Welcome to ERE

Bulevardi "Bajram Curri",
Rruga "Viktor Eftimiu"
nr.1023, Tirane
Tel&Fax: +355 042222963, 042269590
E-mail: erealb@ere.gov.al

Kliko ketu per vendndodhjen

NA KONTAKTONI

 

  • Home  
  • »  VENDIME  
  • »  Vendime te Bordit te Komisionereve  
  • »  Viti 2015  
PRINT Mail
Viti 2015

Rregjistri i Vendimeve te ERE-s 2015

 

VENDIM  Nr.1 Datë 02.02.2015 MBI miratimin e marrëveshjes midis kesh sh.a. dhe ost sh.a. Për shitblerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve teknike në sistemin e transmetimit”, për vitin 2015
 

Nr.2  Datë 02.02.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “FATLUM” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE nga Hec ”Perrollaj” me fuqi të instaluar 0.5 MW 

 

VENDIM Nr.3  Datë 02.02.2015 PËR PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES TË SHOQËRISë “FATLUM” sh.p.k.  NGA Hec “PËRROLLAJ”,  me fuqi 0.5  MW 

 

VENDIM Nr.4  Datë. 02.02.2015 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE tË Licensimit tË shoqërisë “ROBERTO OIL” sh.a., në aktivitetin e TregËtimit të Energjisë Elektrike 

 

VENDIM Nr.5  Datë. 02.02.2015 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË LIÇENSIMIT TË SHOQËRISË Roberto Oil sh.a. NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE 

 

VENDIM  Nr.6  Datë 02.02.2015 MBI KËRKESËN E OST SH.A.  PËR RISHIKIMIN DHE PEZULLIMIN E VENDIMIT NR. 141, DATË 26.12.2014 TË BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S “PËR PËRCAKTIMIN  E  TARIFËS SË SHËRBIMEVE NDIHMËSE PËR VITIN 2015” 

 

VENDIM Nr.7   Datë 02.02.2015 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “NOA ENERGY TRADE” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 

 

VENDIM Nr.8  Datë  02.02.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “NOA ENERGY TRADE ” sh.p.kNËAKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE 

 

VENDIM Nr. 9 Datë 04.02.2015 MBI miratimin e marrëveshjes midis kesh sh.a. dhe ost sh.a. Për sigurimin e shërbimeve ndihmëse dhe të balancimit të sistemit elektroenergjitik 

 

VENDIM Nr. 10 Datë 04.02.2015 PËR MIRATIMIN E “MARRËVESHJES SË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE MIDIS OST SH.A. DHE OSHEE SH.A.” për vitin 2015. 

 

VENDIM Nr. 11 Datë 04.02.2015 PËR MBI MIRATIMIN E MARREVESHJES PËR FURNIZIM ME ENERGJI ELEKTRIKE NDËRMJET SHOQËRISË KESH SH.A. (FURNIZUESI PUBLIK ME SHUMICË) DHE SHOQËRISË OSHEE SH.A. (FURNIZUESI PUBLIK ME PAKICË) PËR VITIN 2015 

 

VENDIM Nr. 12 Datë 06.02.2015 PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES PËR SHIT-BLERJEN E ENERGJISËELEKTRIKE NDËRMJET KESH SH.A DHE OSHEE SH.A PËR TEPRICAT E ENERGJISËELEKTRIKE, PËRFSHIRËTEPRICAT  NËKUSHTET E PRURJEVE TËMËDHA  ME QËLLIM PLOTËSIMIN E HUMBJEVE NËRRJETIN E SHPËRNDARJES PËR VITIN 2015 


VENDIM Nr.13 datë 11.02.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “DRAGOBIA ENERGY” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr.14  Datë 11.02.2015 Mbi kërkesën e OST sh.a. për rishikimin dhe pezullimin e Vendimit Nr. 156, datë 01.12.2014 të Bordit te Komisionereve te ERE-s për “ Miratimin Rregullave të Ankandit të Zyrës së Koordinuar të Ankandeve për Europën Juglindore (SEE CAO )”
 

VENDIM Nr.15 Datë 11.02.2015 PËRFILLIMIN E PROÇEDURAVE te Licensimit te shoqërisë “ GAEA-ENERGJIA ALTERNATIVE E GJELBËR’’ sh.p.k. në aktivitetin e Tregetimit të Energjisë Elektrike

