Welcome to ERE

Bulevardi "Bajram Curri",
Rruga "Viktor Eftimiu"
nr.1023, Tirane
Tel&Fax: +355 042222963, 042269590
E-mail: erealb@ere.gov.al

Kliko ketu per vendndodhjen

NA KONTAKTONI

 

  • Home  
  • »  VENDIME  
  • »  Vendime te Bordit te Komisionereve  
  • »  Viti 2019  
PRINT Mail
Viti 2019

REGJISTRI I VENDIMEVE TE ERE-S 2019


VENDIM Nr. 1, Datë 09.01.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E TRANS ADRIATIC PIPELINE  AG,  NË AKTIVITETIN E TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 2, datë 17.01.2019 MBI FILLIMIN  E PROCEDURËS PËR MIRATIM TË “PROPOZIMIT TË TË GJITHË OST-VE PËR NJË METODOLOGJI TË OFRIMIT TË DHËNAVE TË GJENERIMIT DHE  NGARKESËS NË PËRPUTHJE ME NENIN 16 TË RREGULLORES SË KOMISIONIT (BE) 2015/1222 TË DATËS 24 KORRIK 2015 PËR KRIJIMIN E NJË UDHËZUESI MBI ALOKIMIN E KAPACITETEVE DHE MENAXHIMIN E KONGJESTIONEVE”

VENDIM Nr. 3, Datë 17.01.2019 MBI REFUZIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË MTC ENERGY SH.P.K., PËR VENDOSJE HIPOTEKE DHE BARRË MBI ASETET E SHOQËRISË   “M.T.C ENERGY” SH.P.K, PËR EFEKT TË RISTRUKTURIMIT TË KREDISË NË FAVOR TË RAFFEISEN BANK SH.A.

VENDIM Nr. 4, Datë 17.01.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË “KESH” SH.A., PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 5, Datë 17.01.2019 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “HYDRO SETA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 6, Datë 17.01.2019 MBI MIRATIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “SA’GA MAT” SH.P.K, PËR MODIFIKIMIN E  LICENCËS ME NR. 247, SERIA PV14K, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 92, DATË 16.10.2014, PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HECET: “GERMANI 1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1200 KW, “GERMANI 2” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1680 KW, “GERMANI 3” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1290KW, “GERMANI 4” ME  KAPACITET TË INSTALUAR 810 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 4980 KW.

VENDIM Nr. 7, Datë 17.01.2019 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN DHJETOR 2018

VENDIM Nr. 8, datë 17.01.2019 MBI ÇMIMIN VJETOR TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE QË DO T’U PAGUHET PRODHUESVE EKZISTUES ME PËRPARËSI PËR VITIN 2019

VENDIM Nr. 9,  Datë 24.01.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E “KONTRATËS PËR SIGURIMIN E SHËRBIMEVE TË BALANCIMIT(KAPACITETIT REZERVË DHE ENERGJISË BALANCUESE) TË SISTEMIT ELEKTRO-ENERGJITIK PËR PERIUDHËN KOHORE 01.01.2019 – 31.12.2019” MIDIS OST SH.A. DHE KESH SH.A.

VENDIM Nr. 10, Datë 24.01.2019 MBI MIRATIMIN E  DISA SHTESAVE DHE NDRYSHIMEVE NË RREGULLOREN PËR NDRYSHIMIN E FURNIZUESIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 113, DATË 08.07.2016.

VENDIM Nr. 13, Datë 31.01.2019 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “RTS” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK, ME FUQI TË INSTALUAR 2MW, NË FSHATIN TREN, BILISHT TË RRETHIT KORÇË.

VENDIM Nr.14, Datë 31.01.2019 MBI SHQYRTIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2018 DHE PLANIT 10 VJEÇAR 2018-2027 TË ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË SHOQËRISË “ALBGAZ” SH.A..

VENDIM Nr. 15, Datë 31.01.2019 MBI LICENCIMIN NË AKTIVITETIN E TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR,  TË TRANS ADRIATIC PIPELINE AG ALBANIA,  E RREGJISTRUAR PRANË QKB, SI DEGË E SHOQËRISË SË HUAJ AKSIONARE (SH.A), TRANS ADRIATIC PIPELINE AG

VENDIM Nr. 16, Datë 18.02.2019 MBI SHTYRJEN E AFATIT TË ZBATIMIT TË  KONTRATËS TIP PËR SHIT-BLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET SHOQËRISË SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE/KESH sha, AKSIONET E SË CILËS KONTROLLOHEN PLOTËSISHT OSE PJESËRISHT NGA SHTETI DHE FURNIZUESIT TË SHËRBIMIT UNIVERSAL PËR PERIUDHËN 01.01.2018 – 31.12.2018 DHE KONTRATËS PËR SHIT-BLERJEN E SASISË SË TEPËRT TË ENERGJISË ELEKTRIKE QË REZULTON PAS PËRMBUSHJES SË KËRKESËS SË KLIENTËVE QË PËRFITOJNË NGA SHËRBIMI UNIVERSAL, ME QËLLIM MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETIN E SHPËRNDARJES PËR PERIUDHËN KOHORE 01.01.2018-31.12.2018".

VENDIM Nr. 17, Datë 18.02.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “AYEN ENRGY TRADING” SH.A., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 18, Datë 18.02.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “AYEN ENERGY TRADING” SH.A., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 19, Datë 18.02.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E DISA SHTESAVE NË “RREGULLAT E PËRKOHSHME TË MEKANIZMIT BALANCUES”, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S  NR. 193, DATË 24.11.2017.

VENDIM Nr. 20, Datë 18.02.2019 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 245, DATË 26.11.2018, “PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “RENRGY TRADING GROUP” SH.P.K NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 21, Datë 18.02.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “KASTRATI ENERGY” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 22, Datë 18.02.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “KASTRATI ENERGY” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 23, Datë 18.02.2019 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN JANAR 2019

VENDIM Nr. 25, Datë 28.02.2019 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “KESH” SH.A NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 26, Datë 28.02.2019 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “OSHEE” SH.A. PËR  FILLIMIN E PROCEDURËS PËR NJË NDRYSHIM NË  “RREGULLOREN PËR PROCEDURAT E BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETET E SHPËRNDARJES DHE TË TRANSMETIMIT DHE PËR BLERJEN DHE SHITJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE PËR TË SIGURUAR PËRMBUSHJEN E DETYRIMEVE TË SHËRBIMIT PUBLIK” MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR 103 DATË 23.06.2016 “, NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 27, Datë 28.02.2019 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “SANG 1” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “THIRRË” ME FUQI TË INSTALUAR 1820 KW.

VENDIM Nr. 28, Datë 28.02.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “SANG 1” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 29, Datë 28.02.2019 MBI MOSFILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “HIDRO VIZION” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “RAZDOLL” ME FUQI TË INSTALUAR 700 KW.

