ENTI RREGULLATOR I ENERGJISELidhjet e reja

Rregullore per Lidhjet e Reja ne Rrjetin e Shperndarjes

Marreveshja e Lidhjes se Re ne Rrjetin e Shperndarjes

Tarifat per Lidhjet e Reja ne Rrjetin e Shperndarjes