 

VENDIM Nr.16  Datë  11.02.2015 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE tË Licensimit tË shoqërisë “ GAEA-ENERGJIA ALTERNATIVE E GJELBER ” sh.p.k. në aktivitetin e FURNIZUESIT  të KUALIFIKUAR TË Energjisë Elektrike

 

VENDIM Nr.17  Datë  11.02.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “Power Elektrik Sllabinje” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

 

VENDIM Nr.18   Datë  11.02.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “Power Elektrik Sllabinje” SH.P.K NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE 

 

VENDIM Nr.19  Datë 11.02.2015 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “Hidropower Elektrik” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

 

VENDIM Nr.20  Datë 11.02.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “Hidropower Elektrik” SH.P.K NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE 

 

VENDIM Nr.21 Datë  11.02.2015 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “FATLUM” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

 

VENDIM Nr.22  Datë  11.02.2015 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE tË Licensimit tË shoqërisë “GREEN  ENERGY TRADING ALBANIA” sh.p.k., në aktivitetin e TregËtimit të Energjisë Elektrike

 

VENDIM Nr.23  Datë  11.02.2015 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “Future Energy AL” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

 

VENDIM Nr.24  Datë  11.02.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “Future Energy AL” SH.P.K NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE 

 

 

VENDIM Nr.25  Datë 11.02.2015 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “ ANIO OIL& GAS ” SH.A. NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË GAZIT NATYROR PËR NJË AFAT 5 VJECAR
 

VENDIM Nr.26 Datë  11.02.2015 PËR MIRATIMIN E PAGESËS SË APLIKIMIT PËR LICENCË NË SEKTORIN E GAZIT NATYROR

VENDIM Nr.27  Datë 16. 02.2015 MBI MIRATIMIN E TARIFËS FIKSE TË  ENERGJISË, PËR VITIN 2015, QË DO T’I PAGUHET PRODHUESVE TËENERGJISË ELEKTRIKE NGA HIDROCENTRALET
 

VENDIM  Nr.28 Datë 04.03.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PER LICENSIM E SHOQERISE “KOXHERI ENERGJI” SH.P.K., NE AKTIVITETIN E PRODHIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE NGA HEC “KOXHERAJ” ME FUQI TOTALE 0.62 MW

 

VENDIM Nr.29 Datë 04.03.2015 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË LICENSIMIT TË SHOQËRISË “KOXHERRI ENERGJI” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

 

VENDIM Nr.30 Datë 04.03.2015 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE tË Licensimit tË shoqërisë “ELECTRAL” sh.p.k., në aktivitetin e TregËtimit të Energjisë Elektrike.

 

VENDIM Nr.31 Datë 04.03.2015 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË LICENSIMIT TË SHOQËRISË “ELECTRAL” SH.P.K., NË AKTIVITETINE FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISE ELEKTRIKE

 

VENDIM Nr. 32 Datë 04.03.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “AYEN AS ENERGJI” SH.A.NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “GOJAN”, “GJEGJAN”, “PESHQESH” DHE “FANGU”, ME FUQI 110.54 MW

 

VENDIM Nr.33  Datë 04.03.2015PËRFILLIMIN E PROÇEDURAVE TË LICENSIMIT TË SHOQËRISË “ALPIQ ENERGY ALBANIA” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

 

VENDIM Nr.34 Datë 04.03.2015 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË LICENSIMIT TË SHOQËRISË “ALPIQ ENERGY ALBANIA” SH.P.K.,NË AKTIVITETINE FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISE ELEKTRIKE

 

VENDIM Nr.35 Datë  04.03.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “DEVOLL HIDROPOWER” SH.A. NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

 

VENDIM  Nr.36 Datë 04.03.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “Devoll Hidropower” sh.a. NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

 

VENDIMNr.37  Datë  18.03.2015 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER  ” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 38 Datë 18.03.2015 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË  “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER” SH.P.K PËR LIÇENSIMIN NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR  TË ENERGJISË ELEKTRIKE 

VENDIM Nr. 39 Datë 18.03.2015 PËR MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË RREGULLAT E TREGUT SHQIPTAR TË ENERgJISË ELEKTRIKE 

VENDIM Nr.40 Datë 18.03.2015 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË ERE-s “GJËNDJA E SEKTORIT TË ENERGJISË DHE VEPRIMTARISË SË ERE-s GJATË VITIT 2014

VENDIM Nr.41 Datë 07.04.2015 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR TRANSFERIMIN E LIÇENSËS SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË SHOQËRISË “EURON ENERGY GROUP” SH.P.K. , MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERVE TË ERE-S  NR.87, DATË 26.09.2011,  TEK SHOQERITË “ALB-ENERGY” SH.P.K , “EURON ENERGY” SH.P.K. DHE “ENERGAL” SH.P.K.
 

