Welcome to ERE

Bulevardi "Bajram Curri",
Rruga "Viktor Eftimiu"
nr.1023, Tirane
Tel&Fax: +355 042222963, 042269590
E-mail: erealb@ere.gov.al

Kliko ketu per vendndodhjen

NA KONTAKTONI

 

  • Home  
  • »  VENDIME  
  • »  Vendime te Bordit te Komisionereve  
  • »  Viti 2018  
PRINT Mail
Viti 2018

RREGJISTRI I VENDIMEVE TE ERE-S 2018

VENDIM Nr. 1, Datë 10.01.2018 MBI SHTYRJEN E AFATIT PËR REALIZIMIN E KUSHTEVE TË VENDOSURA NGA ERE SHOQËRISË “ALBANIAN GREEN ENERGY” SH.P.K., MBAJTËSE E LICENCËS NR. 63, SERIA NPM08P, “PËR NDËRTIMIN, INSTALIMIN, SHFRYTËZIMIN DHE PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALE EOLIKE (BLLOK MOTORË-GJENERATORË TË USHQYER ME BIOMASË TË LËNGSHME”

VENDIM Nr. 2, Datë 10.01.2018 MBI SHTYRJEN E AFATIT PËR REALIZIMIN E KUSHTEVE TË VENDOSURA NGA ERE SHOQËRISË “E VENTO S.R.L ALBANIA” SH.P.K., MBAJTËSE E LICENCËS NR. 60, SERIA NPM08, “PËR NDËRTIMIN, INSTALIMIN, SHFRYTËZIMIN DHE PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALE EOLIKE”

VENDIM Nr. 3, Datë 10.01.2018 MBI SHTYRJEN E AFATIT PËR REALIZIMIN E KUSHTEVE TË VENDOSURA NGA ERE SHOQËRISË “BIOPOWER GREEN ENERGY” SH.P.K, MBAJTËSE E LICENCËS NR. 64 SERIA NPM08P “PËR NDËRTIMIN, INSTALIMIN, SHFRYTËZIMIN DHE PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALE EOLIKE”

VENDIM Nr. 4, Datë 10.01.2018 MBI SHTYRJEN E AFATIT PËR REALIZIMIN E KUSHTEVE TË VENDOSURA NGA ERE SHOQËRISË “ERS - 08” SH.P.K. MBAJTËSE E LICENCËS NR. 59, SERIA NPM08P, “PËR NDËRTIM, INSTALIM, SHFRYTËZIMIN DHE PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALE ME ERË”.

VENDIM Nr. 5, Datë 10.01.2018 MBI SHTYRJEN E AFATIT PËR REALIZIMIN E KUSHTEVE TË VENDOSURA NGA ERE SHOQËRISË, “ALB WIND ENERGY” MBAJTËSE E LICENCËS NR. 53, SERIA NPM08P, “PËR NDËRTIMIN, INSTALIMIN, SHFRYTËZIMIN DHE PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALE EOLIKE

VENDIM Nr. 6, Datë 10.01.2018 MBI SHTYRJEN E AFATIT PËR REALIZIMIN E KUSHTEVE TË VENDOSURA NGA ERE SHOQËRISË “HERA” SH.P.K MBAJTËSE E LICENCËS NR. 49, SERIA NPM07P, “PËR NDËRTIMIN, INSTALIMIN, SHFRYTËZIMIN DHE PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALE EOLIKE”

VENDIM Nr. 7, Datë 10.01.2018 MBI MIRATIMIN E LICENCËS TIP TË AKTIVITETIT TË SHPËRNDARJES SË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 8, Datë 10.01.2018 MBI MIRATIMIN E LICENCËS TIP TË AKTIVITETIT TË TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 9, Datë 10.01.2018 MBI MIRATIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “HYDRO POWER PLANT OF KORÇA” SH.P.K PËR VENDOSJE TË HIPOTEKËS MBI SENDET E PALUAJTSHME TË SHOQËRISË PRANË INTESA SANPAOLO BANK

VENDIM Nr. 10, Datë 10.01.2018 MBI MIRATIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “HEC-i DRAGOSTUNJE” SH.P.K., PËR LËNIEN PENG TË ASETEVE TË LUAJTSHME DHE VENDOSJE TË HIPOTEKËS MBI ATO TË PALUAJTSHME QË DO T’I PËRKASIN “HEC –I DRAGOSTUNJE”, (ASETE QË DO TI SHËRBEJNË VEPRIMTARISË SË LICENCUAR; NDËRTESA, PAJISJE DHE GJITHË SISTEMIN E PRODHIMIT DHE SHPËRNDARJES), NË FAVOR TË BANKËS “SOCIETE GENERALE ALBANIA” SH.A

VENDIM Nr. 11, Datë 10.01.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “LENGARICA & ENERGY” SH.P.K., PËR MIRATIMIN E VENDOSJES SË HIPOTEKËS MBI ASETET QË DISPONON, NË FAVOR TË INTESA SANPAOLO BANK OF ALBANIA SH.A

VENDIM Nr. 12, Datë 10.01.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “M.T.C ENERGY” SH.P.K, PËR LËNIEN PENG TË ASETEVE TË LUAJTSHME DHE VENDOSJES SË HIPOTEKËS PËR ASETET E PALUAJTSHME TË ARDHSHME APO TË TASHME, NË FAVOR TË RAFFEISEN BANK SH.A, PËR EFEKT TË RISTRUKTURIMIT TË KREDISË SË DHËNË.

VENDIM Nr. 13, Datë 10.01.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALESIO-2014” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “KRYEZI” ME FUQI TË INSTALUAR 1.99 MW

VENDIM Nr. 14, Datë 10.01.2018 MBI SHTYRJEN E AFATIT TË TARIFËS SË PËRKOHSHME TË TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR NGA SHOQËRIA “ALBGAZ” SH.A., MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 90, DATË 07.06.2017 SI DHE KONTRATËS SË TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR TË LIDHUR MES ALBPETROL SH.A. DHE ALBGAZ SH.A.

VENDIM Nr. 15, Datë 10.01.2018 MBI MIRATIMIN E KUSHTEVE TË PËRGJITHSHME TË KONTRATËS SË SHËRBIMIT UNIVERSAL TË FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE PËR KLIENTËT FUNDORË

VENDIM Nr. 16, Datë 10.01.2018 MBI MIRATIMIN E “RREGULLAVE PËR PËRCAKTIMIN E FORMATIT TË TË DHËNAVE DHE PROCEDURËN PËR AKSESIN E FURNIZUESVE NDAJ TË DHËNAVE TË OPERATORIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 17, Datë 10.01.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E “RREGULLORES PËR MBROJTJEN E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL”

VENDIM Nr. 18, Datë 10.01.2018 MBI MIRATIMIN E “RREGULLORES SË PROCEDURAVE TË PARAQITJES SË PLANIT TË INVESTIMEVE NGA OPERATORËT E TRANSMETIMIT DHE SHPËRNDARJES SË GAZIT NATYROR”

VENDIM Nr. 19, Datë 19.01.2018 MBI ÇMIMIN VJETOR TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE, QË DO T’U PAGUHET PRODHUESVE EKZISTUES ME PËRPARËSI TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR VITIN 2018

VENDIM Nr. 20, Datë 19.01.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E TARIFËS SË TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR NGA SHOQËRIA ALBGAZ SH.A, PËR VITIN 2018

VENDIM Nr. 22, Datë 30.01.2018 MBI ANKIMIN E SHOQËRISË “OST” SH.A. NË LIDHJE ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR.210, DATË 28.12.2017 “PËR MIRATIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA OST SH.A PËR VITIN 2018”

VENDIM Nr. 23, Datë 30.01.2018 MBI MIRATIMIN E “RREGULLORES PËR NDRYSHIMIN E FURNIZUESIT NË SEKTORIN E GAZIT NATYROR”

VENDIM Nr. 24, Datë 30.01.2018 MBI MIRATIMIN E LICENCËS TIP TË AKTIVITETIT TË TREGTIMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 25, Datë 30.01.2018 MBI MIRATIMIN E LICENCËS TIP NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 26, Datë 30.01.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ENERGJI ASHTA” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 27, Datë 30.01.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “HEC LLËNGË” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTIRIKE NGA HEC “LLËNGA 1” ME FUQI 1730 KW, HEC “LLËNGA 2” ME FUQI 300 KW DHE HEC “LLËNGA 3” ME FUQI 1500 KW, ME FUQI TOTALE 3530 KW

VENDIM Nr. 28, Datë 30.01.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË  “LUÇENTE KONCESIONARE” SH.P.K., PËR LICENCIM NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “SPATHARË” ME FUQI 1038 KW

VENDIM Nr. 29, Datë 30.01.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “REJ ENERGY” SH.P.K., PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE ME NR. 177, SERIA PV12K,  TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 120 DATË 29.08.2012

VENDIM Nr. 30, Datë 09.02.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR DISA NDRYSHIME NË MARRËVESHJEN PËR SHËRBIMIN E SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET OPERATORIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE (OSHEE) SH.A DHE FURNIZUESIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 31, Datë 09.02.2018 MBI FILLIMIN  E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR SIGURIMIN E AKSESIT TË PALËVE TË TRETA NË SISTEMIN E TRANSMETIMIT DHE TRANSPARENCËN NË SEKTORIN E GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 32, Datë 09.02.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË “AGE SUNPOWER”  SH.P.K, PËR LICENCIM NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA IMPIANTI FOTOVOLTAIK TOPOJË (SHEQ MARINAS) ME FUQI TË INSTALUAR 1998 KW

VENDIM Nr. 33, Datë 09.02.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË “SEMAN SUNPOWER”  SH.P.K, PËR LICENCIM NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA IMPIANTI FOTOVOLTAIK TOPOJË (SHEQ MARINAS) ME FUQI TË INSTALUAR 2000 KW.

