Welcome to ERE

Bulevardi "Bajram Curri",
Rruga "Viktor Eftimiu"
nr.1023, Tirane
Tel&Fax: +355 042222963, 042269590
E-mail: erealb@ere.gov.al

Kliko ketu per vendndodhjen

NA KONTAKTONI

 

  • Home  
  • »  VENDIME  
  • »  Vendime te Bordit te Komisionereve  
  • »  Viti 2017  
PRINT Mail
Viti 2017

REGJISTRI I VENDIMEVE TE ERE-S

VENDIM Nr. 1, Datë 19.01.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E “RREGULLAVE TË TREGUT SHQIPTAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHE MARRËVESHJES SË PJESËMARRJES NË BURSËN E ORGANIZUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 2, Datë 19.01.2017 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E MARRËVESHJES PËR PJESËMARRJEN NË TREGUN E ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 3, Datë 19.01.2017 PËR FILLIMIN E PROÇEDURËS PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E RREGULLORES PËR GARANCITË FINANCIARE TË PJESËMARRËSVE PËR REGJISTRIMIN NË TREGUN E ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 4, Datë 19.01.2017 PËR FILLIMIN E PROÇEDURËS PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E RREGULLORES PËR PROCEDURËN E REGJISTRIMIT NË TREGUN E ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 5, Datë 19.01.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË VENDIMET NR. 140, DATË 22.11.2013, DHE NR. 61, DATË 07.07.2014 ”MBI RREGULLAT PËR ALOKIMIN E KAPACITETEVE TË INTERKONJEKSIONEVE”

VENDIM Nr. 6, Datë 19.01.2017 MBI FILLIMIN  E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E “RREGULLORES PËR PROCEDURAT E HEQJES SË LICENCAVE NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE DHE TË GAZIT NATYROR”

VENDIM Nr.7, Datë 19.01.2017 MBI MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË “RREGULLAT E PËRKOHSHME TË TREGUT SHQIPTAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE”, MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 139 DATË, 15.08.2016 TË BORDIT TË ERE.

VENDIM Nr. 8, Datë 19.01.2017 MBI FILLIMIN  E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E UDHËZIMIT MBI KRITERET PËR PËRCAKTIMIN E AKSESIT NË HAPËSIRAT E DEPOZITIMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 9, Datë 19.01.2017 MBI MIRATIMIN E LICENSËS TIP PËR OPERIMIN E SISTEMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 10, Datë 19.01.2017 MBI MOSFILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “A-V COMPASS POWER ” SH.P.K, NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 11, Datë 19.01.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “BALCAN ENERGY TRADE” SH.P.K, NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 12, Datë 19.01.2017 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “M.C INERTE LUMZI” SH.P.K, NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “TUÇ” ME FUQI 4470 KW DHE HEC “LUMZI” ME FUQI 11000 KW, ME FUQI TOTALE TË INSTALUAR 15470 KW

VENDIM Nr. 13, Datë 19.01.2017 PËR LIÇENSIM E SHOQËRISE “MC INERTE LUMZI” SH.P.K, NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 14, Datë 19.01.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MODIFIKIMIN E LICENSËS SË SHOQËRISË “KOMP ENERGJI” SH.P.K.,  ME NUMËR. 248, SERIA PV14K, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE NR.94, DATË 06.10.2014, PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “HURDHAS 1”, “HURDHAS 2” DHE “HURDHAS 3”.

VENDIM Nr. 15, Datë 19.01.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MODIFIKIMIN E LIÇENCËS SË SHOQËRISË “KOMP ENERGJI” SH.P.K,  ME NUMËR 253, SERIA T14P, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT NR.102, DATË 07.11.2014, PËR TREGTIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 16, Datë 19.01.2017 PËR PËRCAKTIMIN E PAGESAVE TË RREGULLIMIT PËR VITIN 2016 PËR TЁ LICENSUARIT NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 17, Datë 19.01.2017 MBI FILLIMIN E PROÇEDURËS PËR  MIRATIMIN E METODOLOGJISË SË LLOGARITJES SË TARIFAVE TË SHOQËRISË SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE AKSIONE E SË CILËS KONTROLLOHEN PLOTËSISHT APO PJESËRISHT NGA SHTETI DHE TË NGARKUAR ME DETYRIMIN E SHËRBIMIT PUBLIK

VENDIM Nr. 18, Datë 31.01.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E KONTRATËS PËR SHIT-BLERJEN E ENERGJISE ELEKTRIKE NDËRMJET KESH SH.A. DHE OSHEE SH.A PËR TEPRICAT E ENERGJISË ELEKTRIKE, PËRFSHIRË TEPRICAT NË KUSHTET E PRURJEVE TË MËDHA, ME QËLLIM PLOTËSIMIN E HUMBJEVE NË RRJETIN E SHPËRNDARJES PËR PERIUDHËN KOHORE 01.01.2017-31.12.2017

VENDIM Nr. 19, Datë 31.01.2017 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “ENERGJI UNIVERS” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “KABASH” ME FUQI TË INSTALUAR 5.8 MW.