 

VENDIM Nr.42 Datë 07.04.2015 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR MODIFIKIMIN E LIÇENSËS ME NR.138, SERIA PV11K PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET E “PELLGUT TË OKSHTUNIT”, ME FUQI 31,489 MW, TË SHOQËRISË “DITEKO” SH.P.K TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TE KOMISIONERËVE TË ERE-S NR.114 DATË 16.11.2011.

VENDIM Nr.43 Datë 07.04.2015 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “ PHOENIX  PETROLEUM ” SH.A. NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË GAZIT NATYROR.

VENDIM Nr.44 Datë 07.04.2015 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “KISI-BIO-ENERGJI” SH.P.K.,  NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “KACNI”.

VENDIM Nr.45 Datë 07.04.2015 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË LICENSIMIT TË SHOQËRISË “KISI-BIO-ENERGJI” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr.46 Datë 07.04.2015 PËR RISHIKIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE  TË OST SH.A. PËR  VITIN 2015

VENDIM Nr.47 Datë 17.04.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PER LICENSIM E SHOQERISE “MESOPOTAM ENERGJI” SH.P.K., NE AKTIVITETIN E PRODHIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE NGA HEC “DRIZA” ME FUQI TOTALE 3,408 MW

VENDIM Nr.48 Datë 17.04.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PER LICENSIM E SHOQERISE “MESOPOTAM ENERGJI” SH.P.K., NE AKTIVITETIN E TREGETIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE.

VENDIM Nr.49 Datë 17.04.2015 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “ROBERTO OIL” SH.A. NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.50 Datë 17.04.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “ROBERTO OIL” SH.A. NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.51 Datë 17.04.2015 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “KOXHERI ENERGJI” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC „„KOXHERRAJ ” ME FUQI TË INSTALUAR 0,62 MW ME AFAT 30 VJEÇAR.

VENDIM Nr.52 Datë 17.04.2015 MBI ZBATIMIN E NDRYSHIMEVE TË KËRKUARA NGA KOMISIONI EUROPIAN DHE SEKRETARIATI I KOMUNITETIT TE ENERGJISE PER OPINIONIN E PËRBASHKËT TË AUTORITETEVE RREGULLATORE SHQIPTARE, ITALIANE DHE GREKE TË MIRATUARA ME VENDIMIN NR.135 DATE 24.12.2014 TË ERE-es.

VENDIM Nr.53 Datë 17.04.2015 PËR DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN E LIDHJEVE TË REJA NË SISTEMIN E SHPËRNDARJES

VENDIM Nr.54 Datë 23.04.2015 PËR TRANSFERIMIN E LIÇENSËS SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË SHOQËRISË “EURON ENERGY GROUP” SH.P.K. , MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERVE TË ERE-S NR.87, DATË 26.09.2011, TEK SHOQERITË “ALB-ENERGY” SH.P.K , EURON ENERGY” SH.P.K. DHE “ENERGAL” SH.P.K.

VENDIM NR.55 DATË 23.04.2015 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “NISHOVA ENERGY” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “NISHOVA” ME FUQI TOTALE 1.36 MW.

VENDIM Nr.56 Datë 23.04.2015 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË LICENSIMIT TË SHOQËRISË “NISHOVA ENERGY” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM NR.57 DATË 23.04.2015 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “GAEA –ENERGJIA ALTERNATIVE E GJELBER” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.58 Datë 23.04.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “GAEA-ENERGJIA ALTERNATIVE E GJELBER” SH.P.K.NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.59 Datë 23.04.2015 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “GREEN ENERGY TRADING ALBANIA” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.60 Datë 23.04.2015 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “PËRPARIMI SK” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “SHTIKE”.