VENDIM Nr. 34, Datë 09.02.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALESIO – 2014” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “KRYEZI” ME FUQI TË INSTALUAR 1990 KW.  

VENDIM Nr. 35, Datë 09.02.2018 MBI MIRATIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “LENGARICA & ENERGY” SH.P.K., PËR VENDOSJEN E HIPOTEKËS MBI ASETET QË DISPONON, NË FAVOR TË INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A.
  
VENDIM Nr. 36, Datë 09.02.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR HEQJEN E LICENCËS SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË SHOQËRISË “HEC DUNICE”, ME NR. 123 , SERIA PV11K MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE NR.27, DATË 10.03.2011

VENDIM Nr. 37, Datë 09.02.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS SË TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË SHOQËRISË “HEC DUNICË”, ME NR. 124, SERIA T11P, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE NR. 28, DATË 10.03.2011.

VENDIM Nr. 38, Datë 23.02.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN PËR NDRYSHIMIN E FURNIZUESIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 113, DATË 08.07.2016

VENDIM Nr. 39, Datë 23.02.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “WIND POWER ALBANIA” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 40, Datë 23.02.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË  “HYDRO SETA” SH.P.K., PËR LICENCIM NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA  HEC-ET “SETA 1+2“, “SETA 3“ DHE “SETA 4“

VENDIM Nr. 41, Datë 23.02.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE OPERACIONALE PËR FURNIZUESIN E MUNDËSISË SË FUNDIT, TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 45, Datë  07.03.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E “RREGULLAVE PËR KUSHTET E SHËRBIMIT TË FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT, DHE KUSHTET KONTRAKTORE TE FURNIZIMIT”.

VENDIM Nr. 46, Datë 07.03.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË PAJTUESHMËRISË SË OST SH.A.

VENDIM Nr. 47, Datë 07.03.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE TË SHOQËRISË OSHEE SH.A PËR VITIN 2018

VENDIM Nr. 48, Datë 07.03.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E PLANIT TË ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE, PËR PERIUDHËN 5- VJEÇARE (2018 - 2022)

VENDIM Nr. 49, Datë 07.03.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “FAVINA 1” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “VOSKOPOJË” ME FUQI TË INSTALUAR 1970 KW.

VENDIM Nr. 50, Datë 07.03.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË  “SMART WATT” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 51, Datë 07.03.2018 MBI MIRATIMIN E  KËRKESËS SË SHOQËRISË “POWER ELEKTRIK SLABINJE” SH.P.K., PËR LËNIEN PENG TË ASETEVE TË SAJ PRANË “RAIFFEISEN BANK” SH.A.

VENDIM Nr. 52, Datë 07.03.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË SHOQËRISË “ERALD ENERGJITIK” SH.P.K. , MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE, NR.91, DATË 26.09.2011.

VENDIM Nr. 53, Datë 07.03.2018 MBI MOS FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË “SONNE” SH.P.K., PËR LICENCIMIN NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA IMPJANTI FOTOVOLTAIK TOPOJË ME FUQI TË INSTALUAR 1998 KW

VENDIM Nr. 54, Datë 07.03.2018 MBI MOSFILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË “AED SOLAR” SH.P.K, PËR LICENCIMIN NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA IMPJANTI FOTOVOLTAIK TOPOJË ME KAPACITET PRODHUES 1998 KW.

VENDIM Nr. 56, Datë 09.03.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E DRAFT – “KONTRATËS TIP PËR SHIT-BLERJEN E SASISË SË TEPËRT TË ENERGJISË ELEKTRIKE QË REZULTON PAS PËRMBUSHJES SË KËRKESËS SË KLIENTËVE QË PËRFITOJNË NGA SHËRBIMI UNIVERSAL, ME QËLLIM MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETIN E SHPËRNDARJES PËR PERIUDHËN KOHORE 01.01.2018-31.12.2018"

VENDIM Nr. 57, Datë 09.03.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E DRAFT KONTRATËS TIP PËR SHIT-BLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET SHOQËRISË SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE/KESH SH.A, AKSIONET E SË CILËS KONTROLLOHEN PLOTËSISHT OSE PJESËRISHT NGA SHTETI DHE FURNIZUESIT TË SHËRBIMIT UNIVERSAL/OSHEE SH.A PËR PERIUDHËN 01.01.2018 – 31.12.2018

VENDIM Nr. 58, Datë 12.03.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “WIND POWER ALBANIA” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 59, Datë 15.03.2018 MBI MIRATIMIN E KËRKESËS SË OST SH.A. PËR SHTYRJEN E AFATIT TË PIKËS 2 TË VENDIMIT TË ERE NR. 43 DATË 15.03.2017 MBI MIRATIMIN PËRFUNDIMTAR TË CERTIFIKIMIT TË OPERATORIT TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE OST SH.A. NË PËRPUTHJE ME NENIN 54, PIKA 6, TË LIGJIT NR. 43/2015, “PËR SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE” DHE NENIN 9, PIKA 6, TË DIREKTIVËS 72/2009 EC MBAS MARRJES SË OPINIONIT TË SEKRETARIATIT TË KOMUNITETIT TË ENERGJISË

VENDIM Nr. 60, Datë 15.03.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “LUCENTE KONCESIONARE” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTIRIKE NGA HEC “SPATHARË” ME FUQI TË INSTALUAR 1038 KW.  

VENDIM Nr. 61 Datë 26.03.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË “MALËSIA SOLAR 1”  SH.P.K, PËR LICENCIM NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA IMPIANTI FOTOVOLTAIK NË LAHË E POSHTME, SHKREL, KOPLIK, RRETHI MALËSI E MADHE, QARKU SHKODËR

VENDIM Nr. 62 Datë 26.03.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË “MALËSIA SOLAR 2”  SH.P.K, PËR LICENCIM NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA IMPIANTI FOTOVOLTAIK NË LAHË E POSHTME, SHKREL, KOPLIK, RRETHI MALËSI E MADHE, QARKU SHKODËR

VENDIM Nr. 63 Datë 26.03.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË “MALËSIA SOLAR 3”  SH.P.K, PËR LICENCIM NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA IMPIANTI FOTOVOLTAIK NË LAHË E POSHTME, SHKREL, KOPLIK, RRETHI MALËSI E MADHE, QARKU SHKODËR

VENDIM Nr. 64, Datë 26.03.2018 MBI REFUZIMIN  E KËRKESËS SË SHOQËRISË “RTS” SH.P.K., PËR LICENCIM NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA BURIMI GJENERUES I ENERGJISË FOTOVOLTAIKE, ZONA TREN  - BILISHT, KORÇË.

VENDIM Nr. 65, Datë 26.03.2018 MBI MIRATIMIN E RREGULLORES PËR MBROJTJEN E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

VENDIM Nr.66, Datë 26.03.2018 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË FURNIZUAR NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJT JANAR DHE SHKURT 2018

VENDIM Nr. 67 Datë 26.03.2018 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË FURNIZUAR NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN MARS 2018

VENDIM Nr. 68, Datë 26.03.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË “RREGULLAT PËR ALOKIMIN E KAPACITETEVE TË INTERKONJEKSIONEVE”

VENDIM Nr. 69, Datë 26.03.2018 MBI REFUZIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “M.T.C ENERGY” SH.P.K, PËR LËNIEN PENG NË FAVOR TË RAIFFEISEN BANK SH.A. TË ASETEVE TË SAJ, PËR EFEKT TË RISTRUKTURIMIT TË KREDISË.

