Welcome to ERE

Bulevardi "Bajram Curri",
Rruga "Viktor Eftimiu"
nr.1023, Tirane
Tel&Fax: +355 042222963, 042269590
E-mail: erealb@ere.gov.al

Kliko ketu per vendndodhjen

NA KONTAKTONI

 

  • Home  
  • »  PUBLIKIME  
  • »  Raporte, Studime  
  • »  Konsultime  
PRINT Mail
Konsultime

AKTE NE PROCES KONSULTIMI

Plani i investimeve per vitin 2020 dhe perditesimin e të zhvillimit të rrjetit shpërndares per periudhën 5-vjecare 2020-2024. OSHEE sh.a.

Rregullore për përcaktimin e kritereve të vlerësimit dhe të përzgjedhjes së Furnizuesit të Mundësisë së Fundit

Rregullore për depozitimin e gazit natyor

Treguesit e cilesise se performances-OSSH

Draft-rregullat e të përdorimit të terminalit të gazit natyror të lëngshëm (GNL) për shqipërinë

Draft-metodologjia per llogaritjen e detyrimit të energjisë së rinovueshme dhe procedurën per kompensimin e prodhuesve me përparësi të energjisë elektrike

DRAFT-metodologjia e llogaritjes së tarifës per shërbimin e rigazifikimit nga impiantet e  GNL-s ne shqiperi

Raporti i Perputhshmerise i Operatorit te Sistemit te transmetimit ALBGAZ

REMIT

REMIT Annex A

Kerkese per derogim nga Kodi i Transmetimit per menyren e lidhjes se Hec-Veleshica 2 me linjen elektrike 110 KV Peshkopi-Lapaj

Dergim Info shtese per derogim nga kodi i transmetimit per menzren e lidhjes se Hec-Veleshica 2 ne linjen elektrike 110 KV Peshkopi-Lapaj

Ndryshimet e propozuara në rregulloren për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transferimin, rinovimin ose heqjen e licensave në sektorin e energjisë elektrike, të  miratuar me vendimin e bordit të ere nr. 109, datë 29.06.2016, e ndryshuar

Kthim pergjigje lidhur me kerkesen per derogim nga shoqeria Kalisi Hydropower sh.p.k. per menyren e lidhjes se HEC Veleshica 2 me linjen 110 kV Peshkopi-Lapaj