VENDIM Nr.61 Datë 23.04.2015 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË LICENSIMIT TË SHOQËRISË “PËRPARIMI SK” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr.62  datë 11.05.2015 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË LICENSIMIT TË SHOQËRISË “EURON ENERGY ” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.63  datë 11.05.2015 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË LICENSIMIT TË SHOQËRISË “ENERGAL” SH.P.K, NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.64  datë 11.05.2015 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “ELECTRAL” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.65  datë 11.05.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “ELECTRAL” SH.P.K NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.66 Datë  11.05.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PER LICENSIM E SHOQERISE “GAMA ENERGY” SH.P.K., NE AKTIVITETIN E PRODHIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE NGA HEC “LENA 1”, “LENA 2” DHE “LENA 2A” ME FUQI TE INSTALUAR PËRKATËSISHT 1.95 MW; 2.3 MW DHE 0.25 MW ( FUQI TOTALE 4.5 MW).

VENDIM Nr.67 Datë 11.05.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PER LICENSIMIN E SHOQERISE “GAMA ENERGY” SH.P.K., NE AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr.68 Datë 11.05.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR KUALIFIKIM IMPIANTI PRODHUES SI BURIM I RINOVUESHËM ENERGJIE TË SHOQËRISË ”GAMA ENERGY” SH.P.K., PËR HEC “LENA 1”, “LENA 2” DHE “LENA 2A” PËRKATËSISHT ME FUQI 1.95 MW; 2.3 MW DHE 0.25 MW ( FUQI TOTALE 4.5 MW).

VENDIM Nr.69 datë 11.05.2015 MBI MIRATIMIN DHE ZBATIMIN  E PROGRAMEVE TË TRANSPARENCËS SË ERE-ES PARASHIKUAR NË NENIN 4 TË LIGJIT NR. 119/2014 “PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT’

VENDIM Nr.70 Datë 13.05.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “KISI-BIO-ENERGJI” SH.P.K.  NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC ”KACNI”, ME FUQI TOTALE 3.87 MW

VENDIM Nr.71 Datë 13.05.2015 PËR LICENSIM E SHOQERISE “KOXHERRI ENERGJI” SH.P.K., NE AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.72 Datë 13.05.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQERISE “ALPIQ ENERGY ALBANIA” SH.P.K., NE AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM NR.73 DATË 13.05.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “ALPIQ ENERGY ALBANIA” SH.P.K NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 74, Datë 08.06.2015 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR RINOVIMIN E LIÇENSËS SË SHOQËRISË YLLIAD SH.P.K. NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 108, DATË 22.12.2010

VENDIM Nr. 75, Datë 08.06.2015 PËR MIRATIMIN E MODIFIKIMIT TË LICENSËS ME NR. 138, SERIA PV11K PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET E “PELLGUT TË OKSHTUNIT”, ME FUQI TOTALE TË INSTALUAR 31.489 MW, TË SHOQËRISË “DITEKO” SH.P.K., TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 114 DATË 16.11.2011

VENDIM Nr. 76, Datë 08.06.2015 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË HEC KABASH POROCAN SH.P.K. NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC – ET “HOLTA KABASH” DHE “HOLTA POROCAN” ME FUQI TË INSTALUAR PËRKATËSISHT 2.2 MW DHE 3.3 MW, (ME FUQI TOTALE 5.5 MW)

VENDIM Nr. 77, Datë 08.06.2015 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË LIÇENSIMIT TË SHOQËRISË “HEC KABASH POROCAN” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

 

VENDIM Nr. 78, Datë 08.06.2015 PËR TRANSFERIMIN E LICENSËS SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA SHOQËRIA “UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË” SH.A. TEK SHOQËRIA “HEC  LANABREGAS” SH.A.

VENDIM Nr. 79, Datë 08.06.2015 PËR TRANSFERIMIN E LICENSËS SË TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA SHOQËRIA “UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË” SH.A. TEK SHOQËRIA “HEC  LANABREGAS” SH.A.

VENDIM Nr. 80, Datë 30.06.2015 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E RREGULLORES PËR PROCEDURAT E LICENSIMIT, MODIFIKIMIT, TRANSFERIMIT TË PJESSHËM OSE TË PLOTË, RINOVIMIT DHE HEQJES SË LICENSAVE NE SEKTORIN E ENERGJISE ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 81, Datë 30.06.2015 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E RREGULLORES  MBI PROCEDURAT PËR CERTIFIKIMIN E OPERATORIT TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË  ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 82, Datë 30.06.2015 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E RREGULLORES PER ORGANIZIMIN, FUNKSIONIMIN  DHE PROCEDURAT E ERE-S.