 VENDIM Nr. 70, Datë 26.03.2018 MBI HEQJEN E LICENCËS NR. 123, SERIA PV11K, SHOQËRISË “HEC DUNICË” SH.P.K, PËR PRODHIMIN TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC – ET “TREBINJË”,  “POTGOZHAN”, “KALIVAÇ”, “DUNICË 1”, “DUNICË 2”, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 27, DATË 10.03.2011.

VENDIM Nr. 71, Datë 26.03.2018 MBI HEQJEN E LICENCËS NR. 124, SERIA T11P SHOQËRISË “HEC DUNICË” SH.P.K, PËR TREGTIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE”, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE NR. 28, DATË 10.03.2011.

VENDIM Nr. 72, Datë 26.03.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SMART WATT” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 73, Datë 26.03.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “HYDRO SETA” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “SETA 1+2“, “SETA 3“ DHE “SETA 4“.

VENDIM Nr. 74, Datë 26.03.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E DISA SHTESAVE DHE NDRYSHIMEVE TË PROPOZUARA NGA SHOQËRIA OSHEE SH.A NË “KONTRATËN TIP PËR SHITBLERJE TË ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET OSHEE SH.A DHE PRODHUESVE ME PËRPARESI TË ENERGJISË ELEKTRIKE” TË MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 101, DATË 23.06.2016 TË BORDIT TË ERE, I NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR. 147, DATË 30.09.2016 TË BORDIT TË ERE.

VENDIM Nr. 75, Datë 26.03.2018 MBI DETYRIMIN E SHOQËRISË OSHEE SH.A PËR NËNSHKRIMIN E “KONTRATËS TIP PËR SHITBLERJE TË ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET OSHEE SH.A DHE PRODHUESVE ME PËRPARESI TË ENERGJISË ELEKTRIKE” TË MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 101, DATË 23.06.2016 TË BORDIT TË ERE, I NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR. 147, DATË 30.09.2016 TË BORDIT TË ERE.

VENDIM Nr. 77, Datë 06.04.2018 MBI MIRATIMIN E MARRËVESHJES PËR SIGURIMIN E SHËRBIMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE QË KA NËNSHKRUAR OSHEE SH.A ME SHOQËRINË E LICENCUAR NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE "GSA" SH.P.K

VENDIM Nr. 78, Datë 06.04.2018 MBI MIRATIMIN E E MARRËVESHJES PËR SIGURIMIN E SHËRBIMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE QË KA NËNSHKRUAR OSHEE SH.A ME SHOQËRINË E LICENCUAR NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE ALBANIAN ENERGY SUPPLIER SH.P.K. (AES SH.P.K)

VENDIM Nr. 79, Datë 06.04.2018 MBI MIRATIMIN E E MARRËVESHJES PËR SIGURIMIN E SHËRBIMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE QË KA NËNSHKRUAR OSHEE SH.A ME SHOQËRINË E LICENCUAR NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE "NOA ENERGY TRADE" SH.P.K

VENDIM Nr. 80, Datë 06.04.2018 MBI MIRATIMIN E RREGULLAVE OPERACIONALE PËR FURNIZUESIN E MUNDËSISË SË FUNDIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 81, Datë 06.04.2018 MBI MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR SIGURIMIN E AKSESIT TË PALËVE TË TRETA NË SISTEMIN E TRANSMETIMIT DHE TRANSPARENCËN NË SEKTORIN E GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 82, Datë 06.04.2018 MBI HEQJEN E LICENCËS SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË SHOQËRISË “ERALD ENERGJITIK” SH.P.K. ME NR. 162, SERIA PV11K MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE, NR.91, DATË 26.09.2011.

VENDIM Nr. 83, Datë 06.04.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “FAVINA 1” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTIRIKE NGA HEC “VOSKOPOJË” ME FUQI TOTALE TË INSTALUAR 1970 KW.  

VENDIM Nr. 84, datë 11.04.2018 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË ERE-S, “GJENDJA E SEKTORIT TË ENERGJISË DHE VEPRIMTARIA E ERE-S GJATË VITIT 2017”

VENDIM Nr. 85, Datë 20.04.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “AGE SUNPOWER”  SH.P.K, NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK TOPOJË (SHEQ MARINAS) ME FUQI TË INSTALUAR 2000 KW.

VENDIM Nr. 86, Datë 20.04.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SEMAN SUNPOWER” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK TOPOJË (SHEQ MARINAS) ME FUQI TË INSTALUAR 2000 KW.

VENDIM Nr. 87, Datë 20.04.2018 MBI MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROCEDURAVE PËR LIDHJET E REJA DHE MODIFIKIMIN E LIDHJEVE EKZISTUESE ME RRJETIN E TRANSMETIMIT ; MARRËVESHJES SË OPERIMIT NË RRJETIN E TRANSMETIMIT NDËRMJET OST SH.A. DHE PËRDORUESIT SI DHE MARRËVESHJES SË LIDHJES NË RRJETIN E TRANSMETIMIT NDËRMJET OST SH.A. DHE PËRDORUESIT

VENDIM Nr. 88, Datë 20.04.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË “AED SOLAR”  SH.P.K, PËR LICENCIM NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK TOPOJË ME KAPACITET TË INSTALUAR 1998 KW

VENDIM Nr. 89, Datë 20.04.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË “SONNE” SH.P.K., PËR LICENCIMIN NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK TOPOJË ME FUQI TË INSTALUAR 1998 KW

VENDIM Nr. 90, Datë 20.04.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “MP-HEC” SH.P.K, PËR LICENCIM NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “NIÇE”  ME FUQI TË INSTALUAR 1.668 MW

VENDIM Nr. 91, Datë 20.04.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË  “WIND POWER ALBANIA” SHPK, PËR LICENCIMIN E NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 92, Datë 20.04.2018 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË FURNIZUAR NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN PRILL 2018

VENDIM Nr. 93, Datë 20.04.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË “OSOJA ENERGY”  SH.P.K, PËR LICENCIM NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK SEMAN-1, SHEQ -  MARINAS, FIER ME KAPACITET TË INSTALUAR 2000 KW

VENDIM Nr. 94, Datë 20.04.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË “SEMAN2SUN”  SH.P.K, PËR LICENCIM NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK SEMAN – 2, SHEQ,  MARINAS, FIER ME KAPACITET TË INSTALUAR 2000 KW

VENDIM Nr. 95, Datë 20.04.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “ÇAUSHI ENERGY” SH.P.K., PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE ME NR. 181, SERIA PV12K,  TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 122 DATË 29.08.2012.

VENDIM Nr. 96, Datë 20.04.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E RREGULLORES SË VEÇANTË PËR LЁSHIMIN, TRANSFERIMIN DHE ANULIMIN E GARANCIVE TЁ ORIGJINЁS

VENDIM Nr. 97, Datë 23.04.2018 MBI MIRATIMIN E TARIFËS SË TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR NGA SHOQËRIA ALBGAZ SH.A., PËR VITIN 2018

VENDIM Nr. 98, Datë 30.04.2018 MBI MIRATIMIN E KONTRATËS PËR SHIT-BLERJEN E SASISË SË TEPËRT TË ENERGJISË ELEKTRIKE QË REZULTON PAS PËRMBUSHJES SË KËRKESËS SË KLIENTËVE QË PËRFITOJNË NGA SHËRBIMI UNIVERSAL, ME QËLLIM MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETIN E SHPËRNDARJES PËR PERIUDHËN KOHORE 01.01.2018-31.12.2018".

VENDIM Nr. 99, Datë 30.04.2018 MBI FILLIMIN  E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E KODIT TË RRJETIT PËR KËRKESAT E LIDHJES ME RRJETIN TË SISTEMEVE ME TENSION TE LARTE ME RRYME TË VAZHDUAR DHE PARQET ME MODULE TË ENERGJISË TË LIDHUR ME RRYMË TË VAZHDUAR (HVDC)

VENDIM Nr. 100, Datë 30.04.2018 MBI FILLIMIN  E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E KODIT TË RRJETIT MBI KËRKESAT PËR LIDHJEN ME RRJETIN TË GJENERUESVE

VENDIM Nr. 101, Datë 30.04.2018 MBI FILLIMIN  E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E KODIT TË RRJETIT PËR NGARKESËN

VENDIM Nr. 102, Datë 30.04.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E “KONTRATËS PËR SIGURIMIN E SHËRBIMEVE TË BALANCIMIT (KAPACITETIT REZERVË DHE ENERGJISË BALANCUESE) TË SISTEMIT ELEKTROENERGJITIK PËR PERIUDHËN KOHORE 01.01.2018 – 31.12.2018” MIDIS OST SH.A. DHE KESH SH.A.

VENDIM Nr. 103, Datë 30.04.2018 MBI MIRATIMIN E PROGRAMIT TË PAJTUESHMËRISË SË OST SH.A.

