ENTI RREGULLATOR I ENERGJISEMetodologjia e llogaritjes se demit ekonomik

Metodologjia e llogaritjes se demit ekonomik