VENDIM NR. 83, Datë 30.06.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “GAMA ENERGY” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-et “LENA 1” ME FUQI TË INSTALUAR 1.95  MW, “LENA 2” ME FUQI TË INSTALUAR 2.3 MW DHE “LENA 2A”; ME FUQI TË INSTALUAR 0.25 MW, (ME FUQI TOTALE 4.5 MW)

VENDIM Nr. 84, Datë 30.06.2015 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “LENGARICA & ENERGY” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “LENGARICA” ME FUQI TË INSTALUAR 8.94 MW

VENDIM Nr. 85, Datë 30.06.2015 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “LENGARICA & ENERGY” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 86, Datë 30.06.2015 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “LENGARICA & ENERGY” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 87, Datë 30.06.2015 PËR REFUZIMIN E KERKESES PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “PHOENIX  PETROLEUM” SH.A. NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 88, Datë 30.06.2015 PËRMIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË RREGULLAT E TREGUT SHQIPTAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 90 Datë 15.07.2015 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E RREGULLORES  MBI PROCEDURAT PËR CERTIFIKIMIN E OPERATORIT TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT TË GAZIT

VENDIM Nr 91 datë 28.07.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “ENERGAL” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr 92 datë 28.07.2015 PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “EURON ENERGY” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.93 Datë 28.07.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË HEC KABASH POROCAN SH.P.K. NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC – ET “HOLTA KABASH” DHE “HOLTA POROCAN” ME FUQI TË INSTALUAR PËRKATËSISHT 2.2 MW DHE 3.3 MW, (ME FUQI TOTALE 5.5 MW)

VENDIM Nr.94 Datë 28.07.2015 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “HEC KABASH POROCAN” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.95 Datë 28.07.2015 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “GAMA ENERGY” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.96 datë 28.07.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “KISI-BIO-ENERGJI” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.97 Datë 28.07.2015 PËR RINOVIMIN E LIÇENCËS SË SHOQËRISË YLLIAD SH.P.K. NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 108, DATË 22.12.2010

VENDIM Nr.98 Datë 28.07.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “DENAS POWER” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “DENAS” ME FUQI TË INSTALUAR 14.5 MW

VENDIM Nr.99 Datë 28.07.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “DENAS POWER” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 100, Datë 05.08.2015 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR CERTIFIKIMIN E OPERATORIT TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT PER GAZIN NATYROR

VENDIM Nr. 101, Datë 05.08.2015 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMT TË SHOQËRISË TAP AG PËR CERTIFIKIM SI OPERATOR I PAVARUR I TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 102, Datë 18.08.2015 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E RREGULLAVE TË ANKANDIT TË ZYRËS SË KOORDINUAR TË ANKANDEVE PËR EVROPËN JUGLINDORE (SEE CAO) VERSIONI 1.2

VENDIM Nr. 103, Datë 18.08.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË LENGARICA & ENERGY SH.P.K. NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC  “LENGARICA” (ME FUQI TË INSTALUAR 8.94 MW)

VENDIM Nr. 104, datë 18.08.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “LENGARICA & ENERGY” SH.P.K, NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 105, datë 18.08.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “LENGARICA & ENERGY” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 106, Datë 18.08.2015 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR RINOVIMIN E LIÇENSËS SË SHOQËRISË ENERGY SUPPLY SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR.6, DATË 02.02.2011

VENDIM Nr. 107, Datë 18.08.2015 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENCIMIN E SHOQËRISË ENERGY SUPPLY SH.P.K NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 108, Datë 07.09.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E LICENSËS SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 109, Datë 07.09.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E LICENSËS SË TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 110, Datë 07.09.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË MESOPOTAM ENERGY SH.P.K. NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC  “DRIZA” (ME FUQI TË INSTALUAR 3.408 MW)

VENDIM Nr. 111, datë 07.09.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “MESOPOTAM ENERGY” SH.P.K, NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 112, Datë 22.09.2015 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “STRELCA ENERGY” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “STRELCA 1” ME FUQI TË INSTALUAR 1504 KW, “STRELCA 2” ME FUQI TË INSTALUAR 325 KW DHE “STRELCA 3”, ME FUQI TË INSTALUAR 3520 KW (ME FUQI TOTALE TË INSTALUAR 5349 KW)

