Welcome to ERE

Bulevardi "Bajram Curri",
Rruga "Viktor Eftimiu"
nr.1023, Tirane
Tel&Fax: +355 042222963, 042269590
E-mail: erealb@ere.gov.al

Kliko ketu per vendndodhjen

NA KONTAKTONI

 

  • Home  
  • »  TRANSPARENCA  
  • »  Programi i Transparences  
  • »  Tabela Pėrmbledhėse e Prgramit tė Transparencės  
PRINT Mail
Tabela Pėrmbledhėse e Programit tė Transparencės se ERE

TABELA PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS SË

(Enti Rregullator i Energjisë)

 

Kategoritë e

informacionit publik

pa kërkesë

Baza ligjore

Dokumenti /përmbajtja

Afati kohor për publikim

Mënyra e publikimit

Struktura përgjegjëse

Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik.

Neni 7/1/a/d

Misioni i ERE.

-Struktura e ERE

-Kontakte të ERE

Vendimet hyjnë në fuqi menjëherë nëse nuk është parashikuar ndryshe në vendim.

 

www.ere.gov.al

 

Home- “Për ERE”

Sektori i Burimeve Njerëzore

Akte ndërkombëtare ligje;

akte nënligjore;

dokument politikash;

dokument tjetër.

Neni 7/1/b

direktive of parliament and of the council of 13 july 2009 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing directive 2003/54/ec

- legjislacioni për sektorin e energjisë

- legjislacioni sekondar i Ere

- rregullat e tregut

- modeli i tregut

- kodet

- metodologjite e tarifave

 

www.ere.gov.al.

 

Drejtoria e Çështjeve Ligjore

 

Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës.

Neni 7/1/c/g

Format Kërkese

Format Ankese

Adresa: Bulevardi “Bajram Curri, Rr.Viktor Eftimiu 1023 , Tiranë; Tel +355 42 69 590; www.ere.gov.al; E-mail erealb@ere.gov.al

 

 

 

Koordinatori për të drejtën e informimit

Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit.

Neni 7/1/ç

Adresa: Bulevardi “Bajram Curri, Rr.Viktor Eftimiu 1023 , Tiranë; Tel +355 42 69 590; www.ere.gov.al; E-mail erealb@ere.gov.al .

 

Te dhenat e koordinatorit për të drejtën e informimit

 

Në faqen zyrtare të ERE-s ne menunë “Programi i transpararencës”

Koordinatori për të drejtën e informimit

Përshkrim i procedurave të zgjedhjes, kompetencave të funksionarëve të lartë dhe procedura e ndjekjes për marrjen e vendimeve.

Neni 7/1/d

Anëtarët e Bordit të ERE, zgjidhen nga Kuvendi I Republikës së shqipërisë

 

Rregullorja për organizimin funksionimin dhe procedurat e ERE

 

Rregullorja për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE publikohet ne faqen zyrtare të ERE

 

Mekanizmat monitorues; raporte auditi; dokumentet me tregues performance

Neni7/1/dh

Auditimi i veprimtarisë financiare të ERE-s kryhet nga ekspertë të miratuar kontabël, të cilët përzgjidhen dhe ushtrojnë veprimtarinë e tyre, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Raporti i Pasqyrave Financiare 2018
Raporti i Audituesve Ligjore per Performancen e ERE 2018

 

 

Drejtoria e Financës dhe IT

Buxheti

Neni 7/1/e

Burimet financiare të ERE-s përbëhen nga pagesat rregullatore dhe pagesat e licencave, të miratuara nga ERE.(neni 17/2 ligji 43/2015 )


Parashikimi i Buxhetit per Vitin 2019
Situacioni 10-m Viti 2019
Situacion Viti 2018

Lista e Debitoreve nder Vite

Detyrimet per vitin 2019 te opertoreve te tregut te energjise
 

 

 

Drejtoria e Financës dhe IT

Informacion për procedurat e prokurimit.

Neni 7/1/ë

Regjistri i Realizimit të Prokurimeve Publike 2018

Regjistri i Realizimit të Prokurimeve Publike 2019

Regjistri i Realizimit te Prokurimeve publike 2020

Regjister parashikimi viti 2021

Menjëherë pas dërgimit të Regjistrit në APP

Në faqen e Agjensisë së Prokurimit Publik

Personi përgjegjës për prokurimet

Shërbimet e autoritetit për publikun.

Neni 7/1/f

-Licenca

-Trajtim ankesash

-Zgjidhje mosmarrëveshjesh

-informacione

-Interpretim aktesh

 

 

 

-Drejtoria e Licencimit, Autorizimeve dhe Mbikqyrjes

-Drejtoria e Monitorimit të Tregut

-Drejtoria e Çështjeve Ligjore

Paraqitja e mendimeve në hartimin e p/akteve, etj.

Neni 7/1/gj

Vendimet e ERE konsultohen me Sekretariatin e komunitetit te energjisë, Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë, Autoritetin e konkurrencës dhe palët e interesit.

 

 

Vendimet publikohen ne faqen e web www.ere.gov.al

 

Mbajtja e dokumentacionit nga ERE

Neni 7/1/h

Dokumentacioni i ERE mbahet mbështetur në ligjin nr. 9154 datë 06.11.2003 “ Për arkivat”

 

 

Sektori i Burimeve Njerëzore

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të këtij ligjit nr. 119/2014

Neni 7/1/i

Rregjistri I kërkesave dhe përgjigjeve

 

Regjistri i kërkesave/ankesave të konsumatorëve

 

 

Koordinatori për të drejtën e informimit

 

Drejtoria e Çështjeve Ligjore

 

 

Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh.

Neni 7/1/k

-Licencat

-aplikimet për licencë

-Tipet e licencave

-Struktura e çmimeve dhe tarifave të energjisë elektrike

 

 

 

-Drejtoria e Tarifave dhe Çmimeve

-Drejtoria e Licencimit, Autorizimeve dhe Mbikqyrjes

-Drejtoria e Monitorimit të Tregut

Informacione të tjera të dobishme

Neni 7/1/l

Kontrata të sektorit të energjisë

 

 

Drejtoria e Çështjeve Ligjore