VENDIM Nr. 20, Datë 31.01.2017 MBI MOS FILLIMIN E PROCEDURËS SË LIÇENSIMIT TË SHOQËRISË “ENERGJI UNIVERS” SH.P.K, NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 21, Datë 31.01.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË  “ENPI” SH.P.K, NË  AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 22, Datë 15.02.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E  KONTRATËS TIP PËR SHITBLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET SHOQËRISË  SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, AKSIONET E SË CILËS KONTROLLOHEN PLOTËSISHT OSE PJESËRISHT NGA SHTETI DHE FURNIZUESIT TË SHËRBIMIT UNIVERSAL PËR PERIUDHËN KOHORE 01.01.2017 – 31.12.2017

VENDIM Nr. 23, Datë 15.02.2017 MBI MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET OST SH.A. DHE FURNIZUESIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 24, Datë 15.02.2017 MBI MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË SHËRBIMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET OSHEE SH.A DHE FURNIZUESIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 25, Datë 15.02.2017 MBI MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR.169 DATË 31.10.2016 “MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË VENDIMIN E ERE NR. 103 DATË 23.06.2016 , “MBI MIRATIMIN E RREGULLORES PËR PROCEDURAT E BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETET E SHPËRNDARJES DHE TË TRANSMETIMIT DHE PËR BLERJEN DHE SHITJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE PËR TË SIGURUAR PËRMBUSHJEN E DETYRIMEVE TË SHËRBIMIT PUBLIK”

VENDIM Nr. 26, Datë 15.02.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E KONTRATËS PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE  TË ZYRTARIT TË PËRPUTHSHMËRISË

VENDIM Nr. 27, Datë 15.02.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E PROGRAMIT TË PËRPUTHSHMËRISË RREGULLATORE

VENDIM Nr. 28  Datë 15.02.2017 MBI MODIFIKIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË KOMP ENERGJI” SH.P.K.,  ME NUMËR. 248, SERIA PV14K, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE NR.94, DATË 06.10.2014, PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “HURDHAS 1”, “HURDHAS 2” DHE“HURDHAS 3”.

VENDIM Nr. 29  Datë 15.02.2017 MBI MODIFIKIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “KOMP ENERGJI” SH.P.K.,  ME NUMËR 253, SERIA T14P, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE NR.102, DATË 07.11.2014, PËR TREGTIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 31, Datë 20.02.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR  PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË SHOQËRISË SË PRODHIMIT  TË ENERGJISË ELEKTRIKE AKSIONET E SË CILËS ZOTËROHEN PLOTËSISHT OSE PJESËRISHT NGA SHTETI DHE TË NGARKUAR ME DETYRIMIN E SHËRBIMIT PUBLIK KESH SH.A. PËR PERIUDHËN 1 PRILL 2017 – 31 DHJETOR 2017.

VENDIM Nr. 32, Datë 20.02.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMEVE TË SHITJES ME PAKICË TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR KLIENTËT FUNDORË QË SHËRBEHEN NGA FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL PËR PERIUDHËN 1 PRILL 2017 – 31 DHJETOR 2017.

VENDIM Nr. 34, Datë  02.03.2017 MBI MIRATIMIN E UDHËZIMIT MBI  KRITERET PËR PËRCAKTIMIN E AKSESIT NË HAPËSIRAT E DEPOZITIMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 35, datë 02.03.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT PËR  CERTIFIKIMIN E OPERATORIT TË KOMBINUAR TË GAZIT NATYROR TË ALBGAZ SH.A
 
VENDIM Nr. 36, Datë 06.03.2017 PËR LICENSIMINE SHOQËRISË“ENPI” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 37, Datë 06.03.2017 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “BALKAN ENERGY TRADE” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 38, Datë 06.03.2017 MBI LICENSIMIN E SHOQËRISË “ENERGJI UNIVERS” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “KABASH” ME FUQI TË INSTALUAR 5800 KW

VENDIM Nr. 39, Datë 06.03.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË  “GRID ENERGY” SH.P.K, NË  AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 40, Datë 06.03.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË  “GRID ENERGY” SH.P.K, NË  AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 41, Datë 06.03.2017 PËR MOS FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “CGC SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË GAZIT NATYROR (SHITJE ME SHUMICË)

VENDIM Nr.43, Datë 15.03.2017 MBI MIRATIMIN PËRFUNDIMTAR TË CERTIFIKIMIT TË OPERATORIT TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE OST SH.A. NË PËRPUTHJE ME NENIN 54, PIKA 6, TË LIGJIT NR. 43/2015, “PËR SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE” DHE NENIN 9, PIKA 6, TË DIREKTIVËS 72/2009 EC MBAS MARRJES SË OPINIONIT TË SEKRETARIATIT TË KOMUNITETIT TË ENERGJISË

VENDIM Nr. 44 Datë 27.03.2017 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË ERE-s “GJENDJA E SEKTORIT TË ENERGJISË DHE VEPRIMTARIA E ERE-s GJATË VITIT 2016

VENDIM Nr. 46, Datë 31.03.2017 MBI FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “C.G.C” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 47, Datë 31.03.2017 MBI LICENSIMIN E SHOQËRISË  “GRID ENERGY” SH.P.K, NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 48, Datë 31.03.2017 MBI LICENSIMIN E SHOQËRISË  “GRID ENERGY” SH.P.K, NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 49, Datë 31.03.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS SË LIÇENSIMIT TË SHOQËRISË “ENERGJI UNIVERS” SH.P.K, NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 50, Datë 31.03.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “ALB ENERGY” SH.P.K, NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.51, Datë 31.03.2017 MBI LICENSIMIN E SHOQËRISË “ALBTEK ENERGY” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA IMPIANTI I PËRPUNIMIT TË MBETJEVE URBANE, ME FUQI TË INSTALUAR 2850 KW