VENDIM Nr. 113, Datë 22.09.2015 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “C & S ENERGY” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “RAPUN 3 & 4” ME FUQI TË INSTALUAR 8857 KW

VENDIM Nr. 116, Datë 30.09.2015 PËR MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË RREGULLAT E TREGUT SHQIPTAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 117, Datë 14.10.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN E MARRËVESHJES SË SHËRBIMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET OSHEE SH.A DHE FURNIZUESIT E ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 118, Datë 14.10.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “ENERGJIA D.O.O VETERNIK” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 119, Datë 14.10.2015 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “ENERGJIA D.O.O VETERNIK” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 120, Datë 14.10.2015 MBI LICENSIMIN E SHOQËRISË “DENAS POWER” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “DENAS” ME FUQI TË INSTALUAR 14.5 MW

VENDIM Nr. 121, Datë 14.10.2015 MBI LICENSIMIN E SHOQËRISË “DENAS POWER” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 122, Datë 14.10.2015 MBI RINOVIMIN E LIÇENSËS SË TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË SHOQËRISË “ENERGY SUPPLY” SH.P.K, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 6, DATË 02.02.2011

VENDIM Nr. 123, Datë 14.10.2015 MBI RINOVIMIN E LIÇENSËS SË FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË SHOQËRISË “ENERGY SUPPLY” SH.P.K, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 5, DATË 02.02.2011

VENDIM Nr.124, Datë 14.10.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “ C & S ENERGY” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 125, Datë 29.10.2015 MBI FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “LE TRADING ALBANIA” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 126, Datë 29.10.2015 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “HP UJANIKU ENERGY” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “UJANIK 2” ME FUQI TË INSTALUAR 2.5 MW

VENDIM Nr. 127, Datë 29.10.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “HP UJANIKU ENERGY” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 128, Datë 29.10.2015 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “STRELCA ENERGY” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “STRELCA 1” ME FUQI TË INSTALUAR 1504 KW, “STRELCA 2” ME FUQI TË INSTALUAR 325 KW DHE “STRELCA 3”, ME FUQI TË INSTALUAR 3520 KW (ME FUQI TOTALE TË INSTALUAR 5349 KW)

VENDIM Nr.129, Datë 31.10.2015 MBI DISA NDRYSHIME NË RREGULLAT PËR CERTIFIKIMIN E OPERATORIT TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 130, Datë 31.10.2015 PËR CERTIFIKIMIN PARAPRAK TË SHOQERISË TAP AG SI OPERATOR I PAVARUR I TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr.131, Datë 31.10.2015 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË ANKANDIT TË ZYRES SË KOORDINUAR TË ANKANDEVE PËR EVROPËN JUGLINDORE (SEE CAO) VERSIONI 1.2

VENDIM Nr.132, Datë 31.10.2015 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E RREGULLAVE TË ANKANDIT TË ZYRËS SË KOORDINUAR TË ANKANDEVE PËR EVROPËN JUGLINDORE (SEE CAO) VERSIONI 1.3.

VENDIM Nr.133, Datë 31.10.2015 PËR PËRCAKTIMIN E PAGESAVE TË RREGULLIMIT PËR VITIN 2015 PËR TЁ LIÇENSUARIT NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE

 

 VENDIM Nr.134, Datë 11.11.2015 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 131, DATË 31.10.2015 “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TE ANKANDIT TE ZYRES SE KOORDINUAR TE ANKANDEVE PER EUROPEN JUGLINDORE (SEE CAO)” VERSIONI 1.2

 


VENDIM Nr. 135, Datë 13.11.2015 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË ANKANDIT TË ZYRËS SË KOORDINUAR TË ANKANDEVE PËR EVROPËN JUGLINDORE (SEE CAO)” VERSIONI 1.3

VENDI Nr. 136, Datë 26.11.201 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË RREGULLAT E TREGUT SHQIPTAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 137, Datë 26.11.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PER LICENCIMIN E SHOQËRISË “PHOENIX PETROLEUM” SH.A.,NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 138, Datë 26.11.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “HP UJANIKU ENERGY” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “UJANIK 2” ME FUQI TË INSTALUAR 2500 KW

