ENTI RREGULLATOR I ENERGJISEMetodologjite e Tarifave

Metodologjite e llogaritjes se tarifave dhe cmimeve ne sektorin e energjise elektrike


Metodologjite e llogaritjes se tarifave dhe cmimeve ne sektorin e gazit natyror

Metodologjia për llogaritjen e tarifave të përdorimit te rrjetit të transmetimit dhe shpërndarjes së gazit natyror

Metodologjia e percaktimit te tarifes se shitjes se gazit natyror nga Furnizuesi i Mundesise se Fundit