VENDIM Nr. 52, Datë 06.04.2017 MBI LËNIEN NË FUQI TË VENDIMIT  NR. 190 DATË 22.12.2016, TË BORDIT TË ERE-S, DERI NË 31.12.2017

VENDIM Nr. 53, Datë 06.04.2017 MBI ÇMIMIN E SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI UNIVERSAL  PËR KATEGORINË OBJEKTE KULTI/BASHKËSI FETARE

VENDIM Nr.54, Datë 18.04.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALB ENERGY MARKET” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.55, Datë 18.04.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LIÇENCIMIN E SHOQËRISË “ALB ENERGY MARKET” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.56, Datë 18.04.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LËNIEN PENG TË ASETEVE TË  SHOQËRISË “ALB  ENERGY” SH.P.K, NË FAVOR TË “BANKËS SOCIETE  GENERALE  ALBANIA”  SH.A.

VENDIM Nr.57, Datë 18.04.2017 MBI MIRATIMIN E KONTRATËS PËR SHIT-BLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET KESH SH.A. DHE OSHEE SH.A. PËR TEPRICAT E ENERGJISË ELEKTRIKE, PËRFSHIRË TEPRICAT NË KUSHTET E PRURJEVE TË MËDHA, ME QËLLIM PLOTËSIMIN E HUMBJEVE NË RRJETIN E SHPËRNDARJES PËR PERIUDHËN KOHORE 01.01.2017-31.12.2017

VENDIM Nr.58, Datë 18.04.2017 MBI MIRATIMIN E RREGULLORES PËR PROCEDURAT E HEQJES SË LICENSAVE NË SEKTORIN E ENERGJISE ELEKTRIKE DHE TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr.59 Datë 18.04.2017 MBI FILLIMIN  E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR PUBLIKIMIN E TË DHËNAVE BAZË TË TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 62, Datë 11.05.2017 MBI MIRATIMIN E  KONTRATËS PËR SHITBLERJE TË ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET SHOQËRISË  SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, AKSIONET E SË CILËS KONTROLLOHEN PLOTËSISHT OSE PJESËRISHT NGA SHTETI/KESH SH.A DHE FURNIZUESIT TË SHËRBIMIT UNIVERSAL OSHEE SH.A PËR PERIUDHËN 01.01.2017–31.12.2017.

VENDIM Nr. 63, Datë 11.05.2017 PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES PËR PJESËMARRJEN NË TREGUN E ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 64  Datë 11.05.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR DISA NDRYSHIME NË MARRËVESHJEN E SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET OST SH.A. DHE FURNIZUESIT MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR.23, DATË 15.02.2017.

VENDIM Nr. 65, Datë 11.05.2017 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË  “ALB ENERGY” SH.P.K, NË  AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 66, Datë 11.05.2017 MBI MIRATIMIN E KËRKESËS PËR LËNIEN PENG TË ASETEVE TË  SHOQËRISË “ALB  ENERGY” SH.P.K, NË FAVOR TË BANKËS “SOCIETE  GENERALE  ALBANIA”  SH.A.

VENDIM Nr. 67, Datë 11.05.2017 MBI MOS FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “BALKAN GREEN ENERGY” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 68, Datë 11.05.2017 MBI MOS FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALBANIAN GREEN ENERGY” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 69  Datë 11.05.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “KURUM INTERNATIONAL” SH.A., NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 70, Datë 11.05.2017 PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË  “ENERGJI UNIVERS” SH.P.K., NË  AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 71, Datë 11.05.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS NR. 176, SERIA T12 TË SHOQËRISË “DANSKE COMMODITIES ALBANIA” SH.P.K, NË  AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 72, Datë 11.05.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “PPC ALBANIA” SH.A., NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 73, Datë 16.05.2017 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “C.G.C” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 74, Datë 23.05.2017 MBI KËRKESËN E  OST SH.A. PËR RISHIKIMIN DHE KORRIGJIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 52 DT. 06.04.2017 “MBI LËNIEN NË FUQI TË VENDIMIT NR. 190, DATË 22.12.2016, TË BORDIT TË ERE-S, DERI NË 31.12.2017”.

VENDIM Nr. 75, Datë 26.05.2017 MBI MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 25, DATË  15.02.2017 “MBI MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR.169 DATË 31.10.2016 “MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË VENDIMIN E ERE NR. 103 DATË 23.06.2016 , “MBI MIRATIMIN E RREGULLORES PËR PROCEDURAT E BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETET E SHPËRNDARJES DHE TË TRANSMETIMIT DHE PËR BLERJEN DHE SHITJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE PËR TË SIGURUAR PËRMBUSHJEN E DETYRIMEVE TË SHËRBIMIT PUBLIK”

VENDIM Nr. 76, Datë 26.05.2017 MBI MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË VENDIMET E BORDIT TË ERE NR. 140, DATË  22.11.2013 DHE NR. 61, DATË 07.07.2014 MBI “RREGULLAT PËR ALOKIMIN E KAPACITETEVE TË INTERKONJEKSIONEVE”

VENDIM Nr. 77, Datë 26.05.2017 MBI MIRATIMIN E PROGRAMIT TË PËRPUTHSHMËRISË SË OPERATORIT TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT PËR GAZIN NATYROR

VENDIM Nr. 78, Datë 26.05.2017 MBI MIRATIMIN E KONTRATËS PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE  TË ZYRTARIT TË PËRPUTHSHMËRISË NË SEKTORIN E GAZIT NATYROR.

