ENTI RREGULLATOR I ENERGJISEAplikimi per License
Udhezime per aplikimin per license

Formati i aplikimit per licensim ne veprimtarine e furnizimit te energjise elektrike

Formati i aplikimit per licensim ne veprimtarine e operimit te Tregut te energjise elektrike

Formati i aplikimit per licensim ne veprimtarine e prodhimit te energjise - Impiant Eolic

Formati i aplikimit per licensim ne veprimtarine e prodhimit te energjise - Panelet Solare

Formati i aplikimit per licensim ne veprimtarine e prodhimit te energjise elektrike - HEC

Formati i aplikimit per licensim ne veprimtarine e prodhimit te energjise elektrike - TEC

Formati i aplikimit per licensim ne veprimtarine e shperndarjes se energjise elektrike

Formati i aplikimit per licensim ne veprimtarine e sistemeve te mbyllura te shperndarjes se energjise elektrike

Formati i aplikimit per licensim ne veprimtarine e transmetimin e energjise elektrike

Formati i aplikimit per licensim ne veprimtarine e tregetimit te energjise elektrike