VENDIM Nr. 104, Datë 30.04.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RISHIKIMIN E “METODOLOGJISË SË PËRCAKTIMIT ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT”

VENDIM Nr. 105, Datë 30.04.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “MALËSIA SOLAR 1” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTIRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK “LAHË E POSHTËME” SHKREL, KOPLIK, RRETHI MALËSI E MADHE, QARKU SHKODËR, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2.5 MW

VENDIM Nr. 106, Datë 30.04.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “MALËSIA SOLAR 2” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK “LAHË E POSHTËME”, SHKREL, KOPLIK, RRETHI MALËSI E MADHE, QARKU SHKODËR ME KAPACITET TË INSTALUAR 2.5 MW

VENDIM Nr. 107, Datë 30.04.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “MALËSIA SOLAR 3” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK “LAHË E POSHTËME”, SHKREL, KOPLIK, RRETHI MALËSI E MADHE, QARKU SHKODËR ME KAPACITET TË INSTALUAR 2.5 MW

VENDIM Nr. 110, Datë 14.05.2018 MBI ZGJIDHJEN E MOSMARRËVESHJES NDËRMJET KESH SH.A DHE OST SH.A, LIDHUR ME KORRIGJIMET E FATURAVE PËR SHËRBIMIN E BALANCIMIT SIPAS PARASHIKIMEVE TË AKTEVE LIGJORE DHE NËNLIGJORE NË FUQI DHE PËRLLOGARITJEVE NGA OST SH.A TË RAKORDUARA DHE TË PRANUARA NGA PALËT PËRGJEGJËSE PËR PERIUDHËN 1 KORRIK 2016 – 31 DHJETOR 2017

VENDIM Nr. 111, Datë 14.05.2018 MBI MIRATIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË OSHEE SH.A. PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES PËR SIGURIMIN E SHËRBIMIT TË SHPERNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE QË KA NËNSHKRUAR KJO SHOQËRI ME SHOQËRINË E LICENCUAR NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE "GRID ENERGY" SH.P.K.

VENDIM Nr. 112, Datë 14.05.2018 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “DOMI TEC” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “PLEPI” ME FUQI TË INSTALUAR 2285 KW.

VENDIM Nr. 113, Datë 14.05.2018 PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “OSOJA ENERGY” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK SEMAN-1 SHEQ MARINAS FIER ME FUQI TË INSTALUAR 2000 KW.

VENDIM Nr. 114, Datë 14.05.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SEMAN2SUN” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK SEMAN – 2, SHEQ MARINAS, FIER, ME FUQI TË INSTALUAR 2000 KW.

VENDIM Nr. 115, Datë 14.05.2018 MBI FILLIMIN  E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E “UDHËZUESIT PËR KËRKESAT ORGANIZATIVE, ROLET DHE PËRGJEGJËSITË NË LIDHJE ME SHKËMBIMIN E TË DHËNAVE” (KORP)

VENDIM Nr. 116, Datë 21.05.2018 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË FURNIZUAR NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN MAJ 2018

VENDIM Nr. 118, Datë 04.06.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SONNE”SH.P.K, NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK TOPOJË ME FUQI TË INSTALUAR 1998 KW

VENDIM Nr. 119, Datë 04.06.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “BLAÇ ENERGY” SH.P.K, PËR LICENCIM NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË NGA HEC “BLAÇ” ME FUQI TË INSTALUAR 1300 KW.

VENDIM Nr. 120, Datë 04.06.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2018 TË SHOQËRISË ALBGAZ SH.A.

VENDIM Nr. 121, Datë 04.06.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E PLANIT 10 VJEÇAR TË ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË SHOQËRISË ALBGAZ SH.A.

VENDIM Nr. 122, Datë 04.06.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR TRANSFERIMIN E LICENCËS SË FURNIZIMIT TË SHËRBIMIT UNIVERSAL TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË SHOQËRISË OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A (OSHEE SH.A), MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 112, DATË 08.07.2016  E  VLEFSHME DERI MË DATË 08.07.2021TEK SHOQËRIA "FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL“ SH.A (FSHU SH.A)

VENDIM Nr. 123, Datë 04.06.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR TRANSFERIMIN E LICENCËS SË OPERIMIT NË SISTEMIN E SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË SHOQËRISË OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A (OSHEE SH.A), ME NR. 250, SERIA P14SH, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERVE TË ERE-S  NR. 96, DATË 27.10.2014, E VLEFSHME DERI MË DATË 27.10.2044 TEK SHOQËRIA "OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËNDARJES" SH.A (O.S.SH SH.A),

VENDIM Nr. 124, Datë 04.06.2018 MBI MOS FILLIMIN E PROCEDURËS, PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË  “GAVRAN ENERGY” SH.P.K. ME NR. 349 LICENCE, SERIA PV16K, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT NR. 140, DATË 15.08.2016, PËR PRODHIMIN TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “GAVRAN 1” ME FUQI TË INSTALUAR 998 KW DHE “GAVRAN“ ME FUQI TË INSTALUAR 1215 KW, ME FUQI TOTALE TË INSTALUAR 2213 KW.

VENDIM Nr. 125, Datë 04.06.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “AED SOLAR”  SH.P.K, NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK TOPOJË ME KAPACITET TË INSTALUAR 1998 KW

VENDIM Nr. 126, Datë  04.06.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË  “WIND POWER ALBANIA” SH.P.K, NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 127, Datë 04.06.2018 MBI MIRATIMIN E KODIT TË RRJETIT PËR KËRKESAT E LIDHJES ME RRJETIN TË SISTEMEVE ME TENSION TË LARTË ME RRYME TË VAZHDUAR DHE PARQET ME MODULE TË ENERGJISË TË LIDHUR ME RRYMË TË VAZHDUAR (HVDC)

VENDIM Nr. 128, Datë 04.06.2018 MBI MIRATIMIN E KODIT TË RRJETIT PËR NGARKESËN

VENDIM Nr. 129, Datë 04.06.2018 MBI MIRATIMIN E KODIT TË RRJETIT MBI KËRKESAT PËR LIDHJEN ME RRJETIN E GJENERUESVE

VENDIM Nr. 130, Datë 04.06.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” SH.A, (“FTL” SH.A) PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 131 Datë 07.06.2018 MBI KËRKESËN E KESH SH.A. PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË  BORDIT TË ERE NR. 98 DATË, 30.04.2016, MBI MIRATIMIN E KONTRATËS PËR SHIT-BLERJEN E SASISË SË TEPËRT TË ENERGJISË ELEKTRIKE QË REZULTON PAS PËRMBUSHJES SË KËRKESËS SË KLIENTËVE QË PËRFITOJNË NGA SHËRBIMI UNIVERSAL, ME QËLLIM MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETIN E SHPËRNDARJES PËR PERIUDHËN KOHORE 01.01.2018-31.12.2018.

VENDIM Nr. 132, Datë 07.06.2018 MBI MIRATIMIN E DRAFT KONTRATËS TIP PËR SHIT-BLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET SHOQËRISË SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE/KESH SH.A, AKSIONET E SË CILËS KONTROLLOHEN PLOTËSISHT OSE PJESËRISHT NGA SHTETI DHE FURNIZUESIT TË SHËRBIMIT UNIVERSAL PËR PERIUDHËN 01.01.2018 – 31.12.2018

VENDIM Nr. 133, Datë  07.06.2018 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ÇAUSHI - ENERGJI” SH.P.K. PËR MODIFIKIMIN E LICENSËS SË “PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE” NR.181, SERIA PV12K, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR 122, DATË 29.08.2012

VENDIM Nr. 134, Datë 25.06.2018 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË “EDIANI” SH.P.K, PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “SHËNGJON 1” ME FUQI TE INSTALUAR 651 KW, “SHËNGJON 2” ME FUQI TE INSTALUAR 356 KW DHE “SHËNGJON 3” ME FUQI TE INSTALUAR 341 KW, ME FUQI TOTALE 1348 KW.

VENDIM Nr. 135, Datë 25.06.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË “OSOJA HPP” SH.P.K, PËR LICENCIM E NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “OSOJE” ME FUQI TE INSTALUAR 1922 KW

VENDIM Nr. 136, Datë 25.06.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË “HIDROPOWER ELEKTRIK” SH.P.K, PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS NR. 130, SERIA PV11K, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S   NR. 59, DATË 22.06.2011, PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET: “SLABINJA 2A” ME FUQI 2 MW, “SLABINJA 2B” ME FUQI 1.6 MW , “SLABINJA 2C” ME FUQI 1.8 MW, “SLABINJA 2D” DHE “SLABINJA 2E” ME FUQI 3.4 MW, ME FUQI TOTALE 13.8 MW.