VENDIM Nr. 79, Datë 26.05.2017 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “ALB ENERGY MARKET” SH.P.K, NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 80, Datë 26.05.2017 MBI LICENSIMIN E SHOQËRISË  “ALB ENERGY MARKET” SH.P.K, NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.82, Datë 26.05.2017 MBI CERTIFIKIMIN PARAPRAK  TË SHOQËRISË “OPERATORI I KOMBINUAR I GAZIT NATYROR” ALBGAZ SH.A.

VENDIM Nr. 83, Datë 07.06.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E DRAFT-RREGULLORES SË PROCEDURAVE PËR LIDHJET E REJA DHE MODIFIKIMIN E LIDHJEVE EKZISTUESE ME RRJETIN E TRANSMETIMIT; MARRËVESHJES SË OPERIMIT NË RRJETIN E TRANSMETIMIT NDËRMJET OST SH.A. DHE PËRDORUESIT SI DHE MARRËVESHJES SË LIDHJES NË RRJETIN E TRANSMETIMIT NDËRMJET OST SH.A. DHE PËRDORUESIT

VENDIM Nr. 84, Datë 07.06.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË DITEKO SH.P.K PËR BARRËSIM E ASETEVE TË KOMPANISË (PAJISJET ELEKTROMEKANIKE) NË FAVOR TË BANKËS KOMBËTARE TREGTARE SH.A.

VENDIM Nr. 85, Datë 07.06.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALBPETROL” SH.A, NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 86, Datë 07.06.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALBPETROL” SH.A., NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 87, Datë 07.06.2017 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “KURUM INTERNATIONAL” SH.A., NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 88, Datë 07.06.2017 MBI MIRATIMIN E KËRKESËS PËR LËNIEN PENG TË ASETEVE TË  SHOQËRISË “LENGARICA & ENERGY” SH.P.K, NË FAVOR TË BANKAVE “GREEN FOR GROWTH FUND SOUTHEAST EUROPE S.A,(GGF)” DHE “OESTERREEICHISCHE ENTWICKLUNGBANK AG(OeEB)”

VENDIM Nr. 89, Datë 07.06.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS “PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E VOGLA TË RINOVUESHME NGA DIELLI DHE ERA”

VENDIM Nr. 90, Datë 07.06.2017 MBI MIRATIMIN E TARIFËS SË PËRKOHSHME TË TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR NGA SHOQËRIA “ALBGAZ” SH.A. PËR PERIUDHËN 05.01.2017 – 20.09.2017.

VENDIM Nr. 91, Datë 04.07.2017 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PER VITIN 2017 PËR OSHEE SH.A.

VENDIM Nr. 92, Datë 04.07.2017 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2017 PËR KESH sha.

VENDIM Nr. 93, Datë  04.07.2017 PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “PPC ALBANIA” SH.A., NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr.94, Datë 04.07.2017 MBI RINOVIMIN E LICENCËS NR. 176, SERIA T12 TË SHOQËRISË “DANSKE COMMODITIES ALBANIA” SH.P.K, NË  AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 95, Datë 04.07.201 MBI MIRATIMIN E RREGULLORES PËR KUSHTET DHE PROCEDURAT E VENDOSJES SË GJOBAVE DHE MASËN KONKRETE PËR ÇDO SHKELJE NË SEKTORIN E GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 96, Datë 04.07.2017 MBI SHTYRJEN E AFATIT TË VENDIMIT TË ERE-S NR 115, DATË 07.08.2016 “MBI PËRCAKTIMIN E FURNIZUESIT TË MUNDËSISË SË FUNDIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 97, Datë 04.07.2017 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR PROCEDURAT E LICENCIMIT, MODIFIKIMIT, TRANSFERIMIT OSE HEQJEN E LICENCAVE NË SEKTORIN E GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 98, Datë 04.07.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR  MIRATIMIN E KONTRATËS PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE TË ZYRTARIT TË PAJTUESHMËRISË DHE MIRATIMIN E EMËRIMIT TË ZYRTARIT TË PAJTUESHMËRISË TË PROPOZUAR NGA OST SH.A.

VENDIM Nr. 99, Datë 04.07.2017 MBI MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË MARRËVESHJEN E SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET OST SH.A. DHE FURNIZUESIT MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR.23, DATË 15.02.2017.

VENDIM Nr. 100 Datë 04.07.2017 MBI MOS FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “LUÇENTE  KONCENSIONARE” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 101, Datë 04.07.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LËNIEN PENG TË ASETEVE TË  SHOQËRISË “M.T.C ENERGY” SH.P.K, NË FAVOR TË BANKËS “RAFFEISEN BANK” SH.A.

VENDIM Nr. 102, Datë 04.07.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALBANIAN GREEN ENERGY” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 104, Datë 10.07.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “EFT TIRANA” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 105, Datë 10.07.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “AYEN AS ENERGY” SH.A., PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS SË “PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE” ME NR. 273, SERIA PV15K, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 32, DATË 04.03.2015

VENDIM Nr. 106, Datë 10.07.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ENERGJIA VALAMARA” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “MESMAL 1” ME FUQI TË INSTALUAR 410 KW; “MESMAL 2” ME FUQI TË INSTALUAR 1 473 KW; “MESMAL 3” ME FUQI TË INSTALUAR 235 KW; “SELCA 2” ME FUQI TË INSTALUAR 2 388 KW DHE ME FUQI TOTALE TË INSTALUAR 4 506 KW, PËR NJË AFAT 30 – VJEÇAR.

