Welcome to ERE

Bulevardi "Bajram Curri",
Rruga "Viktor Eftimiu"
nr.1023, Tirane
Tel&Fax: +355 042222963, 042269590
E-mail: erealb@ere.gov.al

Kliko ketu per vendndodhjen

NA KONTAKTONI

 

  • Home  
  • »  Legjislacion  
  • »  Legjislacioni Sekondar  
PRINT Mail
Legjislacioni Sekondar

Legjislacioni Sekondar për Energjinë

-Rregulloret dhe Rregullat për sektorin e Energjisë Elektrike


Rregullore  për Cilësinë e Furnizimit dhe Performancën e Sigurisë së Rrjetit në Sistemin e Transmetimit të Energjisë Elektrike

Rregullore për Kriteret standarte të Cilësisë së Shërbimit të Furnizimit dhe Performancës së Sigurisë së Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike

Rregullore per Organizimin, Funksionimin dhe Procedurat e ERE-s

Rregullore për Procedurat e Blerjes së Energjisë Elektrike për Mbulimin e Humbjeve në Rrjetet e Shpërndarjes dhe të Transmetimit dhe për Blerjen dhe Shitjen e Energjisë Elektrike për të Siguruar Përmbushjen e Detyrimeve të Shërbimit Publik

Rregullore për Procedurat dhe Afatet për Dhënien, Modifikimin, Transferimin, Rinovimin dhe Heqjen e Licencave në Sektorin e Energjisë Elektrike

Rregullore për Trajtimin e Ankesave të Paraqitura nga Klientët dhe për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve midis të Licencuarve, në Sektorin e Energjise Elektrike dhe te Gazit Natyror

Rregullore për Lidhjet e Reja në Sistemin e Shpërndarjes

Rregullore e Procedurave të Transferimit të Aseteve nga të Licensuarit

Rregullat për Çertifikimin e Operatorit të Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike

Rregullore për Procedurat e Paraqitjes dhe Miratimit të Planit të Investimeve nga Operatorët e Transmetimit dhe Shpërndarjes së Energjisë Elektrike

Rregullat e Tregut Shqiptar të Energjisë Elektrike

Rregullat e Përkoheshme të Tregut Shqiptar të Energjisë Elektrike

Rregullat e Menaxhimit të Kapacitetit të Kufizuar

Rregullat  për Përcaktimin e Formatit të të Dhënave dhe Procedurën për Aksesin e Furnizuesve ndaj të Dhënave të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike

Rregullat për Përcaktimin/klasifikimin e Sistemeve të Mbyllura të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike

Rregullore mbi Procedurat për Paraqitjen e një Kërkese Shqyrtimin e saj dhe Afatet e Njoftimit kur Klienti Dyshon në Saktësinë e të Dhëna të Aparatit Matës të Energjisë Elektrike

Kushtet për të Licencuarin e Ngarkuar me Detyrimin e Shërbimit Universal për Tregun e Energjisë Elektrike në Shqipëri

Rregullore mbi Ndryshimin e Furnizuesit të Energjisë Elektrike

Rregullat e Përkoheshme për Mekanizmin Balancues të Energjisë Elektrike

Rregullore për Procedurat e Vendosjes dhe Reduktimit të Gjobave

Rregullore për Procedurat e Heqjes së Licencave në Sektorin e Energjisë Elektrike dhe Gazit Natyror

Rregullat për Publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike

Rregullore për Mbrojtjen e Informacionit Konfidencial

Rregullore e Procedurave për Lidhjet e Reja dhe Modifikimin e Lidhjeve Ekzistuese me Rrjetin e Transmetimit

Rregullat per Alokimin e Kapaciteteve te Interkonjeksioneve

Rregullore mbi kushtet specifike për ndërprerjen e furnizimit me energji elektrike të klientëve në nevojë

Rregullorja mbi kushtet e pergjitheshme te kontrates se shërbimit te furnizimit me Energji Elektrike për klientët fundor

Rregullat për kushtet e shërbimit të furnizimit nga furnizuesi i mundësisë së fundit,  dhe kushtet kontraktore të furnizimit me energji elektrike

Rregullat per monitorimin e tregut te energjise

Rregullore e kërkesave dhe procedurave për përcaktimin e Operatorit të Emëruar të Tregut të Energjisë Elektrike (NEMO) si dhe rolet e përgjegjësitë e NEMO dhe Operatorit të Sistemit të Transmetimit të energjisë në tregun e bashkuar