VENDIM Nr. 137, Datë 25.06.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT  TË SHOQËRISË “ENERGIA GAS AND POWER ALBANIA” PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS SË FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE ME NR. 322, SERIA F15, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 159 DATË 28.12.2015

VENDIM Nr. 138, Datë 25.06.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË “ENERGIA GAS AND POWER ALBANIA” SH.P.K, PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS SË TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE ME NR.158, SERIA T14, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 133, DATË 24.12.2014.

VENDIM Nr. 139, Datë 25.06.2018 PËR MOS PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË APLIKIMIT TË SHOQËRISË “KAMENICA HPP” SH.P.K, PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “KAMENICE” ME FUQI TË INSTALUAR 800 KW

VENDIM Nr. 140, Datë 25.06.2018 MBI SHFUQIZIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË KOMISIONERËVE NR. 88, DATË 06.08.2008, PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “UNION EOLICA ALBANIA” SH.P.K, ME NR. 62, SERIA NPM08P NË VEPRIMTARINË E NDËRTIMIT, ISTALIMIT DHE SHFRYTRËZIMIT TË CENTRALEVE ELEKTRIKE ME ERË, PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA PARQET EOLIKE KAVAJË.

VENDIM Nr. 141, Datë 25.06.2018 MBI SHFUQIZIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË KOMISIONERËVE NR.110, DATË 16.09.2008, PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ENPOWER ALBANIA” SH.P.K, ME NR.65, SERIA NPM08P NË VEPRIMTARINË E NDËRTIMIT, INSTALIMIT DHE SHFRYTËZIMIT TË CENTRALEVE ELEKTRIKE ME ERË, PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA PARQET EOLIKE KARABURUN DHE LLOGARA.

VENDIM Nr. 142, Datë 25.06.2018 MBI SHFUQIZIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE NR. 8, DATË 04.02.2009, ”PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ENPOWER ALBANIA” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 143, Datë 25.06.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË “ALESIO-2014” SH.P.K PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “FUSHË-ARRËZ”, ME FUQI TË INSTALUAR 1990 KW.

VENDIM Nr. 144, Datë 25.06.2018 MBI RISHIKIMIN E “METODOLOGJISË SË PËRCAKTIMIT ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT” MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 201, DATË 04.12.2017

VENDIM Nr. 145, Datë 25.06.2018 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E ALIKIMIT TË SHOQËRISË “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” SH.A, PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 146, Datë 25.06.2018 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË FURNIZUAR NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN QERSHOR 2018

VENDIM Nr. 148, Datë 28.06.2018 MBI KËRKESËN E OSHEE SH.A. PËR KONTESTIMIN E VENDIMIT  NR. 110,  DATË, 14.05.2018, TË  BORDIT TË ERE , LIDHUR ME KORRIGJIMIN E FATURAVE PËR SHËRBIMIN E BALANCIMIT SIPAS PARASHIKIMEVE TË AKTEVE LIGJORE DHE NËN LIGJORE NË FUQI DHE  PËRLLOGARITJEVE NGA OST SH.A, TË RAKORDUARA DHE TË PRANUARA NGA PALËT PËRGJEGJËSE PËR PERIUDHËN 1 KORRIK 2016-31 DHJETOR 2017".

VENDIM Nr. 149, Datë 28.06.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË “DON – UCD” SH.P.K., PËR LICENCIM NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 150, Datë 03.07.2018 MBI MBI FILLIMIN  E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E “PROPOZIMIT TË TË GJITHË OST-VE PËR NJË METODOLOGJI TË MODELIT TË PËRBASHKËT TË RRJETIT NË PËRPUTHJE ME NENIN 18 TË RREGULLORES SË KOMISIONIT (BE) 2016/1719 TË DATËS 26 SHTATOR 2016 PËR KRIJIMIN E NJË UDHËZUESI MBI ALOKIMIN E KAPACITETEVE NË AVANCË”

VENDIM Nr. 151, Datë 03.07.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “DOMI TEC” SH.P.K NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “PLEPI” ME FUQI TË INSTALUAR 2285 KW.

VENDIM Nr. 152, Datë 03.07.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË “RENERGY TRADING GROUP” SH.P.K., PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 153, Datë 03.07.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË “URADRIN” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 154, Datë 03.07.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË “OBERALDI ENERGJITIK” SH.P.K, PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË NGA HECET “KRYEZI 3” ME FUQI TE INSTALUAR 122.2 KW,  “KRYEZI 4” ME FUQI TE INSTALUAR 310.7 KW DHE “KRYEZI  5” ME FUQI TE INSTALUAR 886.5 KW, ME FUQI TOTALE 1320 KW

VENDIM Nr. 155, Datë 03.07.2018 MBI FILLIMIN  E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E “PROPOZIMIT TË TË GJITHË OST-VE PËR NJË METODOLOGJI TË MODELIT TË PËRBASHKËT TË RRJETIT NË PËRPUTHJE ME NENIN 18 TË RREGULLORES SË KOMISIONIT (BE) 2016/1719 TË DATËS 26 SHTATOR 2016 PËR KRIJIMIN E NJË UDHËZUESI MBI ALOKIMIN E KAPACITETEVE NË AVANCË”

VENDIM Nr. 156, Datë 09.07.2018 MBI PRANIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “EFT ALBANIA” SH.P.K PËR HEQJEN E LICENCËS SË VEPRIMTARISË SË TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 157, Datë 09.07.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “BLAC ENERGY” SH.P.K, NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË NGA HEC “BLAC” ME FUQI TË INSTALUAR 1300 KW.

VENDIM Nr. 158, Datë 09.07.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “DON – UCD” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 159, Datë 09.07.2018 MBI MIRATIMIN E “UDHËZUESIT PËR KËRKESAT ORGANIZATIVE, ROLET DHE PËRGJEGJËSITË NË LIDHJE ME SHKËMBIMIN E TË DHËNAVE” (KORP)

VENDIM Nr. 160, Datë 09.07.2018 MBI PRANIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “EFT ALBANIA” SH.P.K PËR HEQJEN E LICENCËS SË VEPRIMTARISË SË FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 161, Datë 09.07.2018 PËR MIRATIMIN E “RREGULLORES   MBI KUSHTET E PËRGJITHSHME TË SHËRBIMIT TË FURNIZIMIT ME GAZ NATYROR  PËR KLIENTËT  FUNDORË”.

VENDIM Nr. 163, Datë 19.07.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “RENRGY TRADING GROUP” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 164, Datë 19.07.2018 MBI MIRATIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “ENERGIA GAS AND POWER ALBANIA” SH.P.K, PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS SË TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE ME NR. 258, SERIA T14, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 133, DATË 24.12.2014.

VENDIM Nr. 165, Datë 19.07.2018 MBI MIRATIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “ENERGIA GAS AND POWER ALBANIA” SH.P.K, PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS SË FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE ME NR. 322, SERIA F15, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 159 DATË 28.12.2015

VENDIM Nr. 166, Datë 19.07.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E SISTEMIT TË NJEHSUAR DHE STANDARD TË LLOGARIVE PËR TË LICENCUARIT NË VEPRIMTARITË E TRANSMETIMIT, SHPËRNDARJES DHE FURNIZUESIT TË SHËRBIMIT UNIVERSAL, NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 167, Datë 19.07.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “DERBI-E” SH.P.K, NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË NGA HEC “ANTENA” ME FUQI TE INSTALUAR 1105 KW

VENDIM Nr. 168, Datë 19.07.2018 PËR PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE TË PROPOZUARA NGA TAP AG NË METODOLOGJINË E TARIFAVE TË TAP AG TË MIRATUAR ME VENDIMIN E ERE-S NR.127 DATË 7/11/2013

VENDIM Nr. 170, Datë 03.08.2018 MBI MIRATIMIN E MEMORANDUMIT TË MIREKUPTIMIT MBI BASHKËPUNIMIN E TREGJEVE DITORE TË ENERGJISË ELEKTRIKE MES PALËVE, ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË SË SHQIPËRISË (ERE), ZYRA E RREGULLATORIT TË ENERGJISË TË KOSOVËS (ZRrE), OST SH.A, KOSTT SH.A.

VENDIM Nr. 171, Datë 03.08.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E PROPOZIMIT TË TË GJITHA OST-VE TË EVROPËS KONTINENTALE DHE NORDIKE PËR HIPOTEZAT DHE NJË METODOLOGJI TË ANALIZËS SË KOSTO-PËRFITIMIT NË PËRPUTHJE ME NENIN 156 (11) TË RREGULLORES SË KOMISIONIT BASHKIMIT EUROPIAN (BE) 2017 /1485 TË DATËS 2 GUSHT 2017, QË PËRCAKTON NJË UDHËZUES MBI OPERIMIN E SISTEMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 172, Datë 03.08.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “URADRIN” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 173, Datë 03.08.2018 MBI REFUZIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “MP-HEC” SH.P.K , PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “NIÇË”, ME FUQI TË INSTALUAR 1.668 MW, ME VENDNDODHJE NË KOMUNËN GORË, RRETHI KORÇË

VENDIM Nr. 174, Datë 03.08.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR TRANSFERIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “OSOJA ENERGY”SH.P.K, NR.408, SERIA P18K,  DHËNË ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 113, DATË 14.05.2018, NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK “SEMAN 1”  ME VENDNDODHJE, SHEQ MARINAS, TOPOJË, FIER ME FUQI 2 MW, PËR NJË AFAT 20 VJEÇAR,  NË FAVOR TË SHOQËRISË “SEMAN 1 SOLAR” SH.P.K.