VENDIM Nr. 107, Datë 10.07.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2017 PËR SHOQËRINË OST SH.A.

VENDIM Nr. 108, Datë 10.07.2017 MBI LICENSIMIN E SHOQËRISË “SKATINA HEC”SH.P.K., NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “SKATINA” ME FUQI TË INSTALUAR 2677 KW

VENDIM Nr. 109, Datë 27.07.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALIN TRADING” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 110, Datë 27.07.2017 MBI MIRATIMIN  E “RREGULLORES PËR PËRCAKTIMIN/KLASIFIKIMIN E SISTEMEVE TË MBYLLURA TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 111, Datë 27.07.2017 MBI MOS FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “RTS” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 112, Datë 27.07.2017 MBI RISHIKIMIN E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS SË ERE

VENDIM Nr. 113, Datë 27.07.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR  LICENCIMIN E SHOQËRISË OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT “OST”SH.A.,NË AKTIVITETIN E TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 114, Datë 27.07.2017 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALBANIAN GREEN ENERGY” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 115, Datë 27.07.2017 MBI MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR GARANCITË FINANCIARE TË PJESËMARRËSVE PËR REGJISTRIMIN NË TREGUN E ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 116, Datë 27.07.2017 MBI KËRKESËN PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË ERE NR. 148, DATË 26.12.2014 PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMEVE TË SHITJES ME PAKICË TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR KONSUMATORËT TARIFORË PËR VITIN 2015

VENDIM Nr. 117, Datë 27.07.2017 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË OSHEE SH.A. PËR MIRATIMIN E PËRFUNDIMIT TË KONTRATËS SË SHIT-BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKË ME SHOQËRINË STAR NRG SH.P.K. NË MËNYRË TË NJËANËSHME

VENDIM Nr. 118, Datë 27.07.2017 MBI MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR PUBLIKIMIN E TË DHËNAVE BAZË TË TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 119, Datë 27.07.2017 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ENERGY FINANCING TEAM TIRANA SH.P.K.” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 120, Datë 27.07.2017 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMEVE TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E VOGLA GJENERUESE FOTOVOLTAIKE ME KAPACITET TË INSTALUAR DERI NË 2 MW DHE EOLIKE ME KAPACITET TË INSTALUAR DERI NË 3 MW

VENDIM Nr. 122 , Datë  08.08.2017 MBI MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-s ME NR. 75, DATE 26.05.2017 “PËR NJË NDYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 25, DATË  15.02.2017 “MBI MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR.169 DATË 31.10.2016 “MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË VENDIMIN E ERE NR. 103 DATË 23.06.2016, “MBI MIRATIMIN E RREGULLORES PËR PROCEDURAT E BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETET E SHPËRNDARJES DHE TË TRANSMETIMIT DHE PËR BLERJEN DHE SHITJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE PËR TË SIGURUAR PËRMBUSHJEN E DETYRIMEVE TË SHËRBIMIT PUBLIK”

VENDIM Nr. 123 , Datë  16.08.2017 MBI KËRKESËN E KOMPANISË “KESH” SHA PËR  ZGJIDHJEN E MOSMARRËVESHJES NDËRMJET “KESH” SH.A. DHE “OST” SH.A., LIDHUR ME PËRMBUSHJEN E DETYRIMIT TË SHËRBIMIT PUBLIK QË RRJEDH NGA VENDIMI I ERE-S NR. 194, DATË 30.12.2016 “PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË OST SH.A,  LIDHUR ME MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETIN E TRANSMETIMIT, SHËRBIMET NDIHMËSE DHE DISBALANCAT”

VENDIM Nr. 124 , Datë  16.08.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E “RREGULLAVE TË PËRKOHËSHME PËR MEKANIZMIN BALANCUES TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 125 , Datë  16.08.2017 MBI FILLIMIN E PROÇEDURËS PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË HARMONIZUARA TË ALOKIMIT TË KAPACITETEVE TË INTERKONJEKSIONIT PËR VITIN 2018 PËR ZYRËN E KOORDINIMIT TË ANKANDEVE TË KAPACITETEVE TË INTERKONJEKSIONIT NË EUROPËN JUG-LINDORE (SEE CAO)

VENDIM Nr. 126 , Datë  16.08.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË ALBGAZ SH.A. NË AKTIVITETIN E SHPËRNDARJES SË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 127 , Datë  16.08.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË ALBGAZ SH.A. NË AKTIVITETIN E TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 128 , Datë  16.08.2017 MBI MIRATIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “AYEN AS ENERGJI” SHA PËR MODIFIKIMIN E LICENSËS SË “PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE” NR. 273, SERIA PV15K, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 32, DATË 04.03.2015

VENDIM Nr. 129 , Datë  16.08.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ENERGY TO ENERGY”SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 130 , Datë  16.08.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “EUROBIZNES”SH.P.K.,NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, NGA HEC-et: “LUSEN 1” ME FUQI TË INSTALUAR 0.315 MW; “LUSEN 2” ME FUQI TË INSTALUAR 0.6 MW; “LUSEN 3” ME FUQI TË INSTALUAR 0.6 MW; DHE ME FUQI TOTALE TË INSTALUAR 1.515 MW.

VENDIM Nr. 131 , Datë  16.08.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË “THE BLUE STAR” SH.P.K., PËR LICENCIM NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “GORICË”, ME FUQI TË INSTALUAR 1.747 MW.