Rregullorja per Sigurine Kibernetike te Infrastrukturave Kritike ne Sektorin e Energjise Elektrike

Rregullore mbi Percaktimin e Miratimin e Pagesave Rregullatore

Rregullore për procedurat e shitjes së tepricave të energjisë elektrike në tregun e parregulluar për shoqërinë publike të furnizimit në tregun e lirë 

Rregullore për burimet dytësore të energjisë elektrike

Rregullat e Tregut Shqiptar te Balancimit te Energjise Elektrike

Treguesit për kriteret standarde të cilësisë së shërbimit të furnizimit dhe performancës së sigurisë së rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike për vitin 2021

Treguesit e kritereve standarde të cilësisë së shërbimit të transmetimit të energjisë elektrike për, vitin 2021

Rregullore për përcaktimin e kritereve të vlerësimit dhe të përzgjedhjes së furnizuesit të mundësisë së fundit


-Kodet

Kodi i Transmetimit

Kodi i Shpërndarjes

Kodi i Matjes

Kodi i rrjeti mbi kërkesat për lidhjen me rrjetin të gjeneruesve

Kodi i Rrjetit për Lidhjen e Kërkesës

Kodi i rrjetit për kërkesat për lidhjen me rrjetin të sistemeve me tension të lartë me rrymë të vazhduar dhe parqet me module të energjisë të lidhur me rrymë të vazhduar


-Metodologjite

Metodologjia e Llogaritjes së Tarifave të Transmetimit të Energjisë Elektrike

Metodologjia e Llogaritjes së Tarifave të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike

Metodologjia e Përcaktimit të Çmimit të Shitjes së Energjisë Elektrike nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit

Metodologjia e Përcaktimit të Çmimeve për Shitjen e Energjisë Elektrike me Pakicë tek Klientët Fundorë që Furnizohen nga Furnizuesi i Shërbimit Universal (FSHU)

Metodologjia e Llogaritjes së Tarifave të Shoqërisë së Prodhimit të Energjisë Elektrike, Aksionet e së cilës Zotërohen Plotësisht ose Pjesërisht nga Shteti dhe të Ngarkuar me Detyrimin e Shërbimit Publik

Metodologjia e llogaritjes se demit ekonomik

-Licensat

Licensa për Veprimtarinë e Operimit të Sistemit  të Shpërndarjes së energjisë Elektrike

Licensa për Prodhimin e Energjisë Elektrike

Licensa për Veprimtarinë e Tregëtimit të Energjisë Elektrike

Licensa për Veprimtarinë e Furnizimit të Energjisë Elektrike

Licensa për Veprimtarinë e Operatorit të Tregut të Energjisë Elektrike

Licensa për Operimin e Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike


-Kontratat

Kushtet e Përgjithëshme të Kontratës së Shërbimit Universal të Furnizimit me Energji Elektrike për Klientët Fundor

Kushtet e Përgjithëshme të Shërbimit të Furnizmit me Energji Elektrike për Klientët Fundor

Kontrata TIP mbi Verifikimin e Matësave të Energjisë Elektrike dhe Vulosjen e Tyre

Kontrate per shit-blerjen e energjise elektrike ndermjet OSHEE sh.a dhe prodhuesve me perparesi te energjise elektrike

Kontrata tip për shitblerjen e energjisë elektrike ndërmjet shoqërisë së prodhimit të energjisë elektrike, aksionet e së cilës kontrollohen plotësisht ose pjesërisht nga shteti dhe furnizuesit i shërbimit universal për furnizimin e klientëve fundorë.


Te tjera


Rregullore e Brendshme e Organizimin dhe Funksionimit të Entit Rregullator të Energjisë

Rregullore e Certifikimit të Energjisë së Rinovueshme 
 
Rregjistri i Kualifikimeve
 
Deklarata Rregullatore

Rregullorja për Kushtet Minimale të Cilësisë së Shërbimit të Shpërndarjes dhe Shitjes së Energjisë Elektrike

Marrëveshja për Sigurimin e  Shërbimit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike ndërmjet OSHEE sh.a dhe Furnizuesit të Energjisë Elektrike

