ENTI RREGULLATOR I ENERGJISERaportim

Raporti i Pajtueshmerise i OST sh.a per vitin 2018

Raporti i Perputhshmerise 2018

Raporti i Pajtueshmerise i OST sh.a per vitin 2019

Raporti i Perputhshmerise 2019