VENDIM Nr. 132 , Datë  16.08.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “THE BLUE STAR” SH.P.K.,NË AKTIVITETIN E TREGTIMITTË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 134 , Datë  06.09.2017 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT “OST”SH.A.,NË AKTIVITETIN E OPERIMIT TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 135 , Datë  06.09.2017 MBI MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROCEDURAVE TË PARAQITJES DHE MIRATIMIT TË PLANIT TË INVESTIMEVE NGA OPERATORËT E TRANSMETIMIT DHE SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 136 , Datë  06.09.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR PËRCAKTIMIN E PAGESAVE TË RREGULLIMIT PËR TЁ LICENSUARIT NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 137 , Datë  06.09.2017 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALIN TRADING”SH.P.K.,NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 138 , Datë  06.09.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “AFRIMI K” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “THANZË” ME FUQI TË INSTALUAR 2 MW

VENDIM Nr. 139 , Datë  06.09.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “HYDRO POWER PLANT OF KORÇA” SH.P.K PËR VENDOSJE TË PENGUT MBI KUOTAT E KAPITALIT, SENDET E LUAJTSHME SI DHE HIPOTEKËN MBI SENDET E PALUAJTSHME TË SHOQËRISË

VENDIM Nr. 140 , Datë  06.09.2017 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALBPETROL” SH.A, NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 141 , Datë  06.09.2017 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALBPETROL” SH.A., NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 142 , Datë  06.09.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E METODOLOGJISË SË LLOGARITJES SË TARIFËS SË PËRDORIMIT TË RRJETIT TË TRANSMETIMIT DHE SHPËRNDARJES SË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 143 , Datë  06.09.2017 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “THE BLUE STAR” SH.P.K.,NË AKTIVITETIN E TREGTIMITTË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 144 , Datë  06.09.2017 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ENERGY TO ENERGY” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 145 , Datë  18.09.2017 MBI MIRATIMIN E “RREGULLORES MBI PROCEDURAT PËR PARAQITJEN E NJË KËRKESE, SHQYRTIMIN E SAJ DHE AFATET E NJOFTIMIT KUR KLIENTI DYSHON NË SAKTËSINË E TË DHËNAVE TË APARATIT MATËS  TË ENERGJISË  ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 146 , Datë  18.09.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “BINDI” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 147 , Datë  28.09.2017 MBI MIRATIMIN E KONTRATËS PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE TË ZYRTARIT TË PAJTUESHMËRISË DHE MIRATIMIN E EMËRIMIT TË ZYRTARIT TË PAJTUESHMËRISË TË PROPOZUAR NGA OST SH.A

VENDIM Nr. 148 , Datë  28.09.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ENERGY FINANCING TEAM TIRANA” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 149 , Datë  28.09.2017 MBI MIRATIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË DITEKO SH.P.K, PËR BARRËSIM TË ASETEVE TË KOMPANISË (PAJISJET ELEKTROMEKANIKE) NË FAVOR TË BANKËS KOMBËTARE TREGTARE SH.A.

VENDIM Nr. 150 Datë 28.09.2017 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ENERGJIA VALAMARA” SH.P.K. PËR LICENCIMIN NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HECET “MESMAL 1”  ME FUQI TË INSTALUAR 0.410 MW; “MESMAL 2” ME FUQI TË INSTALUAR 1.473 MW; “MESMAL 3” ME FUQI TË INSTALUAR 0.235 MW; “SELCA 2” ME FUQI TË INSTALUAR 2.388 MW DHE ME FUQI
TOTALE TË INSTALUAR 4.506 MW

VENDIM Nr. 151 , Datë  28.09.2017 MBI FILLIMIN E ROCEDURËS PËR  LËNIEN PENG TË ASETEVE TË  SHOQËRISË “POWER ELEKTRIK SLABINJE” SH.P.K, NË FAVOR TË BANKËS “RAFFEISEN BANK”SH.A.

VENDIM Nr. 152 , Datë  28.09.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E OPERIMIT TË SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 153 , Datë  28.09.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E LICENCËS SË TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 154 , Datë  28.09.2017 MBI MIRATIMIN E RREGULLAVE TË HARMONIZUARA TË ALOKIMIT TË KAPACITETEVE TË INTERKONJEKSIONIT PËR VITIN 2018 PËR ZYRËN E KOORDINIMIT TË ANKANDEVE TË KAPACITETEVE TË INTERKONJEKSIONIT NË EUROPËN JUG-LINDORE (SEE CAO)

VENDIM Nr. 155 , Datë  28.09.2017 MBI MBI LËNIEN NË FUQI TË VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 90, DATË 07.06.2017 “MBI MIRATIMIN E TARIFËS SË PËRKOHSHME TË TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR NGA SHOQËRIA “ALBGAZ” SH.A. PËR PERIUDHËN 05.01.2017 – 20.09.2017” DERI NË 31.12.2017