Propozimi i të gjithë OST-ve të Evropës Kontinentale për karakteristikat shtesë të FCR në përputhje me Nenin 145 (2) të Rregullores së Komisionit (BE) 2017/1485 të datës 2 gusht 2017 për krijimin e një udhëzuesi mbi Operimin e Sistemit të Transmetimit të Energjisë

Material shpjegues për Karakteristikat Shtesë të Rezervave të Mbajtjes së Frekuencës

Rregullore për lëshimin , tranferimin dhe anullimin e garancive të origjinës për Energjinë Elektrike të prodhura nga burimet e rinovueshme

Rregullore mbi procedurat e njoftimit dhe konsultimit publik të akteve të miratuara nga Enti Rregullator i Energjisë

Plani i masave për Furnizuesin e Shërbimit Universal  “Për respektimin e të drejtave të klientëve të furnizimit me energji elektrike”


Legjislacioni Sekondar per Gazin


Rregullore për Organizimin, Funksionimin dhe Procedurat e ERE-s

Udhëzues për Menaxhimin dhe Alokimin e Kapaciteteve në Projektin TAP

Rregullat për Certifikimin e Operatorit të Sistemit të Transmetimit për Gazin Natyror

Rregullore mbi Kushtet dhe Procedurat e Vendosjes së Gjobave dhe Masën Konkrete për çdo Shkelje

Rregullore për Paraqitjen e Planit të Investimeve në Sektorin e Gazit Natyror

Rregullore për Ndryshimin e Furnizuesit në Sektorin e Gazit Natyror

Rregullorja për Procedurat dhe Afatet për Dhënien, Modifikimin, Transferimin, ose Heqjen e Licensave në Sektorin e Gazit Natyror

Rregullat Operacionale për Furnizuesin e Mundësisë së Fundit

Rregullore për Sigurimin e Aksesit të Palëve të Treta në Sistemin e Transmetimit dhe Transparencën në Sektorin e  Gazit  Natyror

Rregullat mbi Kushtet e Përgjithëshme të Shërbimit të Furnizimit me Gaz Natyror për Klientët Fundorë

Rregullore per Mbrojtjen e Informacionit Konfidencial

Mbi Kriteret për Përcaktimin e Aksesit në Hapësirat e Depozitimit të Gazit Natyror

Rregullore e Procedurave të  Transferimit të Aseteve nga të Licensuarit

Rregullore për Procedurat e Heqjes së Licensave në Sektorin e Energjisë Elektrike dhe të Gazit Natyror.

Kontratë për Ofrimin e Shërbimeve të Zyrtarit të Përputhshmërisë

Programi i Përputhshmërisë i Operatorit të Sistemit të Transmetimit për Gazin Natyror

Metodologjia për Llogaritjen e Tarifave të Përdorimit te Rrjetit të Transmetimit dhe Shpërndarjes së Gazit Natyror

Rregullorja për përcaktimin e Standardeve dhe Kërkesave Minimale të Cilësisë së Shërbimeve dhe    Furnizimit në Sektorin e Gazit Natyror

RREGULLORJA E KOMISIONIT (EU) 2017/459 e 16 marsit 2017 për krijimin e një kodi të rrjetit për mekanizmat e alokimit të kapaciteteve në sistemet e transmetimit të gazit dhe shfuqizimin e Rregullores (BE) Nr. 984/2013

Metodologjia e percaktimit te tarifes se shitjes se gazit natyror nga Furnizuesi i Mundesise se Fundit

Rregullat për monitorimin e tregut të gazit natyror

Rregullat operacionale per furnizuesin e ngarkuar me detyrimin e sherbimit publik per sektorin e gazit natyror

Rregullorja mbi procedurat per dhenien e te drejtes se perjashtimit per infrastrukturen e re te gazit natyror


Licence per Veprimtarine e Operimit ne Hapesirat e Depozitimit te Gazit Natyror

Licenca e Transmetimit të Gazit Natyror

Licenca e Shpërndarjes së Gazit Natyror 

Licenca e Tregtimit të Gazit Natyor

Licenca e Furnizmit të Gazit Natyor

Kodi i Rrjetit qe harmonizon strukturat tarifore të transmetimit të gazit

Kodi i Rrjetit te Transmetitmit te Gazit Natyror

Kushtet e pergjithshme te kontrates tip te furnizimit me gaz natyror per klientet fundore qe perfitojne nga sherbimi publik i furnizimit

Kodi i Matjes se Gazit