ENTI RREGULLATOR I ENERGJISEKodi i Transmetimit
Kodi i Rrjetit te Transmetimit