VENDIM Nr. 156 , Datë  28.09.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E METODOLOGJISË SË LLOGARITJES SË TARIFAVE TË OPERATORIT TË SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 157 , Datë  28.09.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E METODOLOGJISË SË LLOGARITJES SË TARIFAVE TË OPERATORIT TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 159 , Datë  04.10.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E “RREGULLAVE PËR PËRCAKTIMIN E FORMATIT TË TË DHËNAVE DHE PROCEDURËN PËR AKSESIN E FURNIZUESVE NDAJ TË DHËNAVE TË OPERATORIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 160 , Datë  12.10.2017 MBI MIRATIMIN E RREGULLORES PËR PROCEDURËN E RREGJISTRIMIT NË TREGUN E ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 161 , Datë  12.10.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HARTIMIN DHE MIRATIMIN E LICENSËS PËR AKTIVITETIN E SHPËRNDARJES SË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 162 , Datë  12.10.2017 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E LICENCËS PËR AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 163 , Datë  12.10.2017 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E LICENCËS PËR AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 164 , Datë  12.10.2017 MBI LICENSIMIN E SHOQËRISË “EUROBIZNES” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA NGA HEC-ET: “LUSEN 1” ME FUQI TË INSTALUAR 0.315 MW; “LUSEN 2” ME FUQI TË INSTALUAR 0.6 MW; “LUSEN 3” ME FUQI TË INSTALUAR 0.6 MW; DHE ME FUQI TOTALE TË INSTALUAR 1.515 MW

VENDIM Nr. 165 , Datë  12.10.2017 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “THE BLUE STAR” SH.P.K.  NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC ‘GORICË ” ME FUQI TË INSTALUAR 1.747 MW

VENDIM Nr. 166 , Datë  12.10.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “SMART TRADE & CONSULTING” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE
 

VENDIM Nr. 168 , Datë  26.10.2017 MBI MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË VENDIMIN E ERE NR 103 DATË 23.06.2016 , “MBI MIRATIMIN E RREGULLORES PËR PROCEDURAT E BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETET E SHPËRNDARJES DHE TË TRANSMETIMIT DHE PËR BLERJEN DHE SHITJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE PËR TË SIGURUAR PËRMBUSHJEN E DETYRIMEVE TË SHËRBIMIT PUBLIK”

VENDIM Nr. 169 , Datë 26.10.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RISHIKIMIN E “RREGULLORES PËR ORGANIZIMIN FUNKSIONIMIN DHE PROCEDURAT E ERE-S”

VENDIM Nr. 170 , Datë 26.10.2017 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “BINDI” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 171 , Datë 26.10.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË “SIMA - COM” SH.P.K., PËR LICENCIM NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “MESHURDH” ME FUQI TË INSTALUAR 1.3 MW

VENDIM Nr. 172 , Datë 26.10.2017 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “AFRIMI K” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “THANZË” ME FUQI TË INSTALUAR  2 MW

VENDIM Nr. 173 , Datë 26.10.2017 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SMART TRADE & CONSULTING SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 174 , Datë 26.10.2017 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ENERGY FINANCING TEAM TIRANA” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 175 , Datë  26.10.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SE SHOQËRISË “HEC-i DRAGOSTUNJE” SH.P.K., PER LËNIEN PENG TË ASETEVE TË LUAJTSHME DHE TË PALUAJTSHME QË DO TI PËRKASIN “HEC –I DRAGOSTUNJE”, (ASETE QË DO TI SHËRBEJNË VEPRIMTARISË SË LICENCUAR; NDËRTESA, PAJISJET DHE GJITHË SISTEMIN E PRODHIMIT DHE SHPËRNDARJES), NË FAVOR TË BANKËS “SOCIETE GENERALE ALBANIA” SH.A

VENDIM Nr. 176 , Datë  26.10.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E KONTRATËS SË SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT  DHE SHPËRNDARJES SË GAZIT NATYROR NDËRMJET SHOQËRISË ALBGAZ SH.A DHE ALBPETROL SH.A

 

VENDIM Nr. 178 , Datë  08.11.2017 MBI MIRATIMIN E METODOLOGJISË SË LLOGARITJES SË TARIFAVE TË RRJETIT TË TRANSMETIMIT DHE SHPËRNDARJES SË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 179 , Datë  08.11.2017 MBI CERTIFIKIMIN E SHOQËRISË “OPERATORI I KOMBINUAR I GAZIT NATYROR” ALBGAZ SH.A.

VENDIM Nr. 180 , Datë  08.11.2017 MBI MIRATIMIN E METODOLOGJISË SË LLOGARITJES SË TARIFAVE TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 181 , Datë  10.11.2017 MBI MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KRITERET STANDARDE TË CILËSISË SË SHËRBIMIT TË FURNIZIMIT DHE PERFORMANCËS SË SIGURISË SË RRJETIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE”.

VENDIM Nr. 182 , Datë  10.11.2017 MBI MIRATIMIN E METODOLOGJISË SË LLOGARITJES SË TARIFAVE TË OPERATORIT TË SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 183 , Datë  10.11.2017 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË OSHEE SH.A. PËR NJË NDRYSHIM NË “KONTRATËN E SHIT-BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET SHOQËRISË SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, AKSIONET E SË CILËS KONTROLLOHEN PLOTËSISHT OSE PJESËRISHT NGA SHTETI/KESH SH.A. DHE FURNIZUESIT TË SHËRBIMIT UNIVERSAL/OSHEE SH.A., PËR FURNIZIMIN E KLIENTËVE FUNDORË PËR PERIUDHËN 01.01.2017-31.12.2017”, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 62, DATË 11.05.2017

VENDIM Nr. 184 , Datë  10.11.2017 MBI REFUZIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË MTC ENERGY SH.P.K. PËR TRANSFERIMIN E  ASETEVE PRANË RAIFFEISEN BANK, PËR EFEKT TË RISTRUKTURIMIT TË KREDISË

