ENTI RREGULLATOR I ENERGJISEStudime

Studimi mbi Borxhin e Keq nga Eksperti Financiar i Pavarur
Relacioni mbi Studimin e Borxhit te Keq
Studim per cmimet e HEC-eve deri 15 MW
Studim mbi efektivitetin e perdorimit te gazit natyror ne TEC Vlore
Llogaritjet e nevojshme te studimit, mbi efektivitetin e perdorimit te gazit natyrorne TEC Vlore
Studimi Konsumi i Energjise Elektrike ne Familje

Unit investment cost indicators and corresponding reference values for Gas Infrastructure

Unit investment cost indicators and corresponding reference values for Electricity Infrastructure