ENTI RREGULLATOR I ENERGJISE



Rregullat per Procedurat e Licensimit

Rregullore per procedurat dhe afatet për dhenien, modifikimin, transferimin, rinovimin dhe heqjen e licencave ne sektorin e energjise elektrike

Rregullore e Procedurave te Transferimit te Aseteve nga te Licensuarit

Sistemi i informacionit qe i licensuari duhet te paraqes ne ERE

Rregullore per Procedurat e Heqjes së Licencave ne Sektorin e Energjise Elektrike dhe Gazit Natyror

Rregullorja për Procedurat dhe Afatet për Dhënien, Modifikimin, Transferimin, ose Heqjen e Licensave
në Sektorin e Gazit Natyror