VENDIM Nr. 185 , Datë  10.11.2017 MBI MFILLIMIN E PROCEDURËS PËR LIÇENCIMIN E SHOQËRISË “PRIMA ENERGY” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 186 , Datë  10.11.2017 MBI MIRATIMIN E KODIT TË TRANSMETIMIT

VENDIM Nr. 187 , Datë  10.11.2017 MBI LIÇENSIMIN E SHOQËRISË ALBGAZ SH.A. NË AKTIVITETIN E SHPËRNDARJES SË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 188 , Datë  10.11.2017 MBI LIÇENSIMIN E SHOQËRISË ALBGAZ SH.A. NË AKTIVITETIN E TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR 

VENDIM Nr. 189 , Datë  23.11.2017 MBI MIRATIMIN E METODOLOGJISË SË PËRCAKTIMIT TË ÇMIMEVE PËR SHITJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE ME PAKICË TEK KLIENTËT QË FURNIZOHEN NGA FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL

VENDIM Nr. 190 , Datë  23.11.2017 MBI MIRATIMIN E RREGULLORES PËR PËRCAKTIMIN E PAGESAVE TË RREGULLIMIT PËR TЁ LICENSUARIT NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 192 , Datë  24.11.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E “RREGULLORES PËR NDRYSHIMIN E FURNIZUESIT NË SEKTORIN E GAZIT NATYROR”

VENDIM Nr. 193 , Datë  24.11.2017 MBI MIRATIMIN E “RREGULLAVE TË PËRKOHSHME PËR MEKANIZMIN BALANCUES TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 194 , Datë  24.11.2017 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SIMA-COM” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-: “MESHURDH” ME FUQI TË INSTALUAR 1.3 MW

VENDIM Nr. 195 , Datë  24.11.2017 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “PRIMA ENERGY ” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 196 , Datë  24.11.2017 MBI SHFUQIZIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE NR. 38, DATË 10.04.2013, PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “A&A GROUP” SH.P.K, NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT SË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 197 , Datë  24.11.2017 MBI SHFUQIZIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE NR. 134, DATË 24.12.2014, PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “A&A GROUP” SH.P.K, NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 198 , Datë  24.11.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “HEC LLËNGË” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTIRIKE NGA HEC-ET “LLËNGA 1” DHE “LLËNGA 2&3” ME FUQI TOTALE 3.7 MW

VENDIM Nr. 199 , Datë  24.11.2017 MBI MIRATIMIN E KONTRATËS SË SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT DHE SHPËRNDARJES SË GAZIT NATYROR NDËRMJET SHOQËRISË ALBGAZ SH.A DHE ALBPETROL SH.A

VENDIM Nr. 200 , Datë  24.11.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E DRAFT –“RREGULLORES SË PROCEDURAVE TË PARAQITJES SË PLANIT TË INVESTIMEVE NGA OPERATORËT E TRANSMETIMIT DHE SHPËRNDARJES SË GAZIT NATYROR”

VENDIM Nr. 201, Datë  04.12.2017 MBI MIRATIMIN E METODOLOGJISË SË PERCAKTIMIT TË ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT

VENDIM Nr. 202, Datë  05.12.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA OST SH.A PËR VITIN 2018

VENDIM Nr. 203, Datë  18.12.2017 MBI MIRATIMIN E “KUSHTEVE TË PËRGJITHSHME TË SHËRBIMIT TË FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE PËR KLIENTËT FUNDORË

VENDIM Nr. 204, Datë  18.12.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “RTS” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK

VENDIM Nr. 205, Datë  18.12.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ENERGJI ASHTA” SH.P.K.NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 206, Datë  18.12.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN “RREGULLORES MBI KUSHTET E PËRGJITHSHME TË SHËRBIMIT TË FURNIZIMIT ME GAZ NATYROR PËR KLIENTËT FUNDORË

VENDIM Nr. 207, Datë  18.12.2017 MBI MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR CILËSINË E FURNIZIMIT DHE PERFORMANCËN E SIGURISË SË RRJETIT NË SISTEMIN E TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 208, Datë  18.12.2017 MBI PËRCAKTIMIN E PAGESAVE TË RREGULLIMIT PËR VITIN 2017


VENDIM Nr. 209, Datë  28.12.2017 MBI MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2017 PËR SHOQËRINË “OSHEE” SH.A

VENDIM Nr. 210, Datë  28.12.2017 MBI MIRATIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA OST SH.A PËR VITIN 2018

VENDIM Nr. 211, Datë  28.12.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË OSHEE SH.A. PËR TARIFAT E SHËRBIMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE SIPAS  NIVELIT TË TENSIONIT DHE LËNIES NË FUQI TË ÇMIMEVE ME PAKICË PËR KLIENTËT QË SHËRBEHEN NGA FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL PËR VITIN 2018

VENDIM Nr. 212, Datë  28.12.2017 MBI MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2017 DHE ATË DHJETË VJEÇAR 2015 – 2025 TË ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË TRANSMETIMIT TË SHOQËRISË OST SH.A.

VENDIM Nr. 213, Datë  28.12.2017 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E “RREGULLORES MBI KUSHTET SPECIFIKE PËR NDËRPRERJEN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TË  KLIENTËVE NË NEVOJË”

VENDIM Nr. 214, Datë  28.12.2017 MBI MIRATIMIN E “RREGULLAVE TË TREGUT SHQIPTAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHE MARRËVESHJES SË PJESËMARRJES NË BURSËN  SHQIPTARE TË ENERGJISË”