VENDIM Nr. 175, Datë 03.08.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “EDIANI” SH.P.K, NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “SHËNGJON 1” ME FUQI TË INSTALUAR 651 KW,  HEC “SHËNGJON 2” ME FUQI TË INSTALUAR 356 KW DHE HEC “SHËNGJON 3” ME FUQI TË INSTALUAR 341KW, ME FUQI TOTALE 1348 KW, ME VENDNDODHJE NË PËRROIN E KNELLËS, KOMUNA FAN, RRETHI MIRDITË

VENDIM Nr. 176 Datë 03.08.2018 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË FURNIZUAR NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN KORRIK 2018

VENDIM Nr. 177, Datë 20.08.2018 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE  NR. 187, DATË 10.11.2017, “PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË ALBGAZ SH.A NË AKTIVITETIN E SHPËRNDARJES SË GAZIT NATYROR.

VENDIM Nr. 178, Datë 20.08.2018 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË NR. 188, DATË 10.11.2017, “PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË ALBGAZ SH.A NË AKTIVITETIN E TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR.

VENDIM Nr. 179, Datë 20.08.2018 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR. 97, DATË 23.04.2018, "MBI  MIRATIMIN E TARIFËS SË TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR NGA SHOQËRIA ALBGAZ SH.A. , PËR VITIN 2018".

VENDIM Nr. 180, Datë 20.08.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALESIO – 2014” SH.P.K, NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE  NGA HEC “FUSHË ARRËZ” ME FUQI TË INSTALUAR 1990 KW.

VENDIM Nr. 181, Datë 20.08.2018 MBI MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE TË SHOQERISË “OSHEE” SHA,  PËR VITIN 2018

VENDIM Nr. 182, Datë 20.08.2018 MBI PËR MIRATIMIN E PLANIT TË ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE, PËR PERIUDHËN 5- VJEÇARE (2018 - 2022)

VENDIM Nr. 183, Datë  20.08.2018 MBI MIRATIMIN E LICENCËS SË OPERIMIT TË OPERATORIT TË SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 184, Datë 20.08.2018 MBI  MIRATIMIN E “KONTRATËS PËR SIGURIMIN E SHËRBIMEVE TË BALANCIMIT (KAPACITETIT REZERVË DHE ENERGJISË BALANCUESE) TË SISTEMIT ELEKTRO-ENERGJITIK PËR PERIUDHËN KOHORE 01.01.2018 – 31.12.2018” MIDIS OST SH.A. DHE KESH SH.A.

VENDIM Nr. 185, Datë 20.08.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS NR. 73 SERIA FK08, TË SHOQËRISË “GEN – I TIRANA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 186, Datë 20.08.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS NR. 74 SERIA T08P, TË SHOQËRISË “GEN – I TIRANA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 187, Datë 20.08.2018 MBI REFUZIMIN PËR LICENCIM TË SHOQËRISË “OBERALD ENERGJITIK” SH.P.K, NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HECET “KRYEZI 3” ME FUQI TE INSTALUAR 122.2 KW,  “KRYEZI 4” ME FUQI TE INSTALUAR 310.7 KW DHE “KRYEZI  5” ME FUQI TE INSTALUAR 886.5 KW, ME FUQI TOTALE 1320 KW

VENDIM Nr. 188, Datë 20.08.2018 MBI MIRATIMIN E “PROPOZIMIT TË TË GJITHË OST-VE PËR NJË METODOLOGJI TË MODELIT TË PËRBASHKËT TË RRJETIT NË PËRPUTHJE ME NENIN 18 TË RREGULLORES SË KOMISIONIT (BE) 2016/1719 TË DATËS 26 SHTATOR 2016, PËR KRIJIMIN E NJË UDHËZUESI MBI ALOKIMIN E KAPACITETEVE NË AVANCË”

VENDIM Nr. 190, Datë 30.08.2018 MBI SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË “OSHEE” SH.A.PËR TARIFAT E SHËRBIMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE SIPAS NIVELIT TË TENSIONIT DHE LËNIEN NË FUQI TË ÇMIMEVE ME PAKICË PËR KLIENTËT QË SHËRBEHEN NGA FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL PËR VITIN 2018.

VENDIM Nr. 191, Datë 30.08.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË “AEE” SH.P.K, PËR LICENCIM NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK “PLUG” ME FUQI TË INSTALUAR 2MW

VENDIM Nr. 192, Datë 30.08.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË “AEE” SH.P.K, PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 193, Datë 30.08.2018 MBI MIRATIMIN E TRANSFERIMIT TË PLOTË TË LICENCËS SË SHOQËRISË “OSOJA ENERGY” SH.P.K, NR. 408, SERIA P18K DHËNË ME VENDIMIN E BORDIT NR. 113, DATË 14.05.2018, PËR AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK “SEMAN 1”  ME VENDODHJE, SHEQ MARINAS FIER ME FUQI 2 MW, PËR NJË AFAT 20 VJEÇAR DHE KALIMIN E SAJ TEK SHOQËRIA “SEMAN1SOLAR” SH.P.K.

VENDIM Nr. 194, Datë 30.08.2018 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “HIDROPOWER ELEKTRIK” SH.P.K, PËR  MODIFIKIMIN E LICENCËS NR. 130, SERIA PV11K DHËNË SHOQËRISË “HIDROPOWER ELEKTRIK” SH.P.K, ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 59, DATË 22.06.2011, PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET: “SLABINJE 2A” ME FUQI 2000 KW, “SLABINJE 2B” ME FUQI 1600 KW ,“SLABINJE 2C” ME FUQI 1800 KW, “SLABINJE 2D”; “SLABINJE 2E” ME FUQI 3400 KW, ME FUQI TOTALE 13800 KW

VENDIM Nr. 195, Datë 30.08.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “DERBI-E” SH.P.K, NË VEPRIMTARINË  E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “ANTENA” ME FUQI TË INSTALUAR 1105 KW

VENDIM Nr. 196, Datë 30.08.2018 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMET E BORDIT TË ERE NR. 120, DATË 04.06.2018, “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2018 TË SHOQËRISË ALBGAZ SH.A” DHE NR. 121, DATË 04.06.2018, “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E PLANIT 10 VJEÇAR TË ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË SHOQËRISË ALBGAZ SH.A.”

VENDIM Nr. 197, Datë 03.09.2018 MBI FILLIMIN  E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E KODIT TE RRJETIT MBI RREGULLAT E NDËRVEPRIMIT DHE SHKËMBIMIT TË TË DHËNAVE

VENDIM Nr. 198, Datë 03.09.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” SH.A, (FTL SH.A)   NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 199, Datë 03.09.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” SH.A, (FTL SH.A)   NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 200, datë 03.09.2018 MBI MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË “RREGULLAT PËR ALOKIMIN E KAPACITETEVE TË INTERKONEKSIONIT

VENDIM Nr. 201, datë 03.09.2018 PËR MIRATIMIN  E “ PLANIT TË MASAVE PËR OPERATORIN E SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE. “OSHEE SH.A”  PËR RESPEKTIMIN E TË DREJTAVE TË KLIENTËVE TË FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 202, Datë 13.09.2018 MBI RINOVIMIN E LICENCËS NR. 74 SERIA T08P, TË SHOQËRISË “GEN-I TIRANA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 203, Datë 13.09.2018 MBI RINOVIMIN E LICENCËS NR. 73 SERIA FK08, TË SHOQËRISË “GEN-I TIRANA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 204 Datë 13.09.2018 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN GUSHT 2018

VENDIM Nr. 205, Datë 13.09.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E VOGLA TË RINOVUESHME NGA DIELLI ME FUQI TE INSTALUAR DERI 2 MW  DHE ERA ME FUQI TE INSTALUAR DERI 3MW PER VITIN 2018

VENDIM Nr. 207, Datë 27.09.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “ALBGAZ” SH.A. MBI MIRATIMIN PARAPRAK TË ZYRTARIT TË PËRPUTHSHMËRISË SË OST TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 208, Datë 27.09.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “SA’GA MAT” SH.P.K., NR. 247, SERIA PV14K, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 92, DATË 16.10.2014, PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET: “GERMANI 1” ME FUQI 1200 KW, “GERMANI 2” ME FUQI 1680 KW, “GERMANI 3” ME FUQI 1290 KW, “GERMANI 4” ME FUQI 810 KW, ME FUQI TOTALE 4980 KW