VENDIM Nr. 30, Datë 28.02.2019 MBI PRANIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “A.E DISTRIBUTION” SH.P.K. PËR HEQJEN E LICENCËS SË VEPRIMTARISË SË FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE

VENDIM Nr.31 , Datë  28.02.2019 MBI PRANIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “A.E. DISTRIBUTION” SH.P.K PËR HEQJEN E LICENCËS SË VEPRIMTARISË SË TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 32, Datë 28.02.2019 MBI MIRATIMIN E “PROPOZIMIT TË TË GJITHË OST-VE PËR NJË METODOLOGJI PËR KOORDINIMIN E ANALIZAVE TË SIGURISË SË OPERIMIT NË PËRPUTHJE ME NENIN 75 TË RREGULLORES SË KOMISIONIT TË BASHKIMIT EVROPIAN (BE) 2017/1485 TË DATËS 2 GUSHT 2017, QË PËRCAKTON NJË UDHËZUES MBI OPERIMIN E SISTEMIT TË TRANSMETIMIT TËENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 33, Datë 28.02.2019 MBI KËRKESËSN E SHOQËRISË “SIMA-COM” SH.P.K., PËR FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 263, DATË 19.12.2018 “MBI MIRATIMIN E PAGESAVE RREGULLATORE PËR VITIN 2018

VENDIM Nr. 34, Datë 28.02.2019 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “AFRIMI K” SH.P.K., PËR FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 263, DATË 19.12.2018 “MBI MIRATIMIN E PAGESAVE RREGULLATORE PËR VITIN 2018”

VENDIM Nr. 36, Datë 04.03.2019 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 187 DATË 10.11.2017, I NDRYSHUAR ME VENDIMIN ME Nr. 261, Datë 19.12.2018, “PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË ALBGAZ SHA NË AKTIVITETIN E SHPËRNDARJES SË GAZIT NATYROR”

VENDIM Nr. 37, Datë 04.03.2019 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 188 DATË 10.11.2017, I NDRYSHUAR ME VENDIMIN Nr. 262, Datë 19.12.2018, “PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË ALBGAZ SH.A. NË AKTIVITETIN E TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR”

VENDIM Nr. 38, Datë 07.03.2019 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “KASTRATI ENERGY” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIK

VENDIM Nr. 39, Datë 07.03.2019 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “KASTRATI ENERGY” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 40, Datë 07.03.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E “UDHËZUESIT PËR MONITORIMIN E TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 41, Datë 15.03.2019 MBI RRËZIMIN E KËRKESËS SË OST SHA, MBI NËVOJËN E NDËRHYRJEVE NË RRJETIN E TRANSMETIMIT

VENDIM Nr. 42, Datë 15.03.2019 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN SHKURT 2019

VENDIM Nr. 43 , datë 15.03 .2019 MBI MIRATIM E “PROPOZIMIT TË TË GJITHË OST-VE PËR NJË METODOLOGJI TË OFRIMIT TË DHËNAVE TË GJENERIMIT DHE  NGARKESËS NË PËRPUTHJE ME NENIN 16 TË RREGULLORES SË KOMISIONIT (BE) 2015/1222 TË DATËS 24 KORRIK 2015 PËR KRIJIMIN E NJË UDHËZUESI MBI ALOKIMIN E KAPACITETEVE DHE MENAXHIMIN E KONGJESTIONEVE”

VENDIM Nr. 44, Datë 15.03.2019 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “AYEN ENERGY TRADING” SH.A., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 45, Datë 15.03.2019 MBI RINOVIMIN E LICENCES  SË SHOQËRISË “AYEN ENERGY TRADING” SH.A., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 46, Datë 19.03.2019 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “OSHEE” SH.A. PËR SHTYRJEN PËR NJË PERIUDHË TRANZITORE TË AFATIT TË PAGESËS SË FATURAVE PËR BLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE NË TREG TË PARREGULLUAR, NGA ANA E OSHEE SH.A. DHE ÇËSHTJE TË TJERA TË RREGULLIMIT.

VENDIM Nr. 47, Datë 19.03.2019 MBI MIRATIMIN E KËRKESËS SË OST SH.A. PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E ERE NR. 43 DATË 15.03.2017 MBI MIRATIMIN PËRFUNDIMTAR TË CERTIFIKIMIT TË OPERATORIT TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE OST SH.A. NË PËRPUTHJE ME NENIN 54, PIKA 6, TË LIGJIT NR. 43/2015, “PËR SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE” DHE NENIN 9, PIKA 6, TË DIREKTIVËS 72/2009 EC MBAS MARRJES SË OPINIONIT TË SEKRETARIATIT TË KOMUNITETIT TË ENERGJISË.

VENDIM Nr. 48, Datë 27.03.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “S.P.E GJADËR” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HECET “GJADËR NR. 1/1” ME KAPACITET TË INSTALUAR  2134 KW, HEC “GJADËR NR. 1/2” ME KAPACITET TË INSTALUAR  4406 KW, HEC “GJADËR NR. 2” ME KAPACITET TË INSTALUAR  2983 KW, HEC “GJADËR NR. 3” ME KAPACITET TË INSTALUAR  3874 KW, HEC “GJADËR NR. 4” ME KAPACITET TË INSTALUAR  5922 KW, HEC “GJADËR NR. 6” ME KAPACITET TË INSTALUAR  5619 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 24.938 KW

VENDIM Nr. 49, Datë 27.03.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E KONTRATËS PËR SHËRBIMIN E TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR, TË LIDHUR NDËRMJET SHOQËRISË “ALBGAZ” SH.A. DHE SHOQËRISË  “ALBPETROL” SH.A. PËR VITIN 2019.

VENDIM Nr. 50,  Datë 27.03.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “SMART WATT” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2MW, NË ZONËN SHEQ MARINAS, NJËSIA  ADMINISTRATIVE TOPOJË,  BASHKIA  FIER.

VENDIM Nr. 53, Datë 03.04.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E “RREGULLORES PËR KRITERET STANDARDE MINIMALE TË CILËSISË SË SHËRBIMIT DHE FURNIZIMIT TË RRJETEVE TË GAZIT NATYROR”.

VENDIM Nr. 54,  Datë 03.04.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2019 PËR SHOQËRINË OST SH.A.

VENDIM Nr. 55,  Datë 03.04.2019 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN MARS 2019

VENDIM Nr. 56, Datë 03.04.2019 MBI FILLIMIN  E PROCEDURËS PËR TRANSPOZIMIN E RREGULLORES 2017/459 TË MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 2018/06/PHGL-ENC “MBI THEMELIMIN  E KODIT TE RRJETIT PËR MEKANIZMAT E ALOKIMIT TË KAPACITETEVE NË SISTEMET E TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR”.
 
VENDIM Nr. 57, Datë 15.04.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E “NIVELEVE KUFI/PRAGJET PËR KLASIFIKIMIN E GJNERUESVE TË RINJ ME SISTEMIN, NË TIPIN A, B, C DHE D, SIPAS VENDIMIT TË ERE-S NR. 129, DATË 04.06.2018, “MBI MIRATIMIN E KODIT TË RRJETIT MBI KËRKESAT PËR LIDHJEN ME RRJETIN E GJENERUESVE”.

VENDIM Nr. 58, Datë 15.04.2019 MBI MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË MARRËVESHJEN PËR SIGURIMIN E SHËRBIMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET OPERATORIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE (OSHEE) SH.A. DHE FURNIZUESIT

VENDIM Nr. 59, Datë 15.04.2019 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “S G D ENERGJI” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “NDËRFUSHAS” ME FUQI TOTALE TË INSTALUAR 1125 KW.

VENDIM Nr. 60, Datë 15.04.2019 MBI MIRATIMIN E TARIFËS SË PËRKOHSHME TË TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR NGA SHOQËRIA “ALBGAZ” SH.A, PREJ 28 LEKË/M3 OSE 2.6457 LEKË/KWH, DERI MË DATË 31.12.2019

VENDIM Nr. 61, Datë 19.04.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ENERGY 24” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.
 
