ENTI RREGULLATOR I ENERGJISELista e llogarive

 

Lista e llogarive per qellime te rregullimit per Furnizuesin publik

Lista e llogarive per qellime te rregullimit per kompanine e Transmetimit

Lista e llogarive per qellime te rregullimit per kompanine e Shperndarjes

Lista e llogarive dhe udhezimi perkates per qellime te rregullimit per kompanite e prodhimit te energjise elektrike

Rregullorja mbi Sistemin e Njesuar te Llogarive per Shoqerite e Rregulluara ne Sektorin e Gazit Natyror