VENDIM Nr. 209, Datë 27.09.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “AEE” SHPK, NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK “PLUG” ME FUQI TË INSTALUAR 2 MW ME VENDNDODHJE NË BASHKIA LUSHNJE, QARKU FIER

VENDIM Nr. 210, Datë 27.09.2018 MBI LICENCIMINE SHOQËRISË “AEE” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 211, Datë 27.09.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “BE-IS ENERGY” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “KALIVARË 1” ME FUQI TE INSTALUAR 578 KW,  “KALIVARË 2” ME FUQI TE INSTALUAR 1234 KW, “KALIVARË 3” ME FUQI TE INSTALUAR 1653 KW, DHE “KALIVARË 4” ME FUQI TE INSTALUAR 1998KW, ME FUQI TOTALE 5463 KW, ME VENDNDODHJE NË BASHKINË PUKË

VENDIM Nr. 212, Datë 27.09.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “DON-UCD” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 213, Datë 27.09.2018 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN SHTATOR 2018

VENDIM Nr.214 Datë 11.10.2018 MBI MIRATIMIN E KODIT TË RRJETIT MBI RREGULLAT E NDËRVEPRIMIT DHE SHKËMBIMIT TË TË DHËNAVE

VENDIM Nr.215 Datë 11.10.2018 MBI TRANSFERIMIN E LICENCËS SË FURNIZIMIT ENERGJISË ELEKTRIKE ME NR. 251 ME SERI P14FPP MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 97, DATË 27.10.2014,  E  VLEFSHME DERI MË DATË 27.10.2019 DHE DETYRIMIT TË SHËRBIMIT UNIVERSAL TË FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË SHOQËRISË OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A. (OSHEE SH.A.), MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 112, DATË 08.07.2016  TEK SHOQËRIA "FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL“ SH.A. (FSHU SH.A.)


VENDIM Nr. 216,  Datë 11.10.2018 MBI TRANSFERIMIN E LICENCËS PËR OPERIMIN E SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË SHOQËRISË OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISËELEKTRIKE SH.A. (OSHEE SH.A.), ME NR.250, SERIA P14SH, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERVE TË ERE-S  NR.96 DATË 27.10.2014,  TEK SHOQËRIA "OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES" SH.A. (O.S.SH SH.A. ), E VLEFSHME DERI ME DATË 27.10.2044.

VENDIM Nr. 217, Datë 11.10.2018 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “DANSKE COMMODITIES ALBANIA” SH.P.K PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ANA E ERE-S, PËR NDRYSHIMIN E ORTAKUT TË VETËM TË SHOQËRISË “DANSKE COMMODITIES A/S”,  ME 100% TË KUOTAVE TË KAPITALIT, NËPËRMJET SHITJES

VENDIM Nr. 218, Datë  11.10.2018 MBI RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 133, DATË  07.06.2018, “MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ÇAUSHI - ENERGJI” SH.P.K. PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS SË “PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE” NR. 181, SERIA PV12K, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 122, DATË 29.08.2012”

VENDIM Nr. 219, Datë 11.10.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “DON – UCD” SHPK, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 220, Datë 11.10.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ENER TRADE” SHPK, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 221, Datë 11.10.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ENER TRADE” SHPK, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 223, Datë 16.10.2018 MBI MIRATIMIN E “KËRKESAVE MINIMALE PËR ZYRTARIN E PËRPUTHSHMËRISË, KRITERET PROFESIONALE SI DHE KRITERET E TJERA PËRZGJEDHËSE” DHE MIRATIMIN PARAPRAK TË ZYRTARIT TË PËRPUTHSHMËRISË SË OST TË GAZIT NATYROR
 

VENDIM Nr.224, Datë 26.10.2018 MBI FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR MIRATIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR VITIN 2019

VENDIM Nr.225, Datë 26.10.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË OST SHA PËR DISA NDRYSHIME NË "RREGULLOREN PËR PROCEDURAT E BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETET E SHPËRNDARJES DHE TË TRANSMETIMIT DHE PËR BLERJEN DHE SHITJEN E ENEGJISË ELEKTRIKE PËR TË SIGURUAR PËRMBUSHJEN E DETYRIMEVE TË SHËRBIMIT PUBLIK.

VENDIM Nr.226, Datë 26.10.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ENER TRADE” SHPK, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.227, Datë 26.10.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ENER TRADE” SHPK, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr.228, Datë 26.10.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “OSOJA HPP” SHPK, NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKRIKE NGA HEC “OSOJE” ME FUQI TË INSTALUAR 1952 KW NË  ZONËN  E MOGLICËS –KORÇË (LUMI OSOJË)

VENDIM Nr.229, Datë 26.10.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E KONTRATËS PËR SHËRBIMIN E TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR NR.116PROT, DATË 02.10.2018, TË LIDHUR NDËRMJET SHOQËRISË “ALBGAZ” SHA DHE SHOQËRISË  “ALBPETROL” SHA.

VENDIM Nr.230, Datë 26.10.2018 MBI MOSFILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “SGD ENERGJI” SHPK, NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ENERGJISË NGA HEC “NDËRFUSHAS” ME FUQI TE INSTALUAR 1125 KW, ME VENDNDODHJE NË ZONËN E BULQIZËS

VENDIM Nr. 233, Datë 02.11.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR DISA AMENDIME PËR PROPOZIMIN E TË GJITHË OST-VE MBI “UDHËZUESIN PËR KËRKESAT ORGANIZATIVE, ROLET DHE PËRGJEGJËSITË NË LIDHJE ME SHKËMBIMIN E TË DHËNAVE” (KORP)

VENDIM Nr. 234, Datë 02.11.2018 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN TETOR 2018

VENDIM Nr. 235, Datë 02.11.2018 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 196, DATË 30.08.2018, “PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMET E BORDIT TË ERE-S, NR. 120, DATË 04.06.2018, “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2018 TË SHOQËRISË ALBGAZ SH.A” DHE NR. 121, DATË 04.06.2018, “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E PLANIT 10 VJEÇAR TË ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË SHOQËRISË ALBGAZ SH.A.”

VENDIM Nr. 236, Datë 02.11.2018 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S, NR. 179, DATË 08.11.2017, “MBI CERTIFIKIMIN E SHOQËRISË “OPERATORI I KOMBINUAR I GAZIT NATYROR” ALBGAZ SH.A.”

VENDIM Nr. 237, Datë 02.11.2018 MBI FILLIMIN  E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E “PROPOZIMI I GJITHË OST-VE PËR NJË METODOLOGJI TË OFRIMIT TË  TË DHËNAVE TË GJENERIMIT DHE NGARKESËS NË PËRPUTHJE ME NENIN 17 TË RREGULLORES SË KOMISIONIT (BE) 2016/1719 TË DATËS 26 SHTATOR 2016 PËR KRIJIMIN E NJË UDHËZUESI MBI ALOKIMIN E KAPACITETEVE NË AVANCË”

VENDIM Nr. 238, Datë 02.11.2018 MBI FILLIMIN  E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E “PROPOZIMI I GJITHË OST-VE PËR NJË METODOLOGJI TË MODELIT TË PËRBASHKËT TË RRJETIT NË PËRPUTHJE ME NENET 67 (1) DHE 70 (1) TË RREGULLORES SË KOMISIONIT (BE) 2017/1485 TË DATËS 02 GUSHT 2017 PËR KRIJIMIN E NJË UDHËZUESI MBI OPERIMIN E SISTEMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 239, datë 02.11.2018 MBI RISHIKIMIN E RREGULLORES PËR PROCEDURAT DHE AFATET PËR DHËNIEN, MODIFIKIMIN, TRANSFERIMIN, RINOVIMIN OSE HEQJEN E LICENSAVE NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 240, Datë 02.11.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ReNRGY TRADING GROUP” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 241, datë 15.11.2018 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “BALKGAZ” SHPK., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË GAZIT NATYROR (SHITJE ME SHUMICË)

VENDIM Nr. 244, datë 26.11.2018 PËR MIRATIMIN E SISTEMIT TË NJEHËSUAR DHE TË STANDARDIZUAR TË LLOGARIVE PËR TË LIÇENSUARIT NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE PËR AKTIVITETET E TRANSMETIMIT, SHPËRNDARJES DHE FURNIZUESIT TË SHËRBIMIT UNIVERSAL TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 245, Datë 26.11.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ReNRGY TRADING GROUP” SHPK. NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 246, Datë 11.12.2018 MBI MIRATIMIN E “RREGULLORES MBI KUSHTET SPECIFIKE PËR NDËRPRERJEN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TË KLIENTËVE NË NEVOJË”.