 VENDIM Nr. 62, Datë 23.04.2019 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “GEN-I TIRANA” SH.P.K.  PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 46 DATË, 19.03.2019 “MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “OSHEE” SH.A. PËR SHTYRJEN PËR NJË PERIUDHË TRANZITORE TË AFATIT TË PAGESËS SË FATURAVE PËR BLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE NË TREG TË PARREGULLUAR, NGA ANA E OSHEE SH.A. DHE ÇËSHTJE TË TJERA TË RREGULLIMIT”.

VENDIM Nr. 63, Datë 23.04.2019 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 179, DATË 08.11.2017, “MBI CERTIFIKIMIN E SHOQËRISË “OPERATORI I KOMBINUAR I GAZIT NATYROR” ALBGAZ SH.A.” TË NDRYSHUAR.

VENDIM Nr. 64, Datë 23.04.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E “ENGLATINA XHOXHAJ” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK “LUGANO”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW, NË ZONËN SHEQ MARINAS, NJËSIA ADMINISTRATIVE TOPOJË, BASHKIA FIER, QARKU FIER.

VENDIM Nr.68, Datë 10.05.2019 MBI FILLMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E DRAFT-KONTRATËS TIP PËR SHIT-BLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET SHOQËRISË SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE/KESH SH.A, AKSIONET E SË CILËS KONTROLLOHEN PLOTËSISHT OSE PJESËRISHT NGA SHTETI DHE FURNIZUESIT TË SHËRBMIT UNIVERSAL/OSHEE SH.A PËR PERIUDHËN 01.03.2019 – 31.12.2019.

VENDIM Nr. 69, Datë 10.05.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “TERNA ENERGY TRADING” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 70, Datë 10.05.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS, PËR MODIFIKIMIN E E LICENCËS SË SHOQËRISË “HENZ ENERGY” SH.P.K, NR. 158, SERIA PV12K, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR.65, DATË 28.05.2012, PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “HENZ ENERGY” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTIRIKE NGA HEC – ET “DARSI 1”, “DARSI 2”, “DARSI 3”.

VENDIM Nr. 71, Datë 10.05.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “POWER AND GAS OPERATIONS” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 72, Datë 10.05.2019 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SMART WATT” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK, ME KAPACITET  TË INSTALUAR  2MW, NË ZONËN SHEQ MARINAS, NJËSIA  ADMINISTRATIVE TOPOJË  BASHKIA  FIER.

VENDIM Nr. 73, Datë 10.05.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN  E “PROPOZIMIT TË TË GJITHË OST-VE TË EVROPËS KONTINENTALE PËR KARAKTERISTIKAT SHTESË TË FRC NË PËRPUTHJE ME NENIN 154 (2) TË RREGULLORES SË KOMISIONIT TË BE 2017/1485 TË DATËS 2 GUSHT 2017, QË PËRCAKTON NJË UDHËZUES PËR OPERIMIN E SISTEMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 74, Datë 10.05.2019 MBI MIRATIMIN E “MARRËVESHJES  PËR SIGURIMIN E SHËRBIMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE’’ NËNSHKRUAR MIDIS “OSHEE” SH.A DHE  “KASTRATI ENERGY” SH.P.K.

VENDIM Nr. 75, Datë 10.05.2019 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN PRILL 2019

VENDIM Nr. 76  Datë 31.05.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E “RREGULLORES MBI SISTEMIN E NJËSUAR TË LLOGARIVE PËR SHOQËRITË E RREGULLUARA NË SEKTORIN E GAZIT NATYROR, PËRFSHIRË AUDITIMIN E LLOGARIVE’’

VENDIM Nr. 77, Datë 31.05.2019 MBI MIRATIMIN E “MARRËVESHJES PËR SIGURIMIN E SHËRBIMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE” NËNSHKRUAR MIDIS “OSHEE” SH.A DHE “ENERGIA GAS AND POWER” SH.P.K

VENDIM Nr. 78,  Datë 31.05.2019 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN MAJ 2019

VENDIM Nr.79, Datë  31.05.2019 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE NR. 67 DATË 27.07.2011 PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “DOSKU - ENERGY” SH.P.K NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 80, datë 31.05.2019 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ENERGY24” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 81, datë 31.05.2019 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË ‘’S G D ENERGJI’’ SH.P.K, NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “NDËRFUSHAS” ME FUQI TË INSTALUAR 1125 KW.

VENDIM Nr. 82, Datë 31.05.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “DIEZELA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “LJUSA” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1980 kW.

VENDIM Nr. 83, Datë 31.05.2019 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SANG  1” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “THIRRË” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1.820 MW

VENDIM Nr. 84,  Datë  31.05.2019 MBI MIRATIMIN E “KONTRATËS PËR SIGURIMIN E SHËRBIMEVE TË BALANCIMIT(KAPACITETIT REZERVË DHE ENERGJISË BALANCUESE) TË SISTEMIT ELEKTRO-ENERGJITIK PËR PERIUDHËN KOHORE 01.01.2019 – 31.12.2019” MIDIS OST SH.A. DHE KESH SH.A.

  VENDIM Nr. 85,  Datë 31.05.2019 MBI MIRATIMIN E “NIVELEVE KUFI/PRAGJET PËR KLASIFIKIMIN E GJENERUESVE TË RINJ ME SISTEMIN, NË TIPIN A, B, C DHE D, SIPAS VENDIMIT TË ERE-S NR. 129, DATË 04.06.2018, “MBI MIRATIMIN E KODIT TË RRJETIT MBI KËRKESAT PËR LIDHJEN ME RRJETIN E GJENERUESVE”.

VENDIM Nr. 86, Datë 31.05.2019 MBI MIRATIMIN E “MARREVËSHJES PËR SIGURIMIN E SHËRBIMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE” NËNSHKRUAR MIDIS “OSHEE” SH.A DHE “ReNRGY TRADING GROUP” SH.P.K

VENDIM Nr. 87, datë 31.05.2019 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ENGLATINA XHOXHAJ” SH.P.K  NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK “LUGANO”, ME KAPACITET  TË INSTALUAR  2 MW, NË ZONËN SHEQ MARINAS, NJËSIA  ADMINISTRATIVE TOPOJË, BASHKIA  FIER, QARKU FIER.

VENDIM Nr.88, datë 31.05.2019 MBI FILLIMIN  E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E “PROPOZIMIT TË TË GJITHË OST-VE PËR NJË METODOLOGJI TË PËRBASHKËT TË RRJETIT NË PËRPUTHJE ME NENIN 17 TË RREGULLORES SË KOMISIONIT (BE) 2015/1222 TË DATËS 24 KORRIK 2015 QË PËRCAKTON NJË UDHËZUES MBI ALOKIMIN E KAPACITETIT DHE MENAXHIMIN E KONGJESTIONEVE.”

VENDIM Nr. 89, datë 31.05.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E  SHOQËRISË “ALBPETROL” SHA, NË AKTIVITETIN E FURNIZMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 90, datë 31.05.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E DRAFT KONTRATËS NDËRMJET “KESH”SHA DHE “OSHEE”SHA, PËR SHIT-BLERJEN E SASISË SË  TEPËRT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, QË REZULTON PAS PËRMBUSHJES SË KËRKESËS SË KLIENTËVE QË PËRFITOJNË NGA SHËRBIMI UNIVERSAL ME QËLLIM MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETIN E SHPËRNDARJES PËR PERIUDHËN KOHORE 01.01.2019 – 31.12.2019

VENDIM Nr  91, Datë 31 .05.2019 MBI NJË NDRYSHIM NË  “MARRËVESHJEN  PËR SIGURIMIN E SHËRBIMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET “OSHEE”SHA DHE FURNIZUESVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE”,  TË MIRATUA ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 24, DATË 15.02.2017 I NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR. 58, DATË 15.04.2019

VENDIM Nr. 93, datë 03.06.2019 MBI REZULTATET E MONITORIMIT TË KRYER PRANË SHOQËRISË KESH SH.A. LIDHUR ME ANKESËN E SHOQËRISË GEN-I TIRANA SH.P.K. MBI ZBATIMIN E PROCEDURAVE TË SHIT-BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR VITIN 2017 DHE PERIUDHËN JANAR-MARS 2018 SI DHE MONITORIMIT LIDHUR ME ZBATIMIN E  KONTRATAVE TË DEPOZITIMIT DHE SHKËMBIMIT NGA KESH SH.A PËR VITET 2017 DHE 2018.

VENDIM Nr. 95, Datë 17.06.2019 MBI MIRATIMIN “UDHËZUESIT PËR TESTIMIN E TREGUT PËR GAZSJELLËSIN TRANS ADRIATIK”.
 
VENDIM Nr. 97 Datë 21.06.2019 MBI KËRKESËN E OSHEE SH.A. PËR SHTYRJEN E PERIUDHËS TRANZITORE TË VENDOSUR NË PIKËN 2 TË VENDIMIT NR. 46, DT.19.03.2019 TË BORDIT TË ERE.

VENDIM Nr. 98, Datë 21.06.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE TË SHOQËRISË OSHEE SHA PËR VITIN 2019 DHE PËRDITËSIMIT TË PLANIT TË ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË SHPËRNDARJES PËR PERIUDHËN PESËVJEÇARE.

VENDIM Nr. 99, Datë 21.06.2019 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “POWER AND GAS OPERATIONS” PGO SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 100, Datë 21.06.2019 PËR MIRATIMIN E “RREGULLORES PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE STANDARDE DHE KËRKESAVE MINIMALE TË CILËSISË SË SHËRBIMIT DHE FURNIZIMIT TË RRJETEVE TË GAZIT NATYROR”.

VENDIM Nr. 102, datë 26.06.2019 MBI MIRATIMIN E “PROPOZIMIT TË TË GJITHA OST-VE TË EUROPËS KONTINENTALE PËR KARAKTERISTIKAT SHTESË TË REZERVAVE TË MBAJTJES SË FREKUENCËS (FCR) NË PËRPUTHJE ME NENIN 154 (2) TË RREGULLORES SË KOMISIONIT (BE) 2017/1485 TË DATES 2 GUSHT 2017 QË PËRCAKTON NJË UDHËZUES PËR OPERIMIN E SISTEMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”.

VENDIM Nr. 103, Datë 26.06.2019 MBI MIRATIMIN E TRANSPOZIMIT TË RREGULLORES 2017/459 TË MIRATUAR ME VENDIMIN NR.2018/06/PHGL-ENC “MBI THEMELIMIN E KODIT TË RRJETIT PËR MEKANIZMAT E ALOKIMIT TE KAPACITETEVE NË SISTEMET E TRANSMETIMIT TË GAZIT”.

VENDIM Nr. 104, Datë 26.06.2019 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 181, DATË 10.11.2017, “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR KRITERET STANDARTE TË CILËSISË SË SHËRBIMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE", TË NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 105, Datë 26.06.2019 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “TERNA ENERGY TRADING” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr.106, Datë 26.06.2019 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SANG 1” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TRGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 107, Datë 26.06.2019 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 83, DATË 31.05.2019, MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SANG  1” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “THIRRË” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1.820 MW

VENDIM Nr. 108 Datë 26.06.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË “BESTA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK “KUCOVA 2” ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW.

VENDIM Nr. 109, Date 01.07.2019 PER NJE NDRYSHIM NE VENDIMIN E BORDIT TE ERE-S NR. 207, DATE 18.12.2017 "PER MIRATIMIN E RREGULLORES PER KRITERET STANDARTE TE CILESISE SE SHERBIMIT TE TRANSMETIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE"

VENDIM Nr. 111,  Datë 10.07.2019 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN QERSHOR 2019 

VENDIM Nr. 112,  Datë 22.07.2019 MBI MODIFIKIMIN E E LICENCËS SË SHOQËRISË “HENZ ENERGY” SH.P.K, NR. 158, SERIA PV12K, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 65, DATË 28.05.2012, PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HECET: “DARSI 1” ME KAPACITET 2240 KW, “DARSI  2” ME KAPACITET 7633 KW, “DARSI  3” ME KAPACITET 1066 KW, ME KAPACITET TOTAL 10939 KW

VENDIM Nr. 113,  Datë 22.07.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “IRARBA ENERGJI” SH.P.K, NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “SHËNGJUN” ME KAPACITET TË INSTALUAR 2040 KW

VENDIM Nr. 114, Datë 22.07.2019 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “S.P.E GJADËR” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC  “GJADËR NR. 1/1” ME KAPACITET TË INSTALUAR  2134 KW, HEC “GJADËR NR. 1/2” ME KAPACITET TË INSTALUAR  4406 KW, HEC “GJADËR NR. 2” ME KAPACITET TË INSTALUAR  2983 KW, HEC“ GJADËR NR. 3”, ME KAPACITET TË INSTALUAR  3874 KW, HEC“ GJADËR NR. 4” ME KAPACITET TË INSTALUAR  5922 KW, HEC“ GJADËR NR. 5” ME KAPACITET TË INSTALUAR  5619 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 24938 KW

VENDIM Nr. 115 Datë 22.07.2019 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 265, DATË 20.12.2018, PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “BE – IS ENERGY” SH.P.K, NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET: “KALIVAR 1” ME FUQI TË INSTALUAR 1475 KW; HIDROCENTRALI “KALIVARË 2” ME FUQI TË INSTALUAR 526 KW; HIDROCENTRALI “KALIVARË 3” ME FUQI TË INSTALUAR 3321 KW; DHE HIDROCENTRALI “KALIVARË 4” ME FUQI TË INSTALUAR 275 KW, ME FUQI TOTALE TË INSTALUAR 5597 KW.

VENDIM Nr. 116,  Datë 22.07.2019 MBI MIRATIMIN E “PROPOZIMIT TË TË GJITHË OST-VE PËR NJË METODOLOGJI TË PËRBASHKËT TË RRJETIT NË PËRPUTHJE ME NENIN 17 TË RREGULLORES SË KOMISIONIT (BE) 2015/1222 TË DATËS 24 KORRIK 2015, QË PËRCAKTON NJË UDHËZUES MBI ALOKIMIN E KAPACITETIT DHE MENAXHIMIN E KONGJESTIONEVE”

VENDIM Nr. 117,  Datë 22.07.2019 MBI MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË “MARRËVESHJEN PËR SIGURIMIN E SHËRBIMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET “OSHEE” SH.A. DHE FURNIZUESVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE”,  TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-s NR. 24, DATË 15.02.2017, I NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR. 58, DATË 15.04.2019

VENDIM Nr. 118,  Datë 22.07.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E “RREGULLAVE TË TREGUT SHQIPTAR TË BALANCIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 119,  Datë 22.07.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “GSA” SH.P.K, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 120,  Datë 22.07.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ENSCO TRADING (ALBANIA)” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 121,  Datë 22.07.2019 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “SPAHIU GJANÇ” SH.P.K PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ANA E ERE-S, PËR NDRYSHIMIN E ORTAKËVE TË SHOQËRISË “SPAHIU GJANÇ”,  NËPËRMJET SHITJES SË 100% TË KUOTAVE TË KAPITALIT, TEK SHOQËRIA “HYDRO INVEST” SH.P.K.

VENDIM Nr. 122, datë 29.07.2019 MBI MIRATIMIN E DRAFT KONTRATËS NDËRMJET “KESH” SH.A DHE “OSHEE”SHA/OSSH, PËR SHIT-BLERJEN E SASISË SË  TEPËRT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, QË REZULTON PAS PËRMBUSHJES SË KËRKESËS SË KLIENTEVE QË PËRFITOJNË NGA SHËRBIMI UNIVERSAL ME QËLLIM MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETIN E SHPËRNDAJES PËR PËRIUDHËN KOHORE 01.01.2019 – 31.12.2019

VENDIM Nr.123, Datë 29.07.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË OSHEE SH.A PËR NJË NDRYSHIM NË "RREGULLOREN PËR PROCEDURAT E BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETET E SHPËRNDARJES DHE TË TRANSMETIMIT DHE PËR BLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE PËR TË SIGURUAR PËRMBUSHJEN E DETYRIMEVE TË SHËRBIMIT PUBLIK

VENDIM Nr. 126, Datë 08.08.2019 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN KORRIK 2019

VENDIM Nr. 127, datë 13.08.2019 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “GSA” SH.P.K., ME NR. 246, SERIA FK14, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 102, DATË 21.12.2009, RINOVUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE NR. 84, DATË 16.09.2014.

  VENDIM Nr.128, Datë  29.08.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “MP-HEC” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “NIÇË” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1668 KW.

VENDIM Nr.129 Datë 29.08.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN SHOQËRISË “AYEN  AS ENERGJI” SHA., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr.130,  Datë 29.08.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË “AYEN AS ENERGJI” SH.A., PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, PËR NJË AFAT  5 (PESË) VJEÇAR.

VENDIM Nr.131, Datë 29.08.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ELECTRAL BATRA HPP” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 132, Datë  29.08.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E MIRATIMIN E DRAFTIT TË RREGULLORES SË LIDHJEVE TË REJA NË RRJETIN E GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 134, Datë 06.09.2019 MBI REFUZIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “ALBPETROL” SH.A., PËR LICENCIM NË AKTIVITETIN E FURNIZMIT TË GAZIT NATYROR.

VENDIM Nr. 135, Datë, 06.09.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ELECTRAL BATRA HPP” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “SELITA” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1798  KW, HEC “FRANKTHI” 2129 KW DHE HEC “BATRA” 2411 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 6338 KW.

VENDIM Nr. 136, Datë 06.09.2019 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ENSCO TRADING (ALBANIA)” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 137, Datë 06.09.2019 MBI KËRKESËN E OST SH.A. PËR DISA NDRYSHIME NË "RREGULLOREN PËR PROCEDURAT E BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETET E SHPËRNDARJES DHE TË TRANSMETIMIT DHE PËR BLERJEN DHE SHITJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE PËR TË SIGURUAR PËRMBUSHJEN E DETYRIMEVE TË SHËRBIMIT PUBLIK”.

VENDIM Nr. 138, Datë  16.09.2019 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN GUSHT 2019 

VENDIM Nr. 139, Datë 24.09.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E DISA SHTESAVE DHE NDRYSHIMEVE NË VENDIMIN NR. 190, DATË 23.11.2017 “MBI MIRATIMIN E RREGULLORES PËR PËRCAKTIMIN E PAGESAVE TË RREGULLIMIT PËR TË LICENCUARIT NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 140, Datë 24.09.2019 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “IRARBA ENERGJI” SH.P.K, NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “SHËNGJUN” ME KAPACITET TË INSTALUAR 2040 KW 

VENDIM Nr. 141, Datë 24.09.2019 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “AYEN AS ENERGJI” SH.A., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 142, Datë 24.09.2019 MBI LICENCIMIN  E SHOQËRISË “AYEN AS ENERGJI” SH.A., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT  TË ENERGJISË ELEKTRIKE 

VENDIM Nr. 143, Datë 24.09.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “DEVOLL HYDROPOWER” SH.A., ME NR. 274, SERIA T15, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 35, DATË 04.03.2015 

VENDIM Nr. 146, Datë 04.10.2019    MBI KËRKESËN E OSHEE SH.A. PËR SHTYRJEN E PERIUDHËS TRANZITORE TË VENDOSUR ME PIKËN 2 TË VENDIMIT NR. 46, DT.19.03.2019 TË BORDIT TË ERE, DERI NË FUND TË VITIT 2019.

VENDIM Nr. 147, Datë 04.10.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË "FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL (FSHU)” SH.A NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 148,  Datë 04.10.2019 MBI REFUZIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “OST” SH.A. PËR MIRATIMIN E DISA SHTESAVE NË “RREGULLAT E PËRKOHSHME TË MEKANIZMIT BALANCUES”, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S  NR. 193, DATË 24.11.2017.

VENDIM Nr. 150,  Datë  10.10.2019 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN SHTATOR 2019.

VENDIM Nr. 151,  Datë  14.10.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ELVA 2001” sha, NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “MIVAS” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1940  KW

VENDIM Nr. 152,  Datë  14.10.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E DISA SHTESAVE DHE NDRYSHIMEVE NË “RREGULLOREN PËR LIDHJET E REJA NË SISTEMIN E SHPËRNDARJES”, MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 166, DATË 10.10.2016 I NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR. 177,  DATË 08.11.2016 TË BORDIT TË ERE-S, PËR PËRCAKTIMIN DHE MIRATIMIN E TARIFAVE PËR LIDHJEN E IMPIANTEVE VETËPRODHUES TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA DIELLI

VENDIM Nr. 153,  Datë  21.10.2019 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ELECTRAL BATRA HPP” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 155, Datë 29.10.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RISHIKIMIN E “METODOLOGJISË SË PËRCAKTIMIT TË ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT” MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 201, DATË 04.12.2017, TË NDRYSHUAR.

VENDIM Nr.156 , Datë  29.10.2019 MBI MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALBTEK ENERGY” SH.P.K. PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA IMPIANTI I PËRPUNIMIT TË MBETJEVE URBANE ME FUQI TË INSTALUAR 2850 KW

VENDIM Nr. 157, Datë  29.10.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “HYDRO POWER PANARIT” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HIDROCENTRALI  “VILE” ME KAPACITET TË INSTALUAR  1994 kW,  PËR NJË AFAT 30 VJEÇAR.

VENDIM Nr. 158, Datë  29.10.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “HEC ARSTI” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “ARSTI”.

VENDIM Nr. 159, Datë  29.10.2019 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “DEVOLL HYDROPOWER” SH.A., ME NR. 274, SERIA T15, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 35, DATË 04.03.2015, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 160, Datë  29.10.2019 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË HEC–I “KABASH POROCAN” SH.P.K., PËR LËNIEN NË HIPOTEKË DHE BARRË TË ASETEVE NË FAVOR TË BANKËS “INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA” SH.A..

VENDIM Nr. 161,  Datë  29.10.2019 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË  “PËRPARIMI SK” SH.P.K., PËR LËNIEN NË HIPOTEKË DHE BARRË TË ASETEVE NË FAVOR TË BANKËS “INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA” SH.A..

VENDIM Nr. 162 , Datë  29.10.2019 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË HEC “LASHKIZA” SH.P.K., PËR LËNIEN NË HIPOTEKË DHE BARRË TË ASETEVE NË FAVOR TË BANKËS “INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA” SH.A..  

VENDIM Nr. 164, Datë 04.11.2019 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL SHA (FSHU SHA) NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 165, Datë 04.11.2019 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN TETOR 2019.

VENDIM Nr. 166, Datë 04.11.2019 MBI MIRATIMIN E “RREGULLORES MBI SISTEMIN E NJËSUAR TË LLOGARIVE PËR SHOQËRITË E RREGULLUARA NË SEKTORIN E GAZIT NATYROR”

VENDIM Nr. 167, Datë  04.11.2019 MBI MIRATIMIN E DRAFT KONTRATËS PËR SHIT-BLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET SHOQËRISË SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE/KESH SH.A., AKSIONET E SË CILËS KONTROLLOHEN PLOTËSISHT OSE PJESËRISHT NGA SHTETI DHE FURNIZUESIT TË SHËRBIMIT UNIVERSAL/OSHEE SH.A., PËR  FURNIZIMIN E KLIENTËVE FUNDORË PËR PERIUDHËN KOHORE 01.01.2019 – 31.12.2019.

VENDIM Nr. 168, Datë 04.11.2019 MBI FILLIMIN  E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E “KODIT TË RRJETIT QË HARMONIZON STRUKTURAT TARIFORE TË TRANSMETIMIT TË GAZIT”.

VENDIM Nr. 169, Datë  07.11.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “KROI MBRET ENERGJI” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 170 , Datë 07.11.2019 MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “SA’GA MAT” SH.P.K., PËR LËNIEN PENG TË ASETEVE TË LUAJTSHME TË ARDHSHME APO TË TASHME DHE VENDOSJEN E HIPOTEKËS MBI ASETET E PALUAJTSHME, QË DO TI PËRKASIN HEC–VE “GERMAN 1” DHE “GERMAN 2”, NË FAVOR TË BANKËS “INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA” SH.A., PËR EFEKT TË DHËNIES SË KREDISË PËR  FINANCIMIN E NDËRTIMIT TË VEPRAVE HIDROENERGJITIKE “GERMAN 1” DHE “GERMAN 2”.
 
VENDIM Nr. 171, Datë 07.11.2019 MBI KËRKESËN E KONCESIONARIT “WONDER” SH.P.K, PËR TRANSFERIMIN E PLOTË TË LICENCËS SË SHOQËRISË KONCENSIONARE “ENERGO-SAS” SH.P.K, NR. 41, SERIA NPM06K, DHËNË ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-s NR. 83, DATË 27.11.2006, PËR NJË AFAT 30 VJEÇAR, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “SASAJ”,  TEK  SHOQËRIA “HYDROPOWER – SAS” SH.P.K..

VENDIM Nr. 172, datë 07.11.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ENERGIA GAS AND POWER” SHPK, NR. 258, SERIA T14, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 133, DATË 24.12.2014.

VENDIM Nr. 173, datë 07.11.2019 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “E - VENTO S.R.L ALBANIA” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT TË BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-s NR. 84, DATË 17.07.2008, I NDRYSHUAR.

VENDIM Nr. 174, Datë  07.11.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “AXPO ALBANIA” SH.A., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 175 , Datë  14.11.2019 MBI KËRKESËN E OSHEE SH.A. PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË PËRCAKTUARA NË RREGULLOREN PËR KRITERET STANDARTE TË CILËSISË SË SHËRBIMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 176, Datë  14.11.2019 MBI MIRATIMIN E RREGULLORES SË LIDHJEVE TË REJA NE SEKTORIN E GAZIT NATYROR.

VENDIM Nr. 177 , Datë  14.11.2019 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “SMART WATT” SH.P.K. PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ANA E ERE-S, PËR SHITJEN E KUOTAVE TË SHOQËRISË SMART WATT SH.P.K. TEK SHOQËRIA “ETS” SH.P.K..

VENDIM Nr. 178, Datë  14.11.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “KROI MBRET ENERGJI” SHPK, NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-et:   “ BACKA 1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1600 kW; HEC “BACKA 2” ME KAPACITET TË INSTALUAR 4000 kW, HEC “BACKA A” ME KAPACITET TË INSTALUAR 500 kW, HEC “BACKA B”, ME KAPACITET TË INSTALUAR  500 kW, HEC “BACKA C” ME KAPACITET TË INSTALUAR 720 kW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 7320 kW.

VENDIM Nr. 179, datë 20.11.2019 MBI MOSFILLIMIN E PROÇEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALBPETROL” SH.A., NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT  TË GAZIT NATYROR (SHITJE ME PAKICË)”

VENDIM Nr. 180, datë 20.11.2019 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “HERA” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT NR. 61, DATË 02.11.2007, I NDRYSHUAR.

VENDIM Nr. 181, datë 20.11.2019 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALB WIND ENERGY” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT NR. 13, DATË 28.01.2008, I NDRYSHUAR.

VENDIM Nr. 182, datë 20.11.2019 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALBANIAN GREEN ENERGY” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT NR. 89, DATË 06.08.2008, I NDRYSHUAR.

VENDIM Nr. 183, datë 20.11.2019 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “BIOPOWER GREEN ENERGY” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT NR. 90, DATË 06.08.2008, I NDRYSHUAR.

VENDIM Nr. 184, datë 20.11.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR BURIMET DYTËSORE TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 185, Datë  20.11.2019 MBI FILLIMIN E PROÇEDURËS PËR MIRATIMIN E “ KRITEREVE PËR TË VENDOSUR KUFIZIME SIPAS KËRKESAVE PËR LIDHJEN E MODULEVE TË GJENERIMIT”.

VENDIM Nr. 186, Datë  25.11.2019 MBI MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E DRAFT – “METODOLOGJISË SË PËRCAKTIMIT TË TARIFËS TË SHITJES SË GAZIT NATYROR NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT”.

VENDIM Nr. 187, Datë  25.11.2019 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “MP-HEC” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “NIÇË” ME KAPACITET TË INSTALUAR 2270 KW.

VENDIM Nr. 188, Datë  25.11.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “NOA ENERGY TRADE” SH.P.K., NR. 262, SERIA T15, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 7, DATË 02.02.2015.

VENDIM Nr. 189, Datë  25.11.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “KALISI HYDROPOWER” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “VELESHICA 1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 5801 KW DHE “VELESHICA 2”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 8116 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 13917 KW.

VENDIM Nr. 190, Datë 25.11.2019 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË ALBGAZ SH.A. PËR LICENCIM NË AKTIVITETIN E OPERIMIT TË HAPËSIRAVE TË DEPOZITIMIT TË GAZIT NATYROR.  

VENDIM Nr. 192, Datë  02.12.2019 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “KROI MBRET ENERGJI” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 193, Datë  02.12.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E VOGLA TË RINOVUESHME, NGA DIELLI ME FUQI TË INSTALUAR DERI NË 2 MW DHE ERA ME FUQI TË INSTALUAR DERI NË 3 MW, PËR VITIN 2019.

VENDIM Nr. 194, datë 03.12.2019 MBI OPINIONIN E ERE-S PËR KËRKESËN E OST SH.A. PËR DHËNIEN NË PËRDORIM TË NJË PJESE TË INFRASTRUKTURËS SË FIBRËS OPTIKE.
 

VENDIM Nr. 195, Datë  12.12.2019 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN NËNTOR 2019.

VENDIM Nr. 196, datë 12.12.2019 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË KESH SH.A. PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT NR. 167, DATE 04.11.2019, "MBI MIRATIMIN E DRAFT KONTRATËS PËR SHIT-BLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET SHOQËRISË SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE KESH SH.A., AKSIONET E TË CILËS KONTROLLOHEN PLOTËSISHT OSE  PJESËRISHT NGA SHTETI DHE FURNIZUESIT TE SHËRBIMIT UNIVERSAL/OSHEE SH.A., PËR FURNIZIMIN E KLIENTËVE FUNDORË PËR PERIUDHËN KOHORE 01.01.2019 -31.12.2019"

VENDIM Nr.197, datë 12.12.2019 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË OSHEE SH.A PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT NR. 167, DATË 04.11.2019 "MBI MIRATIMIN E DRAFT KONTRATËS PËR SHIT-BLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET SHOQËRISË SË PRODHIMIT TË  ENERGJISË ELEKTRIKE KESH SH.A., AKSIONET E SË CILËS KONTROLLOHEN PLOTËSISHT OSE PJESËRISHT NGA SHTETI DHE FURNIZUESIT TË SHËRBIMIT UNIVERSAL/OSHEE SH.A, PËR
FURNIZIMIN E KLIENTËVE FUNDORË PËR PERIUDHËN KOHORE 01.01.2019 -31.12.2019"


VENDIM Nr. 198, Datë 12.12.2019 MBI APLIKIMIN E SHOQËRISË OST SH.A. PËR MIRATIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR VITIN 2020.

VENDIM Nr. 199, Datë  12.12.2019 MBI SHTYRJEN E FUQISË JURIDIKE TË VENDIMIT TË ERE NR. 268, DATË 21.12.2018, PËR TARIFAT E PËRDORIMIT TË RRJETIT TË SHPËRNDARJES SIPAS NIVELIT TË TENSIONIT.

VENDIM Nr. 200, Datë  12.12.2019 MBI SHTYRJEN E FUQISË JURIDIKE TË VENDIMIT TË ERE NR. 268, DATË 21.12.2018, PËR ÇMIMET ME PAKICË PËR KLIENTËT FUNDORË QË SHËRBEHEN NGA FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL.

VENDIM Nr. 201, Datë 12.12.2019 MBI LËNIEN NË FUQI TË VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 8, DATË 17.01.2019 “MBI ÇMIMIN VJETOR TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE, QË DO T’U PAGUHET PRODHUESVE EKZISTUES ME PËRPARËSI TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR VITIN 2019”.

VENDIM Nr. 202, datë 12.12.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN  E “DRAFT RREGULLORES SË PROFILEVE TË STANDARDIZUARA TË NGARKESËS”.

VENDIM Nr 203 , Datë  12.12.2019 MBI MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR MONITORIMIN E TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 204, Datë  12.12.2019 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ENERGIA GAS AND POWER ALBANIA” SH.P.K., NR. 258, SERIA T14, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 133, DATË 24.12.2014.

  VENDIM Nr. 206, Datë  16.12.2019 MBI LËNIEN NË FUQI TË VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 60, DATË 15.04.2019, “MBI MIRATIMIN E TARIFËS SË PËRKOHSHME TË TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR NGA SHOQËRIA ALBGAZ SH.A. PËR VITIN 2020.

VENDIM Nr. 207, Datë 16.12.2019 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË OST SH.A. PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E ERE NR. 43, DATË 15.03.2017, MBI MIRATIMIN PËRFUNDIMTAR TË CERTIFIKIMIT TË OPERATORIT TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE OST SH.A. NË PËRPUTHJE ME NENIN 54, PIKA 6, TË LIGJIT NR. 43/2015, “PËR SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE” DHE NENIN 9, PIKA 6, TË DIREKTIVËS 72/2009 EC MBAS MARRJES SË OPINIONIT TË SEKRETARIATIT TË KOMUNITETIT TË ENERGJISË.

VENDIM Nr. 208 , Datë  16.12.2019 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “WENERG” SH.A., PËR BARRËSIM TË ASETEVE NË FAVOR TË “OTP ALBANIA” SH.A., PËR EFEKT TË RISTRUKTURIMIT TË KREDISË PËR FONDET E PËRDORURA ME QËLLIM FINANCIMIN E NDËRTIMIT TË HEC-IT “DARDHA 1”.

VENDIM Nr. 209, Datë  16.12.2019 MBI KËRKESËS E SHOQËRISË OST SH.A. PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDI TË ERE NR. 207, DATË 18.12.2017 “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR KRITERET STANDARTE TË CILËSISË SË SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE".

VENDIM Nr. 210, Datë  18.12.2019 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “WONDER” SH.P.K. DHE KËRKESËN E SHOQËRISË “HYDROPOWER-SAS” SH.P.K. PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 171, DATË 07.11.2019.

VENDIM Nr. 211, Datë  18.12.2019 MBI SHTYRJEN E PERIUDHËS TRANZITORE PËR BËRJEN EFEKTIVE TË TRANSFERIMIT TË LICENCAVE TË OPERIMIT TË SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË SHOQËRISË OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A. (OSHEE SH.A.), TEK SHOQËRIA "OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRDARJES" SH.A. (O.S.SH SH.A.); LICENCËS SË FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHE DETYRIMIT TË SHËRBIMIT UNIVERSAL TË FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË SHOQËRISË OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A. (OSHEE SH.A.), TEK SHOQËRIA "FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL“ SH.A. (FSHU SH.A)”.

VENDIM Nr. 212, Datë  18.12.2019 MBI LLOGARITJEN E PAGESAVE RREGULLATORE PËR VITIN 2019.

VENDIM Nr. 213, Datë  20.12.2019 MIRATIMIN  E  MARRËVESHJES PËR BASHKËPUNIM MIDIS ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË (ERE) DHE ZYRËS SË RREGULLATORIT PËR ENERGJINË (ZRRE) TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

VENDIM Nr. 214, Datë  20.12.2019 PËR NJË NDRYSHIM NË "RREGULLOREN PËR PROCEDURAT E BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETET E SHPËRNDARJES DHE TË TRANSMETIMIT DHE PËR BLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE PËR TË SIGURUAR PËRMBUSHJEN E DETYRIMEVE TË SHËRBIMIT PUBLIK

VENDIM Nr. 215, Datë 20.12.2019 MBI  RISHIKIMIN E RREGULLORES PËR PROCEDURAT DHE AFATET PËR DHËNIEN, MODIFIKIMIN, TRANSFERIMIN, RINOVIMIN OSE HEQJEN E LICENCAVE NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 216, Datë 20.12.2019 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “AXPO ALBANIA” SH.A., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIK

VENDIM Nr. 217, Datë 20.12.2019 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ELVA 2001” SHA, NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “MIVAS”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 1940  KW

VENDIM Nr. 218, Datë  20.12.2019 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “HEC ARSTI” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “ARSTI”.

VENDIM Nr. 219, Datë  20.12.2019 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “HYDRO POWER PANARIT” SHPK, NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HIDROCENTRALI “VILE” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1994 kW

VENDIM Nr. 220, Datë  20.12.2019 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 187, DATË 10.11.2017, “PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË ALBGAZ SH.A. NË AKTIVITETIN E SHPËRNDARJES SË GAZIT NATYROR”, INDRYSHUAR DHE NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 188, DATË 10.11.2017, “PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË ALBGAZ SH.A. NË AKTIVITETIN E TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR” I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 221, Datë  20.12.2019 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 179, DATË 08.11.2017, “MBI ÇERTIFIKIMIN E SHOQËRISË “OPERATORI I KOMBINUAR I GAZIT NATYROR” ALBGAZ SH.A.” TË NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 222, Datë  20.12.2019 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “NOA ENERGY TRADE” SH.P.K., NR. 262, SERIA T15, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 7, DATË 02.02.2015

VENDIM Nr. 223, Datë  20.12.2019 MBI MOSFILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “HYDROPOWER ELEKTRIK” SH.P.K., ME NR. 268, SERIA FK15, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË TË KLIENTËVE TË KUALIFIKUAR, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 20, DATË 11.02.2015

VENDIM Nr. 224, Datë  20.12.2019 MBI MOSFILLIMIN E PROCEDURËS, PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “POWER ELEKTRIK SLABINJË” SH.P.K, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË KLIENTËVE TË KUALIFIKUAR NR. 266, SERIA FK15, DHËNË ME VENDIM TË BORDIT TË KOMISIONERVE, NR. 18, DATË 11.02.2015

VENDIM Nr. 225, Datë  20.12.2019 MBI KËRKESËN E  SHOQËRISË “SA’GA-MAT”SH.P.K., PËR HEQJEN E LICENCËS SË VEPRIMTARISË SË TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE ME NR. 254, SERIA T14P, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERVE NR.103, DATË 07.11.2014, PËR NJË AFAT 30 VJEÇAR

VENDIM Nr. 226, Datë  20.12.2019 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ERS-08” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT NR. 63, DATË 13.06.2008, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 227, datë  20.12.2019 MBI KËRKESËSN E SHOQËRISË OSHEE SH.A. PËR MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2019 DHE PËRDITËSIMIN E PLANIT TË ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË SHPËRNDARJES PËR PERIUDHËN PESË VJEÇARE 2018-2022, TË SHOQËRISË OSHEE SH.A.

VENDIM Nr. 228, datë 20.12.2019 MBI KËRKESËN E OST SH.A. PËR MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2019 DHE ATË TË PËRDITËSUAR DHJETËVJEÇAR 2015-2025 TË ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË TRANSMETIMIT TË SHOQËRISË OST SH.A.

VENDIM Nr. 229, Datë  20.12.2019 MBI MIRATIMIN E RREGULLORES PËR LЁSHIMIN, TRANSFERIMIN DHE ANULIMIN E GARANCIVE TЁ ORIGJINЁS PËR ENERGJINË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E RINOVUESHME

VENDIM Nr. 230, Datë  20.12.2019 MBI MIRATIMIN E KONTRATËS TË LIDHUR NDËRMJET SHOQËRIVE ALBPETROL SH.A. DHE ALBGAZ SH.A, PËR SHËRBIMIN E TRANSMENTIMIT TË GAZIT NATYROR, PËR NJË AFAT NJË VJEÇAR DUKE FILLUAR NGA DATA 01.01.2019 - 31.12.2019

 VENDIM Nr. 231, Datë  20.12.2019 MBI MIRATIMIN  E “KODIT TË RRJETIT QË HARMONIZON STRUKTURAT TARIFORE TË TRANSMETIMIT TË GAZIT”

VENDIM Nr. 232, Datë  20.12.2019 MBI  MIRATIMIN E RREGULLORES DHE METODOLOGJISË PËR LLOGARITJEN DHE VENDOSJEN E DËMIT EKONOMIK TË SHKAKTUAR NGA NDËRHYRJET E PALIGJSHME NË SISTEMIN E MATJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 233, Datë  20.12.2019 MBI MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË “METODOLOGJINË E PËRCAKTIMIT TË ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT” MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 201, DATË 04.12.2017, TË NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 234, Datë  20.12.2019 MBI MIRATIMIN E DISA SHTESAVE NË “RREGULLOREN PËR LIDHJET E REJA NË SISTEMIN E SHPËRNDARJES”, MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 166, DATË 10.10.2016 I NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR. 177,  DATË 08.11.2016 TË BORDIT TË ERE-S, SI ANEKS 3 “TARIFAT PËR LIDHJET E REJA ME SISTEMIN E SHPËRNDARJES E VETËPRODHUESVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA DIELLI ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR DERI NË 500 KWP” PËR PËRCAKTIMIN DHE MIRATIMIN E TARIFAVE PËR LIDHJEN E IMPIANTEVE VETËPRODHUESE TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA DIELLI ME KAPACITET TOTAL DERI NË 500KW

VENDIM Nr. 235, Datë  20.12.2019 MBI  FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E “ STRATEGJISË PËR INFRASTRUKTURAT KRITIKE NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 236, Datë  20.12.2019 MBI FILLIMIN  E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E “KODIT TË RJETIT TË TË TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR” NË SHQIPËRI

VENDIM Nr. 237, Datë 23.12.2019 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E VOGLA TË RINOVUESHME NGA DIELLI ME FUQI TE INSTALUAR DERI 2 MW

VENDIM Nr. 238, Datë  23.12.2019 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “SA’GA MAT” SH.P.K, PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT NR. 170, DATË 07.11.2019, TË ERE-S, MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “SA’GA MAT” SH.P.K., PËR LËNIEN PENG TË ASETEVE TË LUAJTSHME TË ARDHSHME APO TË TASHME DHE VENDOSJEN E HIPOTEKËS MBI ASETET E PALUAJTSHME, QË DO TI PËRKASIN HEC–VE “GERMAN 1” DHE “GERMAN 2”, NË FAVOR TË BANKËS “INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA” SH.A., PËR EFEKT TË DHËNIES SË KREDISË PËR FINANCIMIN E NDËRTIMIT TË VEPRAVE HIDROENERGJITIKE “GERMAN 1” DHE “GERMAN 2.

VENDIM Nr. 239, Datë  23.12.2019 MBI RISHIKIMIN E VENDIMIT NR. 114, DATË 22.07.2019, MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “S.P.E GJADËR” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “GJADËR NR. 1/1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 2134 KW, HEC “GJADËR NR. 1/2” ME KAPACITET TË INSTALUAR 4406 KW, HEC “GJADËR NR. 2” ME KAPACITET TË INSTALUAR 2983 KW, HEC “GJADËR NR. 3”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 3874 KW, HEC “GJADËR NR. 4” ME KAPACITET TË INSTALUAR 5922 KW, HEC”GJADËR NR. 5” ME KAPACITET TË INSTALUAR 5619 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 24938 KW.

VENDIM Nr. 240, datë 23.12.2019 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E KËRKESAVE DHE PROCEDURAVE PËR PËRCAKTIMIN E OPERATORIT TË EMËRUAR TË TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE (NEMO) DHE ROLET DHE PËRGJEGJËSITË E NEMOS DHE OPERATORËVE TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË NË TREGUN E BASHKUAR.