VENDIM Nr. 139, Datë 26.11.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “HP UJANIKU ENERGY” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 140, Datë 26.11.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “ENERGJIA D.O.O VETERNIK” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 141, Datë 26.11.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “ENERGJIA D.O.O VETERNIK” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 142, Datë 26.11.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “C & S ENERGY” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “RAPUN 3 & 4” ME FUQI TË INSTALUAR 8857 KW

VENDIM Nr. 143, Datë 26.11.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “C & S ENERGY” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE


VENDIM Nr. 145, Datë 26.11.2015 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR RINOVIMIN E LIÇENSËS SË SHOQËRISË GSA SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, MIRATUAR ME
VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 57, DATË 22.06.2011


VENDIM Nr. 146, Datë 26.11.2015 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “LIRIA ENERGJI” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “SHPELLA POSHTE 2” ME FUQI TË INSTALUAR 2300 KW

VENDIM Nr. 147, Datë 26.11.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “LIRIA ENERGJI” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 148, Datë 26.11.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “LIRIA ENERGJI” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

 VENDIM Nr. 150, Datë 11.12.2015 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E “METODOLOGJISË SE PËRCAKTIMIT TE TARIFËS FIKSE TE ENERGJISË ELEKTRIKE TE PRODHUAR NGA CENTRALET  ME PËRPARËSI QE SHFRYTËZOJNË BURIME TË RINOVUESHME ENERGJIE”
 

VENDIM Nr. 151, Datë 11.12.2015 MBI  FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROCEDURAVE TË BLERJES SË ENERGJISËELEKTRIKE NGA SHOQËRIA OSHEE SH.A. TEK SHOQERITË E LICENSUARA PËR TREGTIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE

 

VENDIM Nr. 152, Datë 11.12.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR VENDOSJEN E GJOBAVE DHE KUSHTET E LEHTËSIMIT PREJ TYRE

VENDIM  Nr. 153, Datë  11.12.2015 MBI  OPERIMIN NË TREG TË PRODHUESVE ME KAPACITET T INSTALUAR NËN 1 MW DHE VETËPRODHUESVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 154, Datë 11.12.2015 MBI MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR CERTIFIKIMIN E OPERATORIT TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 156, Datë 24.12.2015 MBI LENIEN NE FUQI TE VENDIMEVE  NR .139, NR. 140, NR 141,  NR. 145,  NR. 146, NR. 147, NR. 148 DATE 26.12.2014 SI DHE TE VENDIMIT  NR. 27 DATE 16.02.2015  TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE PER PERIUDHEN 1 JANAR 2016 – 30 QERSHOR 2016
 

VENDIM Nr. 157, Datë 28.12.2015 MBI MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË RREGULLAT E TREGUT SHQIPTAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE


 

VENDIM Nr. 158, Datë 28.12.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “ALBANIAN GENERAL ELETRICITY” SH.A., NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 


 

VENDIM Nr. 159, Datë 28.12.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “LE TRADING ALBANIA” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE


 

VENDIM Nr. 160, Datë 28.12.2015 PËR RINOVIMIN E LIÇENSËS SË SHOQËRISË GSA SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 57, DATË 22.06.2011


 

VENDIM Nr. 161, Datë 28.12.2015 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “NISHOVA ENERGY” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “NISHOVE” ME FUQI TË INSTALUAR 1360 KW


 

VENDIM Nr. 162, Datë 28.12.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “KISI – BIO - ENERGJI” SH.P.K, PËR LËNIEN PENG TË ASETEVE TË SAJ SI KOLATERAL PRANË RAIFFEISEN BANK


 

VENDIM Nr. 163, Datë 28.12.2015 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “HEC TERVOLI” SH.P.K., PËR LËNIEN PENG TË ASETEVE TË SAJ SI KOLATERAL PRANË RAIFFEISEN BANKVENDIM Nr. 164, Datë 28.12. 2015 PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT NR. 143, DATË 26.11.2015 TË BORDIT TË ERE 


VENDIM Nr. 165, Datë 28.12.2015 PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT NR. 142, DATË 26.11.2015 TË BORDIT TË ERE

 

VENDIM Nr. 166  Datë 28.12.2015 MBI KËRKESËN E KESH SH.A. PËR MIRATIMIN E KONTRATËS SË SHIT – BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE MIDIS SHOQËRISË KESH SH.A DHE SHOQËRISË “HEC LANABREGAS” SH.A