VENDIM Nr. 247 , Datë 11.12.2018 MBI MIRATIMIN E “RREGULLAVE PËR KUSHTET E SHËRBIMIT TË FURNIZIMIT NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT, DHE KUSHTET KONTRAKTORE TË FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE”.

VENDIM Nr. 248, Datë  11.12.2018 MBI MIRATIMIN E KONTRATËS NR. 116 DATË 20.11.2018 “PËR SHËRBIMIN E TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR TË LIDHUR NDËRMJET SHOQËRISË “ALBGAZ” SH.A. DHE SHOQËRISË  “ALBPETROL” SH.A., PËR PERIUDHËN 01.01.2018-31.12.2018.

VENDIM Nr. 249, Datë 11.12.2018 MBI MIRATIMIN E “PROPOZIMI I GJITHË OST-VE PËR NJË METODOLOGJI TË OFRIMIT TË TË DHËNAVE TË GJENERIMIT DHE NGARKESËS, NË PËRPUTHJE ME NENIN 17 TË RREGULLORES SË KOMISIONIT TË BASHKIMIT EUROPIAN (BE) 2016/1719 TË DATËS 26 SHTATOR 2016 PËR KRIJIMIN E NJË UDHËZUESI MBI ALOKIMIN E KAPACITETEVE NË AVANCË”

VENDIM Nr. 250, Datë 11.12.2018 MBI MIRATIMIN E “PROPOZIMI I GJITHË OST-VE PËR NJË METODOLOGJI TË MODELIT TË PËRBASHKËT TË RRJETIT NË PËRPUTHJE ME NENET 67 (1) DHE 70 (1) TË RREGULLORES SË KOMISIONIT TË BASHKIMIT EUROPIAN (BE) 2017/1485 TË DATËS 02 GUSHT 2017 PËR KRIJIMIN E NJË UDHËZUESI MBI OPERIMIN E SISTEMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 251, Datë 11.12.2018 MBI MIRATIMIN E DISA AMENDIMEVE PËR PROPOZIMIN E TË GJITHË OST-VE MBI “UDHËZUESIN PËR KËRKESAT ORGANIZATIVE, ROLET DHE PËRGJEGJËSITË NË LIDHJE ME SHKËMBIMIN E TË DHËNAVE” (KORP)

VENDIM Nr. 252, Datë  11.12.2018 MBI MIRATIMIN E PROPOZIMIT TË TË GJITHA OST-VE TË EVROPËS KONTINENTALE DHE NORDIKE PËR HIPOTEZAT DHE NJË METODOLOGJI TË ANALIZËS SË KOSTO-PËRFITIMIT NË PËRPUTHJE ME NENIN 156 (11) TË RREGULLORES SË KOMISIONIT TË BASHKIMIT EUROPIAN (BE) 2017 /1485 TË DATËS 2 GUSHT 2017, QË PËRCAKTON NJË UDHËZUES MBI OPERIMIN E SISTEMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 253, datë 11.12.2018 MBI FILLIMIN  E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E “PROPOZIMET E TË GJITHË OST-VE PËR NJË METODOLOGJI PËR KOORDINIMIN E ANALIZAVE TË SIGURISË SË OPERIMIT NË PËRPUTHJE ME NENIN 75 TË RREGULLORES SË KOMISIONIT TË BASHKIMIT EUROPIAN (BE) 2017/1485 TË DATËS 2 GUSHT 2017, QË PËRCAKTON NJË UDHËZUES MBI OPERIMIN E SISTEMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 254,  Datë 11.12.2018 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN NËNTOR 2018

VENDIM Nr.255, Datë 14.12.2018 MBI DISA SHTESA DHE NDRYSHIME TË PROPOZUARA NGA SHOQËRIA OSHEE SH.A NË "KONRATËN TIP PËR SHITBLERJE TË ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET OSHEE SH.A DHE PRODHUESVE ME PËRPARËSI TË ENERGJISË ELEKTRIKE" TË MIRATUAR ME VENDIMIN NR.101, DATË 23.06.2016 TË BORDIT TË ERE, I NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR.147, DATË 30.09.2016 TË BORDIT TË ERE.

VENDIM Nr. 256, Datë  17.12.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “BALKGAZ” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË GAZIT NATYROR (SHITJE ME SHUMICË)

VENDIM Nr. 257, Datë 17.12.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË “HYDRO SETA” SH.P.K, PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 258, Datë 17.12.2018 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË “RTS” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK, NË ZONËN TREN-BILISHT TË RRETHIT KORÇË, ME FUQI TË INSTALUAR 2MW.

VENDIM Nr. 259, Datë  17.12.2018 MBI PRANIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “ROBERTO OIL” SH.A., PËR HEQJEN E LICENCËS SË VEPRIMTARISË SË TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 260, Datë 17.12.2018 MBI PRANIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “ROBERTO OIL” SH.A., PËR HEQJEN E LICENCËS SË VEPRIMTARISË SË FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 261, Datë 19.12.2018 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 187, DATË 10.11.2017, “PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË ALBGAZ SHA NË AKTIVITETIN E SHPËRNDARJES SË GAZIT NATYROR” TË NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 262, Datë 19.12.2018 MBI NJË NDRYSHIM NË  VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 188, DATË 10.11.2017, “PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË ALBGAZ SH.A NË AKTIVITETIN E TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR” TË NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 263, datë 19.12.2018 MBI MIRATIMIN E PAGESAVE RREGULLATORE PËR VITIN 2018

VENDIM Nr.264, Datë 20.12.2018 Nr. 264, Date 20.12.2018 MBI VENDOSJEN E PERIUDHES TRANZITORE PER BERJEN EFEKTIVE TE TRANSFERIMIT TE LICENCAVE TE OPERIMIT TE SISTEMIT TE SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTR1KE, TE SHOQERISE OPERATORII SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTR1KE SH.A (OSHEE SH.A), TEK SHOQERIA "OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERDARJES " SH.A (O.S.SH SH.A); LICENCES SE FURNIZIMIT ENERGJISE ELEKTRIKE DHE DETYRIMIT TE SHERBIMIT UNIVERSAL TE FURNIZIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE, TE SHOQERISE OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE SH.A (OSHEE SH.A), TEK SHOQERIA "FURNIZUESIISHERBIMIT UNIVERSAL" SH.A (FSHU SH.A)

VENDIM Nr. 265, Datë 20.12.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “BE-IS ENERGY” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA  HEC-ET: “KALIVAR 1” ME FUQI TË INSTALUAR 1475 KW; HIDROCENTRALI “KALIVAR 2” ME FUQI TË INSTALUAR 526 KW; HIDROCENTRALI “KALIVAR 3” ME FUQI TË INSTALUAR 3321 KW; DHE HIDROCENTRALI “KALIVAR 4” ME  FUQI TË INSTALUAR 275 KW, ME FUQI TOTALE TË INSTALUAR 5597 KW

VENDIM Nr. 266, Datë  21.12.2018 MBI PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA SHOQËRIA “OST” SH.A. PËR VITIN 2019.

VENDIM Nr. 267, Datë  21.12.2018 MBI LËNIEN NË FUQI TË VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 19, DATË 19.01.2018; “MBI ÇMIMIN VJETOR TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE, QË DO T’U PAGUHET PRODHUESVE EKZISTUES ME PËRPARËSI TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR VITIN 2018”

VENDIM Nr. 268, Datë  21.12.2018 MBI LËNIEN NË FUQI TË VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-s NR. 190 DATË 30.8.2018 NË LIDHJE ME TARIFËN E PËRDORIMIT TË RRJETIT TË SHPËRNDARJES SIPAS NIVELIT TË TENSIONIT DHE ÇMIMET ME PAKICË PËR PËR KLIENTËT FUNDORË QË SHËRBEHEN NGA FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL PËR VITIN 2019

VENDIM Nr. 269, Datë  21.12.2018 MBI LËNIEN NË FUQI TË VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 97, DATË 23.4.2018 “MBI MIRATIMIN E TARIFËS SË TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR NGA SHOQËRIA “ALBGAZ” SH.A. PËR VITIN 2018, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 270, Datë 21.12.2018 MBI NDRYSHIMIN E AFATEVE TË  RREGULLORES PËR “KRITERET STANDARTE TË CILËSISË SË SHËRBIMIT TË TRASMETIMIT TË   ENERGJISË ELEKTRIKE”, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-s  NR. 207, DATË 18.12.2017

VENDIM Nr. 271, Datë 21.12.2018 MBI NDRYSHIMIN E AFATEVE TË  RREGULLORES PËR “KRITERET STANDARTE TË CILËSISË SË SHËRBIMIT TË SHPËRNDARJES SË  ENERGJISË ELEKTRIKE”, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-s NR. 181, DATË 10.11.2017