Welcome to ERE

Bulevardi "Bajram Curri",
Rruga "Viktor Eftimiu"
nr.1023, Tirane
Tel&Fax: +355 042222963, 042269590
E-mail: erealb@ere.gov.al

Kliko ketu per vendndodhjen

NA KONTAKTONI

 

  • Home  
  • »  Legjislacion  
  • »  Legjislacioni i BE-se i zbatuar ne perputhje me detyrimet qe rrjedhin nga Traktati i Komunitetit te Energjise  
PRINT Mail
Legjislacioni i BE-sė i zbatuar nė pėrputhje me detyrimet qė rrjedhin nga Traktati i Komunitetit tė Energjisė


Rregullat për publikimin e të dhënave të tregut të energjisë elektrike

Propozimi i gjithë OST-ve për një metodologji të ofrimit të dhënave të gjenerimit dhe ngarkesës në përputhje me nenin 17 të Rregullores së Komisionit (BE) 2016/1719 të datës 26 shtator 2016 për krijimin e një udhëzuesi mbi alokimin e kapaciteteve në avancë.

Propozimi i gjithë OST-ve për një metodologji të modelit të përbashkët të rrjetit në përputhje me Nenet 67 (1) dhe 70 (1) të Rregullores së Komisionit (BE) 2017/1485 të datës 02 gusht 2017 për krijimin e një udhëzuesi mbi operimin e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike

Dokumenti shpjegues mbi propozimin për supozimet dhe metodologjinë për një Analizë Kosto - Përfitim (CBA) në përputhje me kërkesat e përmbajtura në Nenin 156 (11) të Rregullores së Komisionit (BE) 2017/1485 të datës 2 gusht 2017 për krijimin e një udhëzuesi mbi operimin e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike (Rregullorja e Udhëzimit për Operimin e Sistemit - SOGR)
 
Propozimi i të gjitha OST-ve të Evropës Kontinentale dhe Nordike për hipotezat dhe një metodologji të Analizës së Kosto-Përfitimit në përputhje me Nenin 156 (11) të Rregullores së Komisionit (BE) 2017/1485 të datës 2 gusht 2017, që përcakton një udhëzues mbi operimin e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike

Propozimi i të gjitha OST-ve mbi Kërkesat Organizative, Rolet dhe Përgjegjësitë (KORP) në lidhje me Shkëmbimin e të Dhënave në përputhje me Nenin 40 (6) të Rregullores së Komisionit (BE) 2017/1485 të datës 2 gusht 2017, Udhëzim për Operimin e Sistemit të Transmetimit të Energjisë

Propozimet e të gjithë OST-ve për një metodologji për koordinimin e analizave të sigurisë së operimit në përputhje me Nenin 75 të Rregullores së Komisionit (BE) 2017/1485 të datës 2 gusht 2017, që përcakton një udhëzues mbi operimin e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike.

Shkurtime dhe Terminologji

Propozimi i gjithë OST-ve për një metodologji të modelit të përbashkët të rrjetit në përputhje me Nenin 17 të Rregullores së Komisionit (EU) 2015/1222 e datës 24 korrik 2015 mbi themelimin  e një udhëzuesi mbi alokimin e kapacitetit dhe